Snitra-w-2024

affiche-nouvel-album-snitra-w-lounis-ait-menguellet

   

A wid yeqqaren

A wid yeqqaren
Id-a$-d-yeqqaren
Ma tufam s anga teffe$

A wid ifahmen
I$-d-isefhamen
D ac’ id-ye$lin fell-ane$

Lêif id-ittasen
deg-s nessasen
Yennum abrid ar $ur-ne$

Nedder di wissen
Yexreb kra nessen
Yal lhem yegla yis-ne$

A wid tt-iferrun
$as tefram-tt-id maçç’ akken

Wid i$-yett$uôôun
Wa a$-d-yinin ansi-ten

Wid i$-yettvurrun
Ar $ur-ne$ id-ttlalen

Ma nelha ad lhun
Ma diri-a$ diri-ten

A wid yephuddun
Qaren-a$ bennun
Bnan si yal tawa$it

Amek i$-p$urrun
Amek id-a$-leêêun
Yeêbes walla$ di tcacit

Ntepu ceffun
Snen ad ddun
Akken i la tleêêu ddunit

D ac’ a$-d-snulfun
D ajdid a$-tarun
A$-t-id-heggin i tmeddit

Win ur nbennu
Seg-ne$ id-yefruri

Wi numen iphuddu
Ur yelli d aberrani

Nêemmel an argu
Neîîes negguma ad naki

Nezga neplummu
Am akken nelha nekkni

A wid yepwalin
Mlet-a$ ma ‘d ilin
Iberdan yessufu$en

Iberdan ma llin
San’ ad a$-awin
£as ma la tezzin tenven

£as ûubben ne$ ulin
Ad yekker wi i$lin
Ula bu d-a$-ssiwven

Ma nawev ad arwin
An nu$al ar din
As-d-neâiwed $as nuven

Si lketra iberdan
Yaâreq webrid ilaqen

Si lketra bburfan
N$unza wid ifaqen

Gumman wid yeéran
Wid ur neéri d imsewqen

Wid yep$aven nnan
D yir targit id-a$-yeîfen

A wid iceffun
Almi la pêulfun
S wayen akk id-a$-yu$en

Si zik id-êekkun
Pweûûin rennun
Qaren êerzet ayla-nwen

Aâyan parun
Aâyan la cennun
D wiyav i la tnifehmen

Yis-ne$ izehhun
Akken ad a$-srun
Ifna$ akken id-a$-snen

Nebwi tanumi
Yir leêsab yug’ a$-yevleq

Nepkemmil tikli
Leb$i-nne$ nug’ atnelêeq

Ang’ ip-id-nebwi
Tama nniven ad a$-taâreq

Ma nûub ma nuli
Lbaîel yezwar lêeq

A wid yeqqaren
Id-a$-d-yeqqaren
Ma tufam s anga teffe$

A wid ifahmen
I$-d-isefhamen
D ac’ id-ye$lin fell-ane$

Lêif id-ittasen
deg-s nessasen
Yennum abrid ar $ur-ne$

Nedder di wissen
Yexreb kra nessen
Yal lhem yegla yis-ne$

Takwmamt

Anga ddi$ yid-i yedda
Asefru sâi$-t d amrafeq
Ma di lferê ma di tmara
Yes yepiéiv lmenîeq
Sâi$-t d arfiq n dima
Laâmer d-iyeoa weêd-i
S idis-iw yal ass yezga
Deg iîij ne$ di tili
Yal ma dli$ $ur-s yella
Yapara di lbaîel lêeq
Yessen amek ad yessers lehna
Yeéra milma ad yeîîerveq

Ass-agi velbe$ i usefru
Nni$-as d acu ad tiniv
Yenna-d mel-iyi-d $ef acu
Iwakken ad ak-d-afe$ lxiv
£ur ayen i teb$iv yella
Ayen teêwaoev ad tafev
Xtir ma yaâjeb-ik kra
Mu ur k-yeâjib ad teûefvev
Acêal n bwuguren yellan
Yes-sen it-ççur ddunit
Ayen iâemren Ayen i xlan
Awin i teb$iv awi-t

Ad zwire$ ak-id-cekre$
Imi id-itepa$ev awal
Ass-agi b$i$ ak-ciwre$
£ef lehlak d-iglan s cwal
Yusa-d yessewhem l$aci
Ulac wi igebnan fell-as
Ur nezmir a tenwali
Akken ad aseng aâessas
Di lehlakat i nessen
Yal ûûenf ur d-a$-yezgil
Ma d wagi d a$-d-iqsden
Ad tiêeku loil i loil

Yennulfa-d lehlak-agi
Igsemsawen ddunit
Awi yesâan a wur nesâi
S tekmamt udem i$umm-it
Nu$al yakk nettemcabi
Tajlibt inher umeksa
La d-nettmektay ivelli
Amzun yebâed $ef ass-a
D$a ma nerna i wallen
Nwaver tiberkanin
Ad yu$al win i nessen
Ur tneâqel ur d a$-issin

takwmamt si tnayen u sepin
Tu$al-a$ a tannumi
Neqqen-ip pâaddin lesnin
Wa yepenkar wa i$elli
Neîamaâ nfa deg yilem
Nepraou ad yecreq fell-a$
Yegguma a$-yeffe$ usirem
Almi d a$-bedlen alla$
Win d-yekren ad p-yesseâdel
Akken d-a$-yekkes nhati
I tekwmamt yerna asadel
Sima d-a$ yekkes awali

Ay asefru barka-a$
Mulac anbeddel taqsiî
D lehlak ajdid an-nenna$
Ma d lehlak aqdim teériî
Neb$a kan leonas iven
Wid yennumen tilelli
Xerîpum d cwiî ad jerben
D acu i takwmamt $ef yimi
£as ur telli tssegnit
Ay d-awin takwmamt-nne$
Nessusem neêver i twa$it
Nepraou s anga teffe$

Lebni n wawal

£ur-k ma yusa-d wawal
Aru-t di lka$ev
£as waêd-s ur yesâa ‘zal
Arnu $er-s wayev
Asefr’ ad yebd’ ad ittlal
£as ur yeûûawev
£as tettegimeî mazal
yeb$a tesme$rev
Lli levwaq tibbura
Tafat ap-iéer
Arnu-as ma ixuû kra
Ak-d-iban ay$er
Ma tebnuv ad ak-d-iban
Awal s wawal it-yebnan
Sani ara yekemmel
Ak-d-yemmel amek igelêa zman
Ak-d-yeêku af ayen i yeâeddan
D wayen an qabel

Yebda-d sêur bbawal
Yekcem deg usefru
M’ ara tizde$ ad yu$al
Deg-s dwa êellu
Ayen igellan d lmuêal
Seg-s at-yenfu
Deg ulawen ad yer uzzal
D leêrir usaru
Ad terzu $er-s lmeâna
Ak-id-yessakin
Ad ternu $ur-s lehna
Ar ak-yessalin
Tabburt bbul att-yelli
Win yeb$an ad iwali
Ayen yeb$a tiéer
Ad yekkes îlam i tmu$li
Ayen yelhan at-yesnarni
Ak-t-id-iûewwer

Mi ‘gebna wesfru dayen
Sandi ‘glaq yebwev
Awal s awal mlalen
Rsen di lka$ev
Pbanen-d amzun dren
M’ ara ten-te$rev
Ma teb$iv steqsi-ten
Akken at-iêfivev
Steqsi-ten af tudert-ik
Amek akken ip-walan
At-érev amek iga wul-ik
D ac’ id-as-âebban
Seg-s ad tawiv aîîas
Ak-immel zyada lexûaû
Is-tebna ddunit
Ayen ik-ilaqen êessas
Ayen ilhan cfu fell-as
Ayen n dir ooit

Ma teb$iv at-steqsiv
‘f ayen ak-isferêen
Steqsi-t $af tin teb$iv
Ulac ip-yifen
Ak-yini s wudem n tayri
Ëemmel tessusmev
‘fk-as i wul-ik leb$i
Skud meééiyev
Ad tas tem$er s tlufa-s
Ak-ifat lêal
Ak-d-awi lehlak d ayla-s
Tem$er tessefcal
Faôes teméi-k i$layen
Keçç akk tin aâzizen
Yak teméi tepfat
Zhut d wid ilaqen
Tudert $ur wid ifaqen
Yiwet maççi snat

Ad ak-d-iêku $ef jeddi-k
Ak-yini d acu-t
Ak-d-yawi zdat wallen-ik
Wid k-nnan put
Ak-d-yin’ amek it-êeqren
Widak id-yusan
Amek ib$an ad as-ksen
Ula d wi it-ilan
Ajdid id-bwin yid-sen
Arran-t tidep
Ar assa yes-i numen
Seg-ne$ la ytep
Ak-immel amek taêeqqart
Itt-id-rran di tseqqaôt
Alm’ ulac yif-ik
Amek ik-îfen di tsennaôt
Sxedmen-k am teseffaôt
Tu$alev ulac-ik

Deg waîîas ad ak-d-immel
Ak-i$av lêal
Asmi jeddi-k mi igeqbel
Nehren-t am lmal
Asmi t-id-ufan yebded
Yebded ma yeggal
Sidaw ssif igcehhed
I$evel-it wuzzal
Ak-yini keçç mazal-ik
Tumnev $as teériv
Almi wi mmuten yif-ik
Di tudert tar$iv
Yepwakkes-ak ula d isem
Ma telliv allen-ik asem
£as nadi fell-as
Ahak f$ed seg ilem
Yiwen ur ‘d ak-iqqar susem
£as i d yir yebwas

In’-as ad ak-d-yini
D ac’ igifen assa
D ayen ifaten am yivelli
‘fi tendmev tura
Ak-d-ismekti ussan-nni
Zman n tirga
Mi teparguv igenni
Ma d keçç di lqaâa
Ak-d-issekn ayen iruêen
Ur d-yepu$al
Ayen iâeddan ifaten
Keçç tenwiv mazal
Beddel tawriqt nniven
Tixeô-as i tin k-iûuvnen
Tâeddiv pu
Nadi-d ayen ak-yessiwven
Tixeô seg berdan yenven
£as beddel asefru

Tqelbev tawriqt twalav
Asefru nniven
£af ac’ akken i testeqsav
D ac’ ik-ice$ben
Yeéra $af tudert lmut
Tekkesv a$ilif
Am ‘in yepêebbiren i lêut
Ma yebwi-t wasif
£af ayen yekfa leêsab
Seg wacêal aya
Win ay-ruêen ur d-ip-neqlab
U’ ‘s-d-igri wara
Leêsab yeggrad di ddunit
Wa yedder wayev tzegel-it
£as yedder yemmut
Wa s kra yeb$a yebwev-it
Yakk ayen igb$a ikseb-it
Wayev ayla-s yeput

Ma teseqûat ‘f tdukli
Wis ma k-yessefreê
Ayen yellan ak-t-id-yini
£as tidep teqreê
As$ar ishel i tôuéi
Ma yili yiwen
M’ ara dukklen di rebbi
yewâer ad ôéen
Ak-yini $ur-wen tagmap
Tu$al d awal kan
S kra tepweûûi tyemmap
Iûfev-it zman
Tu$alem wa yekkat wa
Taâdawt-nwen tennarna
W’ ur yaâqil gma-s
Ma twalam yiwen yelha
As-d-awim yal lmeêna
Ma tezzim fell-as

Steqsi-t ak-d-yini
Lâebd acu$er
Yug’ ad ibeddel tikli
Yedder$el la yeéer
S ayen it-ihelken yu$al
£as yeéra i vuôôit
Teccev yeqqar mazal
Igxeddem iâawed-it
Ula ‘kken la yepweûûi
Am akken yessen
£as yeéra yezgel tikli
Ulac it-yifen
D netta kan igesnen
Siw’ allen-is ay-geérren
Yezga pwab $ur-s
Banen-d wiyav dre$len
Lemmer igeéra amek it-êesben
As-iruê yives

Steqsi-t ma yelha wassa
I $er inessawev
Ma ‘d a$-yawi s azekka
I deg ur n$ellev
In’-as ad ak-d-yini
M’ a$-lhun wussan
I deg ara nezha an $enni
£af ayen iâeddan
Ak-yin’ attan di wissen
I keçç ma teériv
Nekk ayen idi-d-ibanen
Dayen i deg ituriv
Turiv i wakken at-cfuv
Ayen it-ugavev at-puv
Ak-t-id-smekti$
Ur zmire$ ad ak-d-rnu$
Tudert-ik ur p-bennu$
Yes-k i yepili$

Ma teb$iv tanegarut
Ak-d-ifk usefru
Tin yis at-tifrir tagut
Ay s yis $as pu
£as ma yemmla-ak amek
At-zgerv asif
Igezmern ak-isellek
D avar-ik ma xfif
Ma tenwiv send af lêiv
Kulec ad yas yebba
Atan ixeôeb-ak lxiv
Ur tefhimev ara
Atan d ac’ ak-d-yini
Ma yella trefvev timmi
Urzen ifassen-ik
Ur d-ggri yid-k tikli
Kemmel ives ar taduli
Qim di targit-ik

Iwar leêsab

Ass makken igzegzew yifer
Ïejra tecbeê amkan-is
Ass makken lâib mi yeffer
Amdan irfed iman-is
Assa mi neb$a liser
Wid nesteqsa ‘d a$-inin
Yewâer leêsab i tifin

A yiêeddaden lbaîel
Kenwi d lhed iw-nefkan
Tabaâen-ken-id at laâqel
Parran kul ad$a$ s amkan
Ur tufim êed awnimmel
Anida cebêent tismin
Yewâer leêsab i tifin

A yufviêen igp$aven
Tekksem i tsebbalt afus
Di leswaq am t$eîîen
Yal wa da yezad da ixuû
Ur teérim wa akken ya$en
Ad as-teççarem addaynin
Yewâer leêsab i tifin

Wi susmen yeûeô iman-is
Lbavna-s êed ur piéri
Yessen milm’ ad yell’ imi-s
Sellen-as lqder-is yuli
Pnadin medden awal-is
Yezga yeîîef di limin
Yewâer leêsab i tifin

Aseglef si zik neéra
Wwin-t yivan d ayla-nsen
Si yal ma âeddi lqefla
Fell-as ad sseglafen
Akken i yid-sen tevra
S kra bwagad ur nemâin
Yewâer leêsab i tifin

Agerruj n teqbaylit
I$-d-ooan wid iruêen
Kra wwid ttêezziben irfed-it
Yes ay zux i loil iven
Wur nepêezzib izgel-it
£as lummen-t wid yepwalin
Yewâer leêsab i tifin

A widak yepun aêfav
Seg asmi tesnem tatut
Tepdeggirem deg wiyav
I wakken ad qablen lmut
Zgan teddun di le$lav
Yis-sen i tebeddem ma $lin
Yewâer leêsab i tifin

Ma yel tenniv-d acu$er
M’ ur d-tenniv acimi
Wa yefveê wayev yeûûeô
Saâarqen i wumdan tikli
Wid d-ice$len d uvebber
Siwa ulac i$-d-pawin
Yewâer leêsab i tifin

Taqbaylit tepraou-ken
Yis-wen ara d-yali was
Tepraou-ken ay-ilmeéyen
Yal wa teêwao lqima-s
Ur teb$i wara yemmten
Teêwao agad a yilin
Yewâer leêsab i tifin

Tameddit

Aqla$ d imeêbas n lxiq
Ssebba maççi yiwet

Tin mazal ur ‘d a$-tevliq
Tayev ad tas ad a$-tewwet

Neprao’ asirem ur d-ilêiq
Wis ma d-yas qbel anemmet

£er wayev irna-d uceqqiq
Ur id-ixdem uêiwet

Tceqqeq tudert-nni
Yebwet-ip si yal d aseggas

Truê tezmert n zik-nni
Terwel tâedda ‘m yewwas

Nepmal ula di tikli
Avar ur yeâqil gma-s

Neéra taûbêit te$li
Tameddit tebwev nnuba-s

Tura mi ‘gééay uvar
Iseggasen d a$iwel

Tizegzewt arda teqqar
Mi teqqur êesb-ip tenîel

Skud id-mazal aéar
Tudert yes ap-neqabel

£as ma neéra du leqrar
Ur yelli sanga nerwel

Yeggra-a$-d wesmekti
Bwayen akken igruêen ifat

Nepmektayed s nhati
Acêal iâebbant tuyat

Ass makken i nezmer i wâebbi
Yal taâkumt as-narnu snat

Ass-agi ula di trusi
Yezwar wugur di tafat

£as neqqar tura dayen
Alla$ d uvar la teddun
£as lesnin la ‘d-ttbanen
Ne$umm-iten s wid d-ipnulfun

Yal ijdiden id-yeplalen
Di leâmer la ‘d a$-rennun

Skud i$-pwanasen
Sereê i waman ad lêun

Snitra-w

Lli$ tabwurt ad kecme$
£ur tin i yeooi$ acêal
Mi p-éri$ pwehhime$
Lweqt amek igp$awal
Ooi$-p ang’ ip-id-ufi$
Nekk bedle$ nepat mazal
Mi p-wala$ ad pmekti$
Kr’ igâeddan ur d-ipu$al

Quble$-p la ‘d-id-têekku
La d as-pêessise$ kan
Lemmer tesâa allen ad teru
Ad ne$sen seg-s wurfan
Ala nekk is-isellen
Mi tebda la ‘d-tepmekti
Tepmekti-d ayen ifaten
Maâni maççi d acekti

Ferêe$ ma ‘d-id-temmektiv
Ur tenkirev ayen i nelêa
£as qlil m’ ad-testeqsiv
Yiwwas deg ‘seggas yekfa
An nehver seg ul $er wul
Ulay$er war a$-d-islen
£ef ass makken i neddukel
£ur wid id-a$-iêemmlen

Ëulfa$ asmi ‘di-teooiv
Tu$ev-d snitra nniven
Fell-as makken mi tecniv
Ulac tin ad iyifen
£as akken freê$-ak aîîas
Imi dayen ik-iâeoben
Ma tajviî lâeslam-as
D nekk itt-id-yezwaren

Azweq idi-yitzewqev
Zik yecbeê tura yecmet
Yecbeê makken meééiyev
Tura ibaned d aserwet
Aki d azweq n teméi
U’ nepêebbir i tem$er
£er zdat ur yepwali
Am akken ad yeêbes laâmeô

Laâmeô $as fell-i yeêbes
Fell-ak mazal yepkemmil
Tudert da tzad da ten$es
Da teshel da war teshil
Ëulfa$ mi ‘d-yusa lbaîel
Dâi$-ak ur k-ip-vurru
Zzehr-ik ad isiwel
Iîij-ik ad yekkes agu

Asmi êulfe$ thelkev
Helke$ ula d nekkini
Di lexyuv steqsaye$
Ma nezmer ak-nehdu ti$ri
Ssusmen d$a susme$
Ifassen-ik baâden fell-i
akken i yugaden ugade$
Fell-a$ ad terzu tsusmi

Ëulfe$ i wasmi teêliv
Assen $ur-i tame$ra
Lemmer tzemrev at-waliv
As$ar-iw am keçç yeêla
Praou$ ad teréuv $ur-i
Akken ad amne$ mazal-ik
Anefreê ma nemwali
£as s ucewwiq ma yeâeoeb-ik

Acêal id-nerr’ asirem
S ulawen wwid it-yepun
Mi ‘veggern akin lhem
Nefrreê yid-sen ma êlun
Tecfiv asmi neddukul
Nepawi yid-ne$ lehna
£er laâtab ur nepmuqul
Awid kan ad yili cna

Ma tzemmrev ay-‘di-tawiv
S amkan ajdid ‘gi tcennuv
Ahat yes-i ma tecniv
Ad yil’ ac’ ad tesnulfuv
Ma yel tepvêav yis-i
Maâlic ur yell’ u$ilif
Ma k-qqime$ deg rebbi
Win ‘$-islen ad yepu lêif

A$iyid taxzant tajviî
Yesâan tabburt s lemri
Kr’ it-êulfav yis-i tecniî
Id-ak-ddi$ di leb$i
Ayen cerve$ maççi cwiî
èeri$ têemmlev-iyi
Fell-awen ad erre$ yir tiî
Muêal akken id-tewali

L’Acropole des mots, le panthéon de la poésie…

 

Inoxydable. Depuis le siècle dernier, Lounis Ait Menguellet nous conte et nous raconte les époques dans ce qu’elles ont de tragique et de glorieux avec une constante lucidité. Il pose un regard critique sans tomber dans le mépris de soi, sans culpabiliser. Il secoue nos consciences, interpelle nos certitudes, interroge nos vérités pour permettre à chacun de nous de se mettre en question de se remettre en cause. Seule possibilité d’avancer. Lounis nous mets face à nos propres contradictions, nous ouvre les yeux, avec une douce mélodie, lève le voile sur nos propres démons. Il continue d’accompagner nos existences souvent malmenées par les épreuves infinies de la vie qui finalement structurent nos existences. En entretenant avec lui un lien quasi-mystique c’est vers lui que nous nous tournons à chaque fois que nous-sommes saisi par les profonds questionnements existentiels. Avec lui, nous sortons avec sérénité et assurance de nos dénis confortables. Plus de peur pour nous regarder en face. Nous voyons clairement nos zones sombres, nos failles, nos fragilités, car c’est justement dans ces endroits où habitent aussi nos forces et puissances, notre clairvoyance et lucidité. Avec Lounis, point de fuite en avant, nul bouc émissaire.
Comme pour nous rassurer, Lounis exerce sur nous et sur lui-même une forme protection divine, lui le prophète de bonheur. Un homme d’exception, un artiste singulier qui sait toujours redonner vie et envie à son peuple à chaque fois qu’il traverse un moment de doute. Il sublime avec une puissante critique, il blâme sans blesser, pour mieux réveiller ce qu’il y a de mieux en nous et conjurer le funeste destin.
Et quand Lounis rencontre son peuple où quand ce dernier va à sa rencontre c’est pour sceller irrémédiablement une singulière communion. Chaque rendez-vous comme c’est le cas en ce Yenayer hivernal, est un moment d’intenses retrouvailles pour renouveler la confiance et poursuivre ensemble le long chemin entamer depuis longtemps. Un chemin de poésie qui mène vers l’enchantement. Tu n’es pas seulement inoxydable, tu es un beau poème, la plus sublime des chansons. Tu es éternel cher Lounis.
Tu nous a tout donné, on te doit autant.

Hacen Ouali

 

 

YouTube
Instagram