A lmus-iw -1981-

   

0:00
0:00

NOTHING FOUND!

A lmus-iw

Annaγ ya Sidi Rebbi
Anwa igenni deg tettiliÑ
Ma d wa yella nnig-i
Yebεed bac a yi-d-twaliÑ
Abernus-is yettwakkes-iyi
Éefsen-t akkw ma d kečč teêriÑ
A lmus-iw
CcÑeγ yeγli ubernus-iw

CcÑeγ γef yiri n-wasif
Γileγ yiwen ur d-ittwali
Ziγen di tizi n làif
Lmumen iàeÑÑer ittili
Lmumen d gma n bessif
Yerna-d agadir fell-i
A lmus-iw
CcÑeγ yeγli ubernus-iw

A lğar-iw issin amkan
Mebla ma àuddeγ-ak tilas
Ma la txeééuÑ iberdan
Lmut-ik tebniÑ fell-as
Ma ggulleγ-ak jmeεliman
Qeddem-d ma zadent tissas
A lmus-iw
CcÑeγ yeγli ubernus-iw

Ass-agi xeåreγ-d ccraε-w
Nnan ad tkecmeÑ leàbas
A wen-d-iniγ sseyya-w
A wen-d-iniγ ssebba-s
Ufiγ-d aεrab di tferka-w
Sserγeγ-t-id s uàlalas
A lmus-iw
CcÑeγ yeγli ubernus-iw

Anejmaε

Yehde wi ur nefhim ara
A win ifehmen susem
Aàric ur yi-t-teğğiÑ ara
TerniÑ ula d asirem
TerniÑ asirem tewwiÑ-t
TewwÑeÑ-iyi-d γer-lmuàal
Mayella ad i-d-terreÑ cwié
Aha mel-iyi-d s wacàal
TxedmeÑ lbaéel tezriÑ-t
Kra i d-ikkan seg-i tenγiÑ-t
TenγiÑ tamurt deg i nemlal

D ass unejmaε
S uberraà i d-isawel
WwÑen-d merra
Inéeq-d deg-sen leεqel
An-nsiwel i làeqq
Yakkw d tidett
Tezdeg d lferà
Siwa nutni ara neqbel

YewweÑ-d làeqq
Itebεa-t-id lbaéel
Yugi a s-yeÑleq
Nekk yid-k ara neddukel
Lemmer ur lliγ
Ur tettiliÑ
Lemmer ur telliÑ
Rrwaà-iw γer da yebéel

TewweÑ-d tidett
Lekdeb yedda-d d uÑar-is
Yak akken i ntett
Wi ara isemmàen deg-werfiq-is
Yes-s ay lliγ
Tella yes-i
Kul mi ara teγli
Ttaééafeγ-as-d amÑiq-is

YewweÑ-d leàzen
Yesles-d i lferà abernus
Akken i dduklen
Tezdeg tettas-d s wammus
Akken i ttilin
Akken i ttγimin
Akken i ttwalin
Wa ur yettak deg-wayeÑ afus

Ahya lεeqqal
Ssefrut-aγ-d anejmaε
Yekfa wawal
Iban-d làal akken illa
Tugim lekdeb
Yakkw d lbaéel
Tugim ammus
Llan yakkw deg-wen merra

Askuti

SàefÑen-iyi ad γreγ
Lqaεa d yigenwan
Deg-yiÑ imi ara εerqeγ
Ttafeγ abrid s yetran
Si mkul amkan wwÑeγ
Medden àemmlen-iyi
Asmi lliγ d askuti

Tennam anga-t yetri
Nekk nwiγ s tidett
Ziγen meskin yeγli
Teééfem-t-id di tcerkett
Sers allen-ik seg yigenni
Muqel-it-id γef tayett
Ur telliÑ d askuti

Terram widen yeêran
A γ-Ñbaεn tamusni
Temlam-iyi ayen ilhan
Yakkw d wayen ur nelhi
Temlam-iyi ayen illan
Yakkw d wayen ur nelli
Asmi lliγ d askuti

Terram-t ad yesseàfaÑ
Ayen ittnadi ur t-ittaf
Seg-uyeffus s azelmaÑ
Seg-webrid γer lkaf
Yerna-yi γer wiyaÑ
A Rebbi ili-k yid-i
Ur lliγ d askuti

Tennam εass lğar-ik
Ma yenéer γur-s azzel
Ur k-ittγaÑ yiman-ik
D abruri neγ d adfel
Medden yakkw d atmaten-ik
Di ddunit yerkwelli
Asmi lliγ d askuti

Tennam εass lğar-ik
Muqel d acu i-yhedder
Ayen ixdem d ccγel-ik
Nekwni nebγa a t-nêer
ëwer awi-d iman-ik
LegÂad-ik ad yali
Ur telliÑ d askuti

Anga teddiÑ làu
Ur qebbel ara lbaéel
Akken wi illan yettru
D kečč iwmi ara d-isiwel
Anga teddiÑ cfu
Làeqq yid-k ara yili
Aql-ik-id d askuti

Lehlak ibda-d si rrif
Kul wa anda illa a t-iàaz
Wi ur neqbil yella ssif
Ul aànin ad yeddaz
Terram iles-iw d lkif
Afus-iw d aεekkwaz
Ur lliγ d askuti

Tiγri-yagi a tsellem
Tekka-yi-d si temêi
ëriγ a tt-tfehmem
Deg-umeyyez tifem-iyi
Γurwat ad i-tamnem
Ur tteddut yid-i
Nekk mačči d askuti

Si lekdeb γer tidett

Lekdeb yurew-d lbaéel
Lbaéel d baba-s n lxuf
Lxuf yurew-d tirrugza
Tirrugza teγleb-iten yakkw
Tirrugza tesεa-d tidett
Tidett mi ara taweÑ γer-làedd-is
A d-tesεu lekdeb d mmi-s
Lekdeb yurew-d lbaéel
Lbaéel d baba-s n lxuf
Lxuf yurew-d tirrugza
Tirrugza teγleb-iten yakkw
Akka i la tberren ddunit

Lekdeb mi d-yurew lbaéel
Iserreà-as ad yesserwet
Yuγal yekkat ur yettwet
Amkan γef i-yεedda icewwel

Lbaéel iåeggem ussan-is
Ssnen-t yewεer d amencuf
Muhab ula d lexyal-is
Almi d asmi d-yurew lxuf

Lxuf mmi-s n lbaéel
Yettagwad baba-s aéas
Imuqel amek ara t-yeγÑel
Yesεa-d tirrugza mm tissas

Tirrugza teggwra-d weàd-s
Baba-s yemmut mi d-tlul
Skedd anwi i-yferàen yes-s
Nwan di ddunit ad tÑul

Tlul-d tidett γur-s
Mi d-tlul bγan-tt merra
D yemma-s i-yferàen yes-s
Trennu-yas-d lqima

Tidett mi ara tsel i teγri
I teγri n jedd n jeddi-s
Mayella a t-id-temmekti
A d-ilal seg yidisan-is

Tibratin

Aha ddem-d astilu
A k-n-àkuγ kečč ttaru
Heggi-d lkaγeÑ a d-yekfu
Yeččur wul

A k-n-hedÂeγ s teqbaylit
S wayen i k-ihwan kteb-it
Win ur nefhim sefhem-it
Kečč teêriÑ

Aru-tent am tebratin
D kečč ara tent-yawin
D kečč ara dasen-yinin
Dayen iruà

Ini-as i yemma àemmleγ
A di-d-yaf làal ruàeγ
Mi ara n-yas wayen i m-n-ketbeγ
Semmeà-iyi

Nekk d ddunit nemxallaf
Ur tt-ufiγ ur di-tettaf
La tettlaεab yid-i am-welqaf
Terwi-yi

Lemmer zmireγ ad as-kellxeγ
Ad sεuγ tasa ad mmteγ
I wakken ad as-rewleγ
Berka-yi

Imi lkuraj-nneγ ifut
Nettazzal a d-nawi lqut
Nugwad ddunit d lmut
Ad rewleγ

A yemma aql-i ad rewleγ
Ur êriγ s ani ara ruàeγ
Ad leààuγ alamma wwÑeγ
Wiss s ani

Kemm êriγ ad i-tfehmeÑ
TifeÑ-iyi akken di-tessneÑ
Seg-wasmi akken i di-d-turweÑ
Siwa làif

Luleγ-d itri-w d asemmaÑ
Mačči d ayen ara d-tcafaεÑ
TeêriÑ mi akken i di-d-tesεaÑ
Anef-iyi

Tturebbaγ-d d ameàqur
Seg-wass-enn anyir-iw mechur
Ma ruàeγ γer-lebàer teqqur
D akkagi

Mi meqqreγ γileγ ad tbeddel
A yemma imiren i tkemmel
Ula d asirem fiàel
Dayenni

Ma nniγ-am qim di lehna
ëriγ ur twehhmeÑ ara
Cerreg tabratt-iw takfa
Ttu-yi

Kteb-as tura i texÑibt-iw
Ad tekkes taxatemt-iw
SiweÑ-as merra lehduÂ-iw
Sefreà-itt

Tabratt-agi mi ara tt-teγreÑ
ëriγ aéas ara tferàeÑ
Serràeγ-am ad textireÑ
Win tebγiÑ

Asmi di-kem-ifka baba-m
I êriγ texreb neyya-m
Ul-im kra i-yessaram
Iruà-as

Ass-agi lliγ-am-d lqid
Rriγ-am-d ul-im d ajdid
Mennaγ ad am-d-ifk ubrid
Siwa lxir

Mačči d nekk i m-ilaqen
Nekk seg-wagad yettewten
Amkan-iw d iderwicen
TifeÑ-iyi

Xtir aqcic la yeqqar
D éébib neγ d lkumiåar
Neγ win yettfeÜÜiÜen am lefnar
D lemtel-im

Tabratt-agi ara γrent wallen-im
SfeÑ yes-s imeééi n-lferà-im
Éfes-itt ddaw uÑar-im
Dayenni

Tura a k-weååiγ s iàbiben
D widak i di-issnen
A k-n-iniγ kečč kteb-asen
Yerkwelli

Ay iàbiben-iw a kwen-ğğeγ
S kunwi s wayen i nebda
Lεahed i yid-wen cerkeγ
Ugadeγ ur s-zmireγ ara
Tebγam taswaεt ad tbeddel
Tebγam a d-iban lefàel
Tebdam teggullem ad tkemmel
Mennaγ ard tawÑem
Teggullem ad yekkes lbaéel
Yir tikli yid-s ard tenéel
Tamurt fell-awen tettkel
Mennaγ ard tawÑem

Ğğiγ lεahed-iw ifut
Nγiγ-t ugadeγ a t-tenγem
Teggullem alamma d lmut
Lameεna ugadeγ ad tbeddlem
Lameεna ugadeγ ad tettum
Asmi ara wen-d-isiwel uγrum
Ala yid-s ara d-telhum
Ayen-nniÑen ar t-teğğem
Dγa ass-enn mi ara teÂwum
Ddunit ard a wen-tdum
Win ara wen-ihedÂen d amcum
Ugadeγ ar t-tenγem

Ma iγaÑ-ikwen làal merra
Ttxilwat samàet-iyi
Ayen akkw i d-qqareγ ass-a
Neêra-t yeÑra-d iÑelli
Kul wa ad yili s warraw-is
Ad ittagwad γef-wemkan-is
A d-ilhu ala d ccγel-is
A s-yini tåeggem
Mi ara d-tettmektim iÑelli
Tinim-as i txeddem temêi
Nfaq tura ula d nekwni
NexÑa-yas i lhemm

Di lemtul ara wen-d-fkeγ
Γurwat ma γeléeγ
Tidett rret-iyi-d ar γur-s
Nettemyasam gar-aneγ
Ma iban-d gma-tneγ
Ma zeddig ard a s-names
Mi d-iban wergaz deg-neγ
Amzun mačči nneγ
D nekwni ara yezwiren γer-s
A t-nenfu neγ a t-neneγ
Mi t-nekkes seg-neγ
Nettu leqyud yesseγres

Nesteràib s uberrani
Akken ibγu yili
Lhiba a s-tt-id-nesnulfu
Di leεnaya-nneγ idduri
Ul-nneγ yelli
Gar-aneγ akken ibγu yelàu
Gma-tneγ assen ma yeγli
D ssmaà wer yelli
Neεfes-it w ad as-nernu
Gar-aneγ yekker yimenγi
Almi ur nettwali
Aεdaw mi d-yewweÑ a γ-yefru

Ccwal yeÑran ger tudrin
Ur d-iğğa ara inin
Ara inin yineggura
γeF jmeεliman i γellin
Mmuten ur êrin
Anida i tezdeγ ssebba
S kra zerεen d kra yemγin
Yeγleb yakkw lesnin
YewweÑ-aγ-d nemger-it ass-a
Asmi ttqaraεen taεdawin
Azger wer t-êrin
Mi sent-isexreb azeééa

Ma nexdem akken ixdem yeγleÑ
An-ntezzi ntenneÑ
Nettuγal ansi d-nekka
Lqum-nni n zik yecceÑ
TawacÑa tseffeÑ
Muqlet γer zdat tura
Tiγri nesla mi nteééeÑ
Tezwar kul tayeÑ
Γurwat a s-tebrum ass-a
Zik wa iheddeÂ-itt i wayeÑ
Ass-a di lkaγeÑ
A tt-id-afen yineggura

YouTube
Instagram