Awal -1993-

album-1993-awal-lounis-ait-menguellet

   

0:00
0:00

NOTHING FOUND!

A wi irun

A d-nawi làerz ara kem-iååren
Γef-wid i kem-iggaren s tié
A d-nawi ééebba a kem-êren
I wakken a d-tegmeÑ cwié
Widak i d-yettaééafen
Di rruà-nni d-yeqqimen
Yettensar si ger yifassen
Lehlak i kem-iγzan teêriÑ-t

Lehlak-im siwa nekwni
A tin akken ur daγ-nettγaÑ
TettmettateÑ nettwali
Amzun mačči nneγ, n-wiyaÑ
Aàric di ddwa yettnadi
Aàric di lekwfen ittxiÑi
Aàric amenzu yeγli
Yeğğa akal-im d asemmaÑ

Attan meskint tlul-d
Yebda yimγi-s yeğğuğğeg-d
Tufrar-d nnig lqaεa
Win tt-iwalan yessawel-d
I wayeÑ inna-yas azzel-d
Nwan sseεd-is yeàla
Wi ur nettwali yecmumeà-d
Win yettwalin yeqqar-d
D uqerru-s ad yeÑru kra
A wi irun a wi iÑsan kifkif
Tikwal ma izegged uγilif
Lehlak icuba ar àellu

Wid yettmeyyizen ttanin
âemmlen ad aγ-t-id-inin
Kul sseεqa s teslent-is
Γas meêêi weεÑar meskin
Uguren mi ara d-sseγlin
Ad yekker ad yezwi iman-is
TettaÑsaÑ a wi ur nessin
TeggugmeÑ a wi ur numin
Mi γeÑlen lbaz wafriwen-is
A wi irun a wi iÑsan kifkif
Tikwal ma izegged uγilif
Lehlak icuba ar àellu

Tmal γer-lğiha yeqÑaεn
Tmal γer-lğiha yeàfan
Alemmas zgan ttun-t
Lferà s zzyada i t-fkan
Almi i-yuγal d iγeblan
Seg-wakken la idess ssrun-t
Yeqqar-as win iwalan
Acuγer iéij yečča aman
Aman iéij ttγummun-t
A wi irun a wi iÑsan kifkif
Tikwal ma izegged uγilif
Lehlak icuba ar àellu

TcubaÑ γer ttejra
Lğerà mkul mi d-yusa
Tiqcert ad tεawed d tajdié
Lemmer a d-tefsi ma n-nuda
Acàal n lğerà i tεebba
D ayen ur tqebbleÑ a tié
Nugad yiw-wass tiyita
Tin akken ur nàellu ara
D aêar ay akal teččiÑ-t
A wi irun a wi iÑsan kifkif
Tikwal ma izegged uγilif
Lehlak icuba ar àellu

A wi tt-yerran a d-tecbu
Γer wedrar ur netthuddu
Tebna ååeàra s ÂÂmel-is
Win d-yusan a tt-yeεnu
Fell-as irekkeÑ ileààu
Kul amêur yeğğa later-is
Deg-yiÑ yesself-as waÑu
Akken a t-iåeggem ad yeåfu
Amzun yiwen ur t-yeεfis
A wi irun a wi iÑsan kifkif
Tikwal ma izegged uγilif
Lehlak icuba ar àellu

A wi iεeggÑen a d-yini
Awal ad yaweÑ igenni
Igenni a t-id-yesseγres
Aàemmal ara d-yesseγli
A d-yers ad yebdu tirni
Kra yeééfen ard a t-yekkes
Ayen illan ard a t-yawi
A d-ilal wayen ur nelli
A γ-ibeddel adif iγes
A wi irun a wi iÑsan kifkif
Tikwal ma izegged uγilif
Lehlak icuba ar àellu

Amusnaw

A wi iddan d wi t-yifen
Ad yettεanad a t-yaweÑ
Wamma win i d-nemsawa
Ula wi irefden wayeÑ

Lukan lliγ d amusnaw
Wi ittrun anida yella
A t-id-seààreγ s tirga-w
Ad yuγal ad yettaÑsa

Ad as-kkseγ yakkw isem
I wayen ittruêun layas
A t-id-rreγ d asirem
Mkul yiwen ad yawi ayla-s
Anda illa yiles iqesàen
Yir ameslay qbel a s-d-ibru
A s-rreγ awal ilaqen
A t-id-yehde d asefru
Ad rreγ targa n-waman
I mkul ttejra ard tefsu
Di tmurt ad yezreε laman
Mkul ccedda ard tefru

Imi ur lliγ d amusnaw
Cennuγ-d ad zehhuγ allen-iw
Γer daxel i ttarraγ tirga-w
Yes-sent ttåebbireγ ul-iw

Neêra asirem la iγelli
Ur nufi ansi ara d-yettwaééef
Nγunza-t armi i γ-yugi
Di teγmert neğğa-t yekref
Yir iles ixeddem ccγel-is
Tqubel-it-id tsusmi
Kra n-wi-yeddan di ssuq-is
Anda yebγa ad iεeddi
Tcudd-d si mkul tama
Nerna-yas zzit i tmes
Laman deg-wjajià yerγa
Yeggwra-d kan yiγed a γ-yames

Lukan lliγ d amusnaw
Kul mi ara bÑun watmaten
A sen-d-awiγ leεnaya-w
Ad uγalen ad mlilen

S kra n-wayen i-yerêa ccwal
A t-id-jebÂeγ s lehna
Lğerà i γef ara serseγ awal
Mi-yeéées ad yeåbeà yeàla
Win d-ilhan d yiman-is
Di ddunnit yiwen ur t-ittγaÑ
Ad kkseγ agu γef-wallen-is
Ad yeêêel afus γer wiyaÑ
Nncaf kul mi ara d-isewweq
S lbaéel ineğğren urfan
Ad as-rreγ adrar n làeqq
D leεqel yettåeggimen ussan

Imi ur lliγ d amusnaw
Izeggwir wugur awal
Zgiγ texreb nneyya-w
Γas tagmatt la d-tessawal

Ccwal nuγal d axxam-is
Yes-s akkw i teddunt temsal
Yekkes-as i lehna amkan-is
Ur tezmir a d-tini awal
Kul wa yelha d yiman-is
Yiwen ur ittàadar wayeÑ
Win i d-yufa deg-webrid-is
Ma ur s-iwexxer ard a t-yerkeÑ
Temγer d fad n-leàkem
Zedγen si yal d aqerru
Win izemren ad yesεu isem
Ma d wayeÑ ccedda a s-yeknu
Meεni ma lliγ d amusnaw
A lqum ad-beddleγ tikli-k
A d-yas Rebbi di tirga-w
A d-yini lhu d yiman-ik

Awal

Di ååwab wi d-igren iwet
iwmi ur εziz wawal-is
Taqbaylit mačči yiwet, ay aàbib
Kul yiwen taqbaylit-is

Ay aÑar yeddan àafi
Ixuå lemmer di tceffuÑ
Ayen i tàefÑeÑ di tikli
Lemmer d taktabt a tt-taruÑ
Ayen ik-d-iggwran di ccwami
Ur tettεawadeÑ ad tettuÑ
deG-webrid deg i k-terğa truêi
Ay aàbib
Ur tettεawadeÑ ad telàuÑ

Ay allaγ sent-iceffun
Ixuå lemmer di tleààuÑ
TzemreÑ ad tejmεeÑ leqrun
TzemreÑ a ten-id-tessefruÑ
I wayen i la d-yettnulfun
TesseàsabeÑ ur tettàulfuÑ
Lecγal di lqaεa i Ñerrun
Ay aàbib
Kečč deg yigenni i tettedduÑ

A tié yellin tettwali
Lemmer ad teêreÑ ayen yeffren
Ad tedluÑ γef-wayen ur nelli
Ad tezwireÑ kra ara d-ilalen
Ass-enn ara tbedd tmuγli
A s-nsemmi akken-nniÑen
Ayen ilhan qbel ad yeγli
Ay aàbib
Ad as-nessndi ifassen

A wid yettåeggimen awal
Ixuå lekdeb d lemleà-is
A id yessugguten awal
Txuå tidett d llsas-is
A wid yessexdamen awal
Kul wa fket-as lkar-is
Kul yiwen lğiha γer imal
Ay aàbib
Wa meεdu ma d làeqq-is

Ccna amehbul

Ccna-yagi d amehbul
Am-win yeggullen yeànet
Ccna iwmi xerben lemtul
Ay atmaten ur kkatet
Ma ur awen-d-izgi γef-wul
Γas àesbet-tt d aserwet
Γas ma d aserwet
Ddmet aγerbal siffet

Yenna-yas wungif akka
A d-teddu neγ a d-tefk isem-is
Tella tecεel hatt tensa
Times deg i nezzhent wallen-is
Yettwali mebεid ur yeêra
Tin yeééfen deg-yijufar-is
Γas beεdent wallen-ik
Muqel anda yedda uÑar-ik

Ay aåeggad s yiγimi
çeggem γef zznad afus-ik
S tmesla neγ s tmuγli
I tettmeyyizeÑ lγerÑ-ik
Γas akken tàuzaÑ-t yeγli
Mačči d win i d axåim-ik
Mačči d allen kan
Awal i win i t-yesεan

S ani tmeyyzeÑ a k-teffeγ
A win yettazun iγes
Tasraft n lwiz-ik tefreγ
Asmi akken i k-yeγde yiÑes
Aγilif deg-k yezdeγ
Rnu rray-ik d amwanes
Ğğet-aγ an-nεeddi
Ur mazal yid-wen tikli

Ay abeàri i d-yettsuÑun
Sself i yiger tεeddiÑ
TekkeÑ-d γef-wid itettun
I wakken a ten-id-tesmektiÑ
Anef-asen i wid iceffun
D timeqbert tedduri làiÑ
A lmeytin cfut
Win yettun yedder yemmut

Tebγam-tt ur tt-tebγim ara
Sefrut-aγ-tt-id an-nwali
A wid yeggunin tara
Tesswem-tt almi d-tessenéi
Mi i-yban làebb-is yefra
LeÑyur wwin-t d imensi
Iεedda-kwen làal
Ur d-iggwri yid-wen wawal

Beddeγ di tiγilt selleγ
I ubeàri mi d-yewwi ååut
Sliγ i weεbar yeffeγ
D teγri itebεen lmut
Ma tfehmem-tt akken i tt-fehmeγ
An-nruà an-nεezzi tafsut
A ééir iεeddan
Mi truÑ tbeddleÑ amkan

A wid ur nzeggel luqat
Dεut ad teàbes tγersi
A wid izeglen taswaεt
TeÜÜam acuddu ur yefsi
Ma twalam alluy ifat
âebbret ad tåeggem trusi
Lhemm iàemmel-aγ
Si dduà i yid-s nettnaγ

Izurar idurar

D dduà-nneγ i γef i ncennu
Atan di tegnaw yuli
Mmi-s anda ibγa yeddu
Di ééiq a t-id-yemmekti
Mi nåebbeà γef-yidurar-im,
A tamurt-iw,
Ad aγ-tiêid tmuγli
Rruà icudd s akal-im,
A tamurt-iw,
Siwa yes-s i-yettili

Mi nebεed fell-am d lxiq
I d-yerzan deg-wulawen
Wa yettmekti-d acewwiq
Wa yettxayal-d isaffen
Mi nåebbeà γef-yidurar-im,
A tamurt-iw,
Ttaken-aγ-d tazmert-nsen
Rruà icudd s akal-im,
A tamurt-iw,
Akal-nni γ-d-issekren
A k-awiγ s anga
Nnàas akkw d ddheb mlalen

A k-awiγ s anga
Tirrugza d lεib ttlalen
A k-awiγ s anga
I d-yekkat lmizan s allen
Wzen akken i k-yehwa
Ur tettafeÑ lğiha imalen

Kul taddart
Tcuba azrar γef-wedrar
Icudden mebγir amrar
S icerfan
Tamurt-iw
D izurar γef idurar
Icudden mebla imurar
S igenwan

Mayella tebγiÑ
Γur-sen i wakken ad tegmeÑ ilqiq
Mayella tebγiÑ
Γur-sen akken ad tuzureÑ irqiq
Mayella tebγiÑ
Ad tεeddiÑ s tehri di ééiq
A k-nγen deg-yiÑ
çåbeà a k-id-awin d acewwiq

Ad twaliÑ nnif
Win akken i γef i dak-àkan
Ad twaliÑ làif
Yettruêun irgazen ur knan
Ad twaliÑ asif
Anda akken ur uzzlen waman
Ad twaliÑ asif
Anda akken yettazzal laman

Ad teêreÑ udmawen
Amek i la ten-qqazen wussan
Ad twaliÑ allen
Ara dak-d-yeàkun kra yeÑran
Ad teêreÑ ifassen
Anda leààun yidammen irγan
Ad teêreÑ iÑarren
Wid ikerfen seg-wakken làan

A k-awiγ s anga
Rriàa n lweÂd d amkan-is
A k-awiγ s anga
Rriàa n-lbaÂud d arfiq-is
A k-awiγ s anga
Rriàa n-laåel d axxam-is
A k-awiγ s anga
Rriàa n tegmatt d akal-is

Ad teêreÑ lγaba
Tin akken ur nqebbel ara aÑar
Ad teêreÑ ttejra
Terγa tejreà tugwi ad teqqar
Ad teêreÑ ttejra
Γas tekfa yettidir uêar
Γer-s akkw i d-nerra
NàeffeÑ s kra i daγ-tesγar

Labas

Labas, ay aàbib, labas
Γas laê yewweÑ-d s imnaren
Kul timseεreqt s nnuba-s
Yak nnan-t-id yemγaren

Meεni tawant d acu-tt kan
TwalaÑ i d-tettawi
Muqel s aεebbuÑ yerwan
Yefka i wallaγ taguni
Tawant-nni i dak-yessan
A k-tesgen mebγir lawan
Ma d laê a k-id-yessakwi
TecfiÑ akken t-id-nnan
Widen ijerrben akkw êran
Win yeÂwan yexdeε Rebbi

Labas, ay aàbib, labas
Γas ma nuγ-itt di ååeààa
Kul timseεreqt s nnuba-s
Nnan-t-id yimezwura

D acu i das-nra i ååeààa
Lğehd diri i d-yettawi
Kra n-wi ihelken di ååura
Yuγal d aqrib n-Rebbi
Mayella d aya i daγ-yura
An-neåber i mkul tiyita
Ddwa γur-s i-yettili
Ur daγ-ttuγalet ara
Am-win yettnadin yenwa
Ad ibeddel i zzman tikli

Labas, ay aàbib, labas
Γas lefhama teğğa-yaγ
Kul timseεreqt s nnuba-s
Nnan-t-id wid i nettnaγ

Lefhama acu i d-tettawi
Urfan leεtab a k-γeÑlen
Amarezg n-wi ur neêri
Fell-as leεyub ttwakksen
Muqel γer-lmal di lkuri
Ma ttxemmimen i wass-agi
Neγ s ayen ara yeÑrun yid-sen
Ttidiren mebla nnhati
Ayen ara yilin ad yili
Urğan wi ten-id-ixelqen

Labas, ay aàbib, labas
Γas làeqq yeddem lqecc-is
Kul timseεreqt s nnuba-s
Nnan-t-id ur nettàessis

Anida akken i-yfuk làeqq
Anda akken yebda lbaéel
Diri-t yiéij ma iàerreq
Diri-t wasif ma yeàmel
Wi ur nuksan yebγa a d-yenéeq
YettεeggiÑ yebγa ad yefreq
Sin watmaten di laåel
Lbaéel d gma-s n làeqq
Gar-asen yezga lufeq
Kul wa nnuba-s a tt-neqbel

Labas, ay aàbib, labas
Γas tilelli d awal kan
Kul timseεreqt s nnuba-s
Nnan-t-id wid iεeddan

Meεni d acu-tt tlelli
I win ur s-nezmir ara
TeêriÑ d acu i d-tettawi
Tettarra lεebd yestufa
Yettnadi γef-wayen ur nelli
Ma yers ittnadi ad yali
Ma yuli ur yeskir ara
Ma yella êêerb a s-yeγli
Kul tagwnitt ard a tt-yerwi
Γas ma yettnadi ur yufa

Labas, ay aàbib, labas
Γas neqqim d ineggura
Kul timseεreqt s nnuba-s
Nnan-t ur numin ara

Tamacint n zzman tfat
Nettrağu a d-tejbu tayeÑ
Làeqq n rrekba nečča-t
Nnåib wiss ma a γ-d-issiweÑ
Nεemmed i lhedd ntebεa-t
Yir aêar yemγi neğğa-t
Nefreà s yijdi a t-nelqeÑ
Ass-a kra nexdem nwala-t
Si yal d agejdur nessa-t
Wi ara iεemmden a t-yefreÑ

Tameγra

YewweÑ-d lweqt n tmegra
Yeàwağen ifassen
Yekker-d umenzu n-làara
Yewwi-d imεawnen
Baba-s yettkel γef mmi-s
Yessen acu i d-yesεa
Yettaééaf-as-d amÑiq-is
Di tizi n-lγila
A lxalat heggimt tanilt
Wi ixeddmen itett
Yewεer yiéij n tiγilt
Annar heggit-tt
Tazzert ad teqleb lγella
I wakken a tt-tefru
Ad yeğğ làebb akwerfa
Annar ad yessu
Ma yella lxedma tekfa
Ard ad εyun
Sers aberrad γer-lkanun
A bu leεyun

YewweÑ-d lweqt n lfetna
Yeàwağen tissas
Yekker-d umenzu n-làara
TewweÑ-d nnuba-s
Baba-s γas yeqber wul-is
Yerra γer daxel
Ma d yemma-s tejreà allen-is
Γas tezzwer leεqel
I lfetna aεwin heggit-tt
Rråas d lbarud
Err abeckiÑ γef tayett
Sqeεεed afud
Rret-as tasrijt akkw d rrkab
I uεudiw-is
Γer deffir ur d-ineqlab
Yeêra abrid-is
La k-id-sawalen leàbab
La k-ttrağun
Ssali zznad yettrusun
A bu leεyun

Iεedda lweqt n lfetna
Yeggwra-d uγilif
Baba-s iÑ d wass yurğa
Yeåber kan si làif
Yemma-s yeggunin tuyes-it
Melmi ara d-yeflali
Γur-s d netta i d ddunnit
Yes-s i tettwali
Yeflali-d s uεudiw-is
Yerra tili
Iéij γef ubeckiÑ-is
Iga lemri
Ass-a d aseεdi n-wussan
I d-yettasen
Lwaldin-is i t-yurğan
Ass-enn i d-lulen
Tirrugza-k wid i d-yusan
Fell-as àekkun
TserseÑ zznad yettfukun
A bu leεyun

Uγent teftilin ass-a
èélam nàuza-t
Si mkul tiγmert di làara
Tcebbeà-itt tafat
Yeffeγ élam seg-wulawen
Tessufeγ-it lehna
Làara s yinebgawen
Tbeddel ååifa
Kker ay amenzu n-wexxam
Inek wass-a
Aéas-aya i k-nessaram
Tagwnitt am ta
Baba-k di lferà ittleqqim
Ifreà i mmi-s
Yemma-k tåeggem-d abzim
Yeàla wul-is
Leàbab-ik yiwen ur n-iqqim
Ad ak-zhun
Sers aberrad γer-lkanun
A bu leεyun

Un ouragan poétique

Aït Menguellet a frappé de nouveau. Une nouvelle production vient, crever des abcès pour mieux guérir les plaies. Des thèmes traités avec une précision clinique à l’aide d’une langue dûment estampillée et garantie d’origine.
Une poésie éclatée. Des morceaux de miroirs épars. Aït Menguellet, assume la difficile tâche de mettre le doigt dans les « ulcères », il arrache au sommeil léthargique, à l’inertie pour provoquer les esprits à rechercher Un traitement de choc qui nous fera ouvrir les yeux et l’âme.
Encore une fois, Lounis a construit d’innombrables pièges de mots susceptibles d’exorciser notre mal.
Il détruit tout pour mieux reconstruire. Les thèmes qu’il développe dans ce nouvel album, il y évolue en profondeur, là où la lumière du jour ne pénètre pas et où ce sont ses vers à lui qui font la lumière.
S’il provoque des vagues, le poète ne trouble pas l’eau qui a besoin du calme plat pour nous renvoyer notre image.
L’Algérie, le poète l’aime et l’admire. Il se penche une nouvelle fois sur son chevet.
Aït Menguellet appartient à cette lignée de poètes solaires, enracinés dans la terre, l’eau, la pierre, le vent, la neige…
Izurar af idurar se présente comme une valise à double fond.
Dans la partie visible, il parle de la terre et du pays et dans sa partie cachée, de ceux qui les foulent, qui les piétinent. Une chanson qui met à jour les énergies cachées de notre patrie.

Tamurt-iw d izurar γef idurar
Icudden mebla imurar s igenwan

Le charme de l’Algérie est puissant, les vers du poète le rendent irrésistible et durable. Mais ce pays, haut lieu du drame sourd bien des colères.

A d-nawi lḥerz ara kem-iṣṣren
Γef-wid i kem-iggaren s tiṭ
A d-nawi ṭṭebba a kem-ẓren
I wakken a d-tegmeḍ cwiṭ

Avec cet aplomb qui caractérise Aït Menguellet, il mélange une violence et une dérision sensées.
Ironiste génial, il juge moins les hommes qu’il ne dissèque leurs travers. Ses railleries sont davantage analytiques que destructrices. Avec un humour aigu, il nous dit : « nous sommes forts, très forts. Dans la désolation la plus radicale, nous excellons à faire contre mauvaise fortune gris-humour : Labas ay ahbib laba ».
Rêve-t-il? Affabule-t-il? Colle-t-il au plus près de ses émotions? Peut-être ne le sait-il pas; ce qui nous paraît certain, c’est que sa poésie est folle :

Ccna agi d amehbul…
D ccna wmi xerben lemtul
Ay atmaten ur kkatet

Admirable, terrifiante, fébrile et inquiète, ccna agi d amehbul est comme le vent qui annonce la tempête. Le verbe rude est renforcé par des lueurs livides émises par les cordes de sa guitare.

Awi run, un maillon d’une longue chaîne, s’acharne à comprendre notre “mécanique “et à faire découvrir au-delà des clichés simplificateurs la complexe réalité algérienne.
Dans une époque où on ne se parle plus, il nous apprend à écouter même le silence.
Notre microcosme se vide un peu plus chaque jour et se vide parce que la peur est là sous toutes ses formes et ce ne sont pas les plus apparentes qui sont les plus terribles.

Il dépeint des paysages de défaites. Le désastre est collectif et individuel, on peut le nommer guerre ou suicide. Ce qui perdure, c’est cette sensation de débâcle, de sacrifice absurde et monstrueux. Et ce sont précisément ces absences et ces déroutes qui sont ici fouillées, explorées, froidement dépecées.
Amusnaw a réussi à exprimer des exigences révolutionnaires mais différentes de celles qu’exige la politique.
Lounis se borne à dénoncer l’erreur, à démasquer l’imposture et quand il s’arrête enfin, c’est parce qu’il bute sur nos contradictions.
Pour tamisée qu’elle soit, la violence d’expression d’Aït Menguellet prend à la gorge quand il nous dit :

…Imi ur lliγ d amusnaw
Zriγ txerb nneya-w
Γas tagmatt la d-tsawal

Awal est un autre titre par lequel le poète prend de la hauteur et quitte le commerce des hommes et se laisse envahir par la poésie.
Même Tameghra, qu’il a voulue comme une note de fête et d’espoir, n’est pas innocente. Aït Menguellet, quand il nous parle de guerre, c’est pour cesser de la faire mais quand il nous parle d’armes, c’est pour mieux nous désigner la cible.
Avec sept titres, Aït Menguellet nous mène sur un chemin douloureux néanmoins parsemé d’un dynamisme et d’un espoir puissant qui viennent transcender le pessimisme et rendre confiance en un avenir possible, la paix peut-être…
Une œuvre porte le fer au cœur de nos vraies plaies.

Au fil des vers, la leçon se fait intense: une poésie folle. Une folie douce que nous devons apprendre à fréquenter. Une folie, qui nous demande de chercher à comprendre pourquoi on accepte de mourir si facilement, pourquoi on vend notre peau au “rabais”
Comment au-delà de l’égoïste merci, ne gardons-nous pas une absolue gratitude à Aït Menguellet d’être le poète qui sauve?

Ahmed Ammour

La nouvelle crétion musicale.

YouTube
Instagram