Yenna-d wemγar -2005-

album yenna-d umyar 2005
0:00
0:00

NOTHING FOUND!

Asendu n-waman

Kul lweqt yewwi-d tiyita
Éeddant s nnuba
Anwa aγilif i γ-yettun
Wa yecfa wa ur yecfa
Tezdukel làemla
Wi ur necfi d wid iceffun
Melmi ara d-nger nnehta
Ara yilin d ddwa
D nnehta ara γ-yesseàlun

Yiwet γer tayeÑ
Taεkwemt ad taêay
Ayen i-yerxisen
A γ-d-yas γlay
Abrid iseggmen
A γ-d-iban yenneÑ
Tasawent yekfan
A d-nexleq tayeÑ
Nettarra yewεer
Wayen akkw isehlen
Kul mi-ilaq an-nêer
An-nebru i wallen

A wid yestufan
Yessenduyen aman
Wid i-yebγan lexrif
Úas mebγir lawan
Ssenduyet aman
A wid yestufan
Ur d-tewwim lexrif
Ur tekkisem làif
Ternam-d aγilif
Úer widak yellan

Wid d-innan awal
Mi d-zzin ttun-t
A k-inin timsal
Akka i leààunt
Taqsié i d-xelqen
TayeÑ attan tfut
D imelεaben êewren
Ttlaεaben s lmut
Ur telli deg-wul
Tirrugza yiwet
IÑelli yeggul
Ass-a ad yesseànet

A wid yestufan
Yessenduyen aman
I tmeddit-nwen
D acu i dawen-ssan
Ssenduyet aman
A wid yestufan
Ur yelli wusu
Lehna ur d-tettrusu
Ternam-d deεwessu
Úer tidak yellan

S lekdeb d tkerkas
Ad tàekmeÑ adrum
Rnu tixidas
Ad tezwireÑ i lqum
Úas tidett yiwet
Kul wa tidett-is
Ma d tidett-nwen
Lekdeb axir-is
Ayen akkw i-yeÑran
Tnejrem-t s ufus
Terram ayen ilhan
Anida i kwen-ixuå

A wid yestufan
Yessenduyen aman
Amek i tettwalim
Tidett mi ara d-tban
Tidett mi ara d-tban
Amek akken i tt-walan
Walan-tt d leεğeb
èéfen-tt kan teqleb
rnan-tt d lekdeb
Úer widak yellan

Wi ittrun γef lbaéel
Mi-yezmer ixdem-it
Win yesεan leεqel
Deg-s izwar yeffeγ-it
Acàal i nàemmel
An-nseggem s wawal
Deg tidett nehmel
Nessewham lmal
Kul wa la itezzem
Ixreb lweqt-is
Wi ibγan ad tseggem
Iseggem iman-is

A wid yestufan
Yessenduyen aman
Wi ara yezzmen yella
Wi ara iseggmen ulac
Ssenduyet aman
A wid yestufan
Tcudd mkul ansi
Tugim ad tefsi
Ternam tiyersi
Úer tidak yellan

Neééef-itt ansi akken
Ur d-iban yixf-is
I wi ara d-ilalen
Yewεer webrid-is
Akka ara tt-id-afen
Ddunit γezzifet
Nekwni ur daγ-êerren
Tudert wezzilet
Ma tennam-asen
D acu i ten-ittrağun
Rnut-as : wissen !
Meqqar ad argun

A wid yestufan
Yessenduyen aman
Tleεεbem asaru
Ideg ur nesεi amkan
Ssenduyet aman
A wid yestufan
Kemmlet asaru
Tleεbem-t s lqis
Wissen amek ara yekfu
Mi ara yaweÑ làedd-is

Ccna n tejmilt

Rriγ tajmilt tameqqrant
I win i d-yennan :
Iéij kul ååbeà yuli
Úas ma iγum-it usigna
Ad yettεelli deg yigenni
Yettuneàsab s ssaεa
Tameddit mi ara yeγli
I yiÑ ad yeğğ nnuba
Anwa wagi ?
D ameqqran γef yimeqqranen
D amecéuà ddaw Rebbi
Qisset, feåålet, xiÑet
Selset-as isem i kwen-iεeğben
Fell-as i la d-nettγenni

Rriγ tajmilt tameqqrant
I win i d-yufan :
Yufa-d ziγ lehlak yettÑuru
Wi ihelken ilaq-as ddwa
Wi illuêen mi ara yerfu
Itekkes-as mi ara dyili yerwa
Amdan ttejra mi ara tt-yeêêu
Ad as-tketter lγella
Anwa wagi ?
D ameqqran γef yimeqqranen
D amecéuà ddaw Rebbi
Qisset, feåålet, xiÑet
Selset-as isem i kwen-iεeğben
Fell-as i la d-nettγenni

Rriγ tajmilt tameqqrant
I win ifaqen,
Ifaq s lexdeε yettγuru
Yesfaq-aγ yelha laman
Yemla-yaγ amek ara nesbuàru
Mi ara d-yaweÑ unebdu yeàman
Deg-yiéij yella wurγu
Yesfaq-aγ bezgen waman
Anwa wagi ?
D ameqqran γef yimeqqranen
D amecéuà ddaw Rebbi
Qisset, feåålet, xiÑet
Selset-as isem i kwen-iεeğben
Fell-as i la d-nettγenni

Rriγ tajmilt tameqqrant
I win d-isnulfan,
Di tebàirt la itett lmecmac
Netta seg-wid d-ittafen
Yeééeggir iγsan γef ccac
Yesnulfa-yaγ-d ilqafen
Seg-wass-nni iγeblan ulac
Nuγal seg-widak yessnen
Anwa wagi ?
D ameqqran γef yimeqqranen
D amecéuà ddaw Rebbi
Qisset, feåålet, xiÑet
Selset-as isem i kwen-iεeğben
Fell-as i la d-nettγenni

Rriγ tajmilt tameqqrant
I widak-nni :
Alfin akkw d tseε-meyya
I d-àesben segmi nettwaγ
Lemmer ur γ-t-id-nnin ara
Ur neêri ara d acu-yaγ
Sàesbet-aγ-d γef-wass-a
Wi d-yeggran yid-s an-nennaγ
Anwi wigi ?
D imeqqranen γef yimeqqranen
D imecéaà ddaw Rebbi
Qisset, feåålet, xiÑet
Selset-asen isem i kwen-iεeğben
Fell-asen i la d-nettγenni

Dda Yidir

S usmendeg qerreb isufa
Times testufa
Awi-d kan ard ad timγur
Asγar s wurγu iàulfa
Ur yezmir ara
Iwexxer γelbent leγrur
Yuγal d iγed mi-yekfa
Wwint γer lexla
Yes-s ara d-rebbin ttjur

A Dda Yidir
Nerra luÑa d agadir
Wi yegrarben nebγa ad t-nezwir
Tismin-nneγ di twaγit
A Dda Yidir
Nettuγal kan γer deffir
Ayen ilhan ur das-nezmir
Ayen i γ-ihudden nàemmel-it

A Dda Éemmar
Rray-nneγ d axessar
Yessekcem-aγ di yir lγar
Asmi d-neffeγ dγa nettu
Úas ma nextar
Nàettel di yir lğar
Nettnadi wi ara d-yerren ttar
Mi t-id-yerra an-nerfu
Ayen i nextar
Yettuγal-aγ d amesmar
I d-nettaf ddaw uÑar
Úas akken nugi an-necfu

A Dda âemmu
Acuγer nugi an-neàlu
Ur nekrif ur nleààu
Ruàent-aγ tirga mxalfa
I deεwessu
Lğil γer lğil yettrağu
Ar ass-a tugi a γ-tettu
D iman-is deg-neγ tufa
Yelha wusu
Nessa-yas la s-nesbuàru
Tečča-yaγ tugi ad terwu
Teffud seg-neγ teswa

A Dda Éacur
Nettmettat ur daγ-teččur
Nefka lemqud i leγrur
Wi d-yusan àseb ikellex-aγ
Éerqen lehdur
Win nàuder ad aγ-iÑur
Seg wakken xerben lumur
Yuγal ååwab iεreq-aγ
Nedder s êêur
Asif yettawin ttjur
Nqubel-it almi-yeččur
Iàmel-d yiγêer yeddem-aγ

A Dda Yusef
Asmi nγil nerbeà nufa-t
Tawriqt-nneγ ziγ tfat
Zdat-neγ yeddem-itt waÑu
Wa yettmettat
Wa yettγelit di tafat
Ma yufa-d ugur yenfa-t
Yeggra-d ugujil yettru
Leàsab nekfa-t
Ayen ilhan uàric yečča-t
Nesεa tiγilt neγ snat
An-nefreq kan deεwessu

A Dda Qasi
Úas neεya deg-westeqi
Acuγer tugi ad texsi
Times unebdu tàemmel-aγ
Ur neêri ansi
I daγ-d-ibeddu yiγisi
Nettak-as lebγi i tγersi
Mi neddukel ard an-nennaγ
Tagmatt-nni
Fell-as kul yiwen ittweååi
Neêra-tt am udefel tefsi
Truà ur d-tezzi fell-aγ

A Dda Meqqran
Ass-a yakkw imdanen àman
Allaγen àesbiten àfan
Leεqel yuγal d aγilif
Seffer-asen ddan
Ur àebbren ur steqsan
Úas abrid ur dasen-iban
Awi kan nher s asif
Nbec-iten kan
Ddreγlen γas ma walan
Éeêgen i tidett i wmi slan
NeÑmeε ad zuzefe n làif

A Dda Éisa
Lehna asmi akken i d-testeqsa
Nuggad ur tt-nessin ara
Nerra-tt d taεdawt-nneγ
Neğhel nenwa
Ula d ccwal d lehna
Deg mi d-nlul deg-neγ yella
Nerba-t nuggad a γ-yeffeγ
Nesεa-t d ayla
S tismin i t-nrebba
Nerra-d fell-as tiwwura
Akken ad yidir gar-aneγ

A Dda Éli
Nemdel tawwurt mi d-telli
Wi ibγan ad aγ-yessali
An-nezwir deg-s a t-neγÑel
Si zik-nni
Lhem nečča-t d imekli
Tiγrit nečča-tt d imensi
Netturuêu deg-neγ lefàel
Amek akkenni
Wi ara ixedmen ur yelli
Yeqqim mebεid yettwali
Yettrağu zzher a s-yeftel

Ini-d ay amγar

Acimi tesleb ddunit
çåwab iγleb-it leγlaÑ
Anida ara teàbes twaγit
Ma neqqen yirgazen wiyaÑ
Ibeddel ula d igenni
Nnan-t-id wid iceffun
Ay amγar a k-nesteqsi
D acu akka i la d-yettnulfun

Nettwali zzman kra yebna
Ihudd ur d-iggwri later
NewweÑ almi ay-yellan yelha
Nnan-aγ-d ğğet-t yexser
Iban-d lεib yeflali
Di leqder la das-rennun
Ay amγar a k-nesteqsi
D acu akka i la d-yettnulfun

Làeqq yellan zik iruà
Lbaéel izdeγ amkan-is
Wiss ma yeggwra-d deg-s rruà
Neγ yeqqim-aγ-d ala isem-is
Làeqq amek ara yili
Ma àekmen-aγ wid i t-yettun
Ay amγar a k-nesteqsi
D acu akka i la d-yettnulfun

I-umeγbun la d-yettcektin
Amek ara iqabel ddunit
Wid yesεan ur t-ttwalin
Mkul yiwen zzhu-s yewwi-t
Wi ifehmen la yettwali
Yessewhem-it kra i d-iÑerrun
Ay amγar a k-nesteqsi
D acu akka i la d-yettnulfun

Tayri-nneγ iàuza-tt zzman
Lbenna-nni n zik temmut
Tekkes-aγ-tt zzyada n-wurfan
Ula d abrid-is nettu-t
Ass-a mi s-nefhem tikli
Nuγal seg-wid yettargun
Ay amγar a k-nesteqsi
D acu akka i la d-yettnulfun

Teğğa-yaγ tezmert-nni
I s ara nbeddel lecγal
Win meêêiyen yettwali
Amzun ur yefhim timsal
Yettak azal d tmuγli
I widak i t-yettγurun
Ay amγar a k-nesteqsi
D acu akka i la d-yetnulfun

Kul mi ara nessired an-names
Kul mi ara d-tas lehna an-nennaγ
Amek ara k-id-iàesses
Wi tàuza tarda n-wallaγ
Yezga-d mebεid yettwali
Yettamen wid t-ittγunfun
Ay amγar a k-nesteqsi
D acu akka i la d-yetnulfun

Yenna-d wemγar

Amγar azemni
Mi t-id-nesteqsa
D acu ara daγ-yini
D acu i daγ-inna
Yenna-d ayen iÑran
Úas akken-nniÑen
YeÑra-d zik yakan
Ur tesεaÑ d acu i d-yennulfan

Ssqef yigenni
Iγum-d lqaεa
La tt-id-yettwali
Seg-wasmi tella
Yettwali-d ussan
I-yebnan leqrun
Yeêra-d ayen iÑran
D wayen d-iÑerrun
Yeêra-d irgazen
Mi neqqen wiyaÑ
Wigad iγeléen
Mi kemmlen di leγlaÑ
Ayen d-iÑerrun
Úas akken-nniÑen
YeÑra-d zik yakan
Ur tesεaÑ d acu i d-yennulfan

Zzman kra i-yebna
Zzman ihudd-it
Ayen illan yelha
Yettuγal diri-t
Ayen illan diri-t
Yettuγal yelha
Tettezzi ddunit
Tettak nnuba
XleÑ-itt ad teåfu
Akka i d-qqaren
D ayen ur nettrağu
I d-yettifriren
Ayen d-iÑerrun
Úas akken-nniÑen
YeÑra-d zik yakan
Ur tesεaÑ d acu i d-yennulfan

Làeqq d awal kan
D arbib n tmara
Acàal i t-yebγan
Ur t-ufin ara
Lbaéel d aqdim
Yes-s tebna ddunit
Úur-wen mi d-yeqqim
Lxuf iccečč-it
Yes-s i-yettimγur
Win yebγan temγer
Mi-yezmer a kwen-iÑur
A wen-d-iban yeêwer
Ayen d-iÑerrun
Úas akken-nniÑen
YeÑra-d zik yakan
Ur tesεaÑ d acu i d-yennulfan

Ameγbun meskin
Ixreb-as yiÑes
Làif t-isseγlin
Yezzuzef-as iγes
Wi-irebàen meskin
Bezzaf i-yekseb
S lerbaà das-yezzin
Yuggad ad yesleb
Wi-ifehmen meskin
Yexreb wallaγ-is
Wid i t-yettwalin
Wehmen di ssuq-is
Ayen d-iÑerrun
Úas akken-nniÑen
YeÑra-d zik yakan
Ur tesεaÑ d acu i d-yennulfan

I tecbeà tayri
Úur win meêêiyen
Netta la tt-yettwali
S tmuγli-nniÑen
Tettrağu ad tbeddel
Tmuγli ar γur-s
Temêi tedderγel
Tayri truà tuyes
Mi-yuγal meqqer
Yettnadi fell-as
Yessarem a tt-iêer
Ur d-iggwri layas
Ayen d-iÑerrun
Úas akken-nniÑen
YeÑra-d zik yakan
Ur tesεaÑ d acu i d-yennulfan

Tazmert mi tella
Tamusni ulac-itt
Tamusni mi d-tejba
Tazmert tfat-itt
LeγlaÑ n temêi
Yessendam temγer
Yella w ad yili
Ulamek awexxer
Wi ictaqen lehna
Ur yufi later-is
Wi tt-yesεan d ayla
Ur yeêri azal-is
Ayen d-iÑerrun
Úas akken-nniÑen
YeÑra-d zik yakan
Ur tesεaÑ d acu i d-yennulfan

Aman zeddigen
Yes-sen ad tessirdeÑ
Aman ad amsen
Kečč ad tizdigeÑ
Tessamasem i wid
I wen-ibγan tezdeg
Tefsim-as lqid
I wi illan yezleg
Acimi tebγam
Ad tfehmem timsal
Qimet akka tellam
A wen-gerrzen lecγal
Ayen d-iÑerrun
Úas akken-nniÑen
YeÑra-d zik yakan
Ur tesεaÑ d acu i d-yennulfan

Yerna yiwen wass

TekkreÑ ååbeà γer ccγel-ik
I k-yettrağun di lweqt-ik
La ass tettεadeÑ s leàfa
Zzman iàesseb ussan-ik
S tneqlin d tzemrin-ik
ëer leεmer di tciéa
Tameddit zwi iman-ik
TeεyiÑ kcem s axxam-ik
Akken ad tuγaleÑ azekka
Yerna yiwen wass γer wussan-ik
TqerbeÑ γer taggara
S yiwen wass-nniÑen
Inγes-d si tudert-ik

Ay azger mi dak-d-bran
Taåebàit seg-weddaynin
Kečč d gma-k γer uzaglu
La trennuÑ ass γer wussan
Úur-k yakkw ttemcabin
D lehwa d iéij neγ d agu
Tameddit tessneÑ amkan
Asaγur wiss ma ad yibnin
Ad ak-yerêag seg εeggu
Yerna yiwen wass γer wussan-ik
TqerbeÑ γer tmezla
S yiwen wass-nniÑen
D ass ideg ara ak-rren lxir-ik

TettakiÑ-d s yedrimen
Kul ddqiqa s wazal-is
Lweqt γur-k d sselεa
TezgiÑ seg wid isewwqen
Kul ass yewwi-d lerzaq-is
Lmektub-ik d ssεaya
Tameddit wid k-iàessben
Kul wa yewwi-d leàsab-is
Heggi ssuq-ik i-uzekka
Yerna yiwen wass γer wussan-ik
TqerbeÑ γer taggara
S yiwen wass-nniÑen
Ideg ara teğğeÑ lerzaq-ik

Amek i dak-d-tban ddunit
TekkiÑ-d nnig akkw wiyaÑ
D kečč kan i-yesεan làeqq
Mi ara d-tekkreÑ taåebàit
TessalayeÑ iéij s leγlaÑ
TγelléeÑ anda ur ilaq
Lbulitik tasertit
Akken i k-yehwa i s-tsemmaÑ
Tameddit ard a k-teÑleq
Yerna yiwen wass γer wussan-ik
TqerbeÑ γer taggara
S yiwen wass-nniÑen
Ideg ara yekfu leàsab-ik

IγaÑ-ik kra tettwaliÑ
Ur tezmireÑ ad tessusmeÑ
TneéqeÑ-d s wawal-ik
çåbeà tafejrit tukiÑ
Deg-yiÑ wissen ma ad teééseÑ
Wi d-yecqan di tudert-ik
TewwÑeÑ-d tameddit teεyiÑ
Ay amedyaz tettγaÑeÑ
Wissen ma slan-d i ååut-ik
Yerna yiwen wass γer wussan-ik
TqerbeÑ γer taggara
S yiwen wass-nniÑen
Ideg ara d-smektayen isem-ik

Il y a du nouveau sous le soleil

Il y a du nouveau sous le soleil :
Une ombre,
A pris l’épée pour défendre votre pain.
                                          Arezki Larbi

(( Quêtant le savoir. qu’a dit le sage? que nous dira-t-il? Il a raconté les ères. Même distincts.
les jours ne sont que superpositions. Rien ne se crée tout se renouvelle. ))
Avec« Yenna-d wemγar », Ait Menguellet continue de nous asséner un arriéré de vérités impitoyables. Une autre plongée en apnée -dans « nous même ». Imperturbable, il poursuit la mise à nu de sa terre, au moment où les plus fortes certitudes prennent du plomb dans l’aile.
Si c’est un constat d’impuissance, c’est aussi une grande leçon de courage moral.
Un album ouvert, rebelle comme ses prédécesseurs à toute classification. où seule la parole souveraine construit et déconstruit avec l’énergie du désespoir une réalité aux frontières imprécises.
Déchirures, conflits millénaires à partir desquels s’élabore l’exorcisme.

(( Ini-cl a yamghar )) et « Yennad wemghar » : un poème en deux dans lequel les époques se télescopent et les digressions entraînent la discussion dans de longues pauses. pour céder la place à la méditation . On se rend compte alors, que nous avons toujours regardé le monde par le trou de la serrure. Les souvenirs s’exténuent, les mythes s’écaillent. les projets avortent dans l’œuf.
Nous ne sommes qu’un vacarme inutile. En fait, nous savons vers quel récifs nous allons.
Les fragiles ne résisteront pas à cette œuvre. Il faut fouiller ses peurs, ses frustrations. Ses blocages génétiques. Pas grave. Ait Menguellet a horreur de la gentillesse soporifique! Et déborde de tendresse pour ses mots.

Quand la mémoire perd ses souvenirs dans une réalité peu soucieuse de poésie, la parole du poète reprend le maquis dans le cœur des hommes. Parole de l’au delà des mots. Parole imprégnée de silence douloureux. Les vécus de chacun se confondent et s’imbriquent comme un seul faisceau.
Dès les premiers vers. Lounis met le doigt sur l’imposture : (( De tisons alimente le brasier. le feu est patient. Insatiable. son dessein est de grandir. Impuissant. le bois de la brûlure souffre. Tout recul est vain. Consumé. il devient cendres. Les cendres régénératrices rejoignent les maquis calcinés pour redevenir des foret in-empiétées. ))
Une saisissante, grinçante vision panoramique de l’Algérie colonisée par les … siens.
« A dda Yi dir » est une œuvre hantée par des voix multiples qui se relaient sans relâche. Ballottées entre leurs certitudes initiales et les dures leçons de l’échec.
Le cauchemar est toujours à quelques encablures du rêve. Le spectacle est un enchaînement de rythme d’instants qui frôlent la chute. dérivent ers des vertiges aspirés par un néant tranquillité devant un ciel de cirque piqué d’étoiles. Et comme dans un jeu de manèges. chaque vertige en appelle un autre, au point que la fête tourne à l’hallucination: (( Vous les oisifs. vous qui brassez le vent ! quels seront vos lendemains ? Nul refuge la paix fuit. Vous ne nous rajoutez que votre malédiction à celles que nous subissons. ))
Les brasseurs de vent manipulent leurs sujets qui se comportent en marionnettes insolentes et à leur tour les tiennent en dépendance. Un jeu dupes qui tourne au suicide collectif. Le jeu terminé, en nous retournant, il n’y a que des foyers éteints.

Le poète continue de nous soumettre, de se soumettre à d’autres épreuves de vérités. Avec un humour qui tranche avec les exercices de nombril fréquents dans d’autres poésies. Il rend hommage: ” Un grand hommage à celui qui a dit :” chaque matin à l’horizon le soleil se lève. Même couvert de nuage son chemin est immuable. Le soir en se couchant, à la nuit il cède sa place. Mais qui est-il? Le plus grand des plus grands la crème de l’élite. Mesurez, modelez, cousez, habillez-le du nom qui vous plait. C’est lui que nous louons”
L’ironie du poète brille par son côté glacial. Elle ne peut briller autrement, elle qui s’insurge contre les concerts de louanges devenus viatiques, les rimes mercenaires et les déclamations courtisanes. En attendant, les héros rasent les murs avant de devenir lémures. Peut-il en être autrement quand on exalte le passé par la résurrection des folklores dans leur sens le plus morbide?

Poésie de la parole ardente, poésie de la parole révoltée comme une lave brûlante nous la sentons, nous ne la voyons pas: “Le soir las tu fais pitié. Qui a entendu ta voix? Et s’ajoute un jour à tes jours. Un autre jour t’approche de ta fin. Ce jour où ton nom rejoindra l’état des commémorations.”

En sentinelle mobile, cette oeuvre oscille entre deux ombres: la mémoire ou l’oubli. l’avenir ou le leurre. Un périple intérieur vertigineux. L’espace et le temps chez Ait Menguellet sont égaux à la géographie et à l’histoire de sa terre.
Avec” Yenna-d wemghar” le poète continue sereinement de planter ses étendards en alliant les techniques poétiques qui lui sont propres avec les grandes échappées du conte.
Au risque donc de démentir “Amghar”, avec cet album il y a vraiment du nouveau sous le soleil. ..

Dassine Ammour

Sortie de l’album “Yenna-d wemγar”

YouTube
Instagram