Live à l'Olympia-1978-

lounis-ait-menguellet-live-a-l-olympia-1978

   

AcuÄer

A Lewnis
acuγer ikrez unyir-ik ?
Anyir-iw kerzen-t wussan
Zraεen-t-id d lmeàna
Kerzen-t s useffud yerγan
I wakken a d-teggwri ccama
Kerzen-t-id mebγir lawan
Megreγ-d siwa urfan
Weğden anebdu ccetwa

Ayen ifaten yemmut !
Lexyal n-wayen ifaten
Kul iÑ ittas-d ar γur-i
Iεawen-i deg yimeééawen
Γef-wayen isεedda yid-i
Yuγal seg-wid yemmuten
Iγab γef-wallen
Yak fateγ-t ifat-iyi

Acuγer knant tuyat-ik ?
Acuγer knant tuyat-iw
Bezzaf i εebbant n lxiq
Tezga fell-i teεkwemt-iw
Ur di-iεawen deg-s werfiq
La tessenγas di lğehd-iw
Tessendaf ul-iw
Teğğa-d acàal d iceqqiq

Acuγer tett γimiÑ γef yiri n-lkanun ?
Ur diyi-iqrià usemmiÑ
âemmleγ ad waliγ times
Ay ixf-iw a d-tettmektiÑ
Ayen akkw i-ycuban γur-s
Teεğeb-ik la tt-tettwaliÑ
Lemmer ad deg-s teγliÑ
Ma tsuma-k-id a k-teqqes

Berka εyiγ deg-westeqsi
Ur tesεaÑ d acu i di-yuγen
Iγeblan d-irzan γur-i
Ala yid-i i d-nnuγen
Ugiγ-ten bγan-iyi
La ttnadin fell-i
Nudan-iyi-d ufiγ-ten

BÄiÄ a d-iniÄ

Bγiγ a d-iniγ
Ad yifsus wul-iw
Ur tesεaÑ wi-y-nγiγ
Ugadeγ tili-w

Urgaγ-tt ass-nni
Terfed-d s wallen-is
Γileγ dayenni
Ad Âwuγ udem-is
La ttruγ ya lγaci
Mi beddleγ idis
Ggwriγ-d kan weàd-i
Iruà lexyal-is

UÑneγ kemm tebγiÑ
Wekkleγ-am Rebbi
UÑneγ kem teêriÑ
TeêriÑ acimi
TzemreÑ a d-tiniÑ
Nekk ğğiγ kulci
D ayen i tettnadiÑ
Berka-kem anadi

Ayen akkw i d-nniγ
Fehmet a medden
Mačči γef tin bγiγ
I kfan yifadden
Γas la d-ttmesliγ
D ayen akkw nniÑen
Deg-wul-iw êriγ
D acu i di-iàerqen

Aεeééar

Urgaγ ttejta n-leàlu
Tefreà yeàya-d uêar-is
Urgaγ ttejra n-leàlu
Yessker-itt-id uêar-is
Urgaγ ttejra n-leàlu
Yuγal-itt-id wemkan-is
Urgaγ am-wakken d ååeàà
Ass-a mačči am yiÑelli
Urgaγ am-wakken d ååeàà
âeÑreγ i wedrar yuki
Urgaγ am-wakken d ååeàà
Agris i t-yedlen yefsi
Urgaγ ssnasel n-wuzzal
Di tlemmast cuddent s lxiÑ
Urgaγ ssnasel n-wuzzal
Nufa anga cuddent s lxiÑ
Urgaγ ssnasel n-wuzzal
S tsurett cuddent γer-làiÑ

Ay aεeééar i-yεeddan
Awi-yi-d yid-k lemri
D arfiq-iw i di-yennan
Ibeddel wudem-ik fell-i
Ad waliγ ma d ayen illan
Acaqur yegguni-yi

ZÑiγ-d s tadué aεlaw
Si tmura jban-d lγaci
γeF lğal-is εemren agraw
Zgiγ-d mebεid am tili
Mi rriγ ad àadreγ ayla-w
Yeàåel lemdekk di lfuci

Inna-d Mel-i-d ssuma
Kra i tebγiÑ ard a k-tefkeγ
Lγaci ur ttafen ara
Amkan n tmekwàelt yefreγ
Ur dak-tt-znuzuyeγ ara
Γas s ufeggag n-wewreγ

Iban-d win i ten-issnen
Am uzeqqur d-igren s asif
D taàemmalt i t-isbeεden
Seg-uêar-is n-iğğa γef rrif
Lemàibba-nsen d asawen
Tamusni-nsen d aγilif

Anef-iyi kan

Ur êriγ s ani ara γliγ
Am-welqaf i-ycar ufus
Lmeàna-w deg-s ttawiγ
Am ujeγlal yeddem weεrus
Mi ara di-d-muqlen ttseÑàiγ
Am-win mi-yefsi wagus

Tawriqt i-yεeddan tetti
Nuzen-as ttwab i tlufa
Ziγ ad aγ-d-tettmekti
Tuγal-d s anga tella
Imi d abeckiÑ yeγli
Yekfa lbarud i tyita

Kul mi ara d-terzu lmeàna
D wi ur nuklal ara d-txaleÑ
Lbaz mi ara t-teqsed tninna
Ala isγi iwmi d-tessaweÑ
Kul mi ara tcerreg trakna
AÑar ugujil yeγleÑ

Lbaéel izdeγ kul tamurt
Yezga yetti di lmendad
Kul mi ara teγli tsekkurt
Feràen warraw uåeggad
Aferruğ iεuss tawwurt
Γef yemma-s i-yettagwad

Necba deg-uγerbal aqdim
Kukran leεbad a t-Ñeggren
Asmi i-yeééeggir aclim
Yettağğa ssmid yufafen
Taêayert asmi d-teqqim
D amendayer iwmi tt-xedmen

Anida n-teğğam mmi

Netta:
Ay irfiqen-iw di tlata
A wid i d-yezzin fell-i
Lmut walaγ-tt attan da
Walaγ-tt la di-d-tettwali
SiwÑet lexbar i yemma
Win ileàqen ad as-yini

Init-as yemmut ur yenéer
Init-as ad teåber fell-i
Ma tectaq ad iyi-têer
Ad tmuqel s udem n mmi
Γurwat aznet-as ååber
Qbel ad ruàeγ ggallet-iyi

Yemmas :
Urgaγ yir targit leεca
Γufren-iyi-d lmeytin
èéfeγ itbir di tala
Seg yifassen-iw i di-t-wwin
Uγaleγ ééfeγ abuqal
Yeγli-yi mazal làiγ
Aman-is sswen akal
IγaÑ-iyi mi t-rêiγ
Mazal akken di targit
Walaγ wi εzizen am rruà
Yenna-yi-d : Ta d ddunit
Kra teééfeÑ ad am-iruà
Ata yusa-d wi ara waliγ
Targit-agi ur di-tehwi
Ttxilek ma a k-steqsiγ
Anida n-teğğiÑ mmi

Arfiq 1 :
Si lxedma n-luzin s axxam
Tafat ur tt-nettwali
Acàal-aya ur nemsalam
Ur t-êriγ ur di-yeêri

Sliγ yes-s ur t-yuγ wara
La d-ilehhu d ccγel-is
Teεweq-aγ akkw lxedma
Wa ur yettmeêra d urfiq-is
Leεtab n-weγrum akka
Aql-aγ ncab am yilis
Si mi ara nernu ddunit-a
Ad texdem deg-neγ lebγi-s

HedÂen-i-d medden fell-as
Ma d tié-iw ur teêri ara
Steqsayeγ-ten kul ass
A d-yaweÑ deg-wussan-a
Iεetteb iman-is aéas
Ad ixdem i taggara
çber kan qrib a d-yas
Ruà ur ttxemmim ara

Sin yerfiqen-iw atniyi
Ma walan-t steqsi-ten
Ahaq a ten-id-iweååi
çåeàà a t-tafeÑ γur-sen
Ayen ara dam-d-yini
D nutni ara t-id-issiwÑen
Fiàel ma tugadeÑ akkenni
Mmi-m ur tesεaÑ i t-yuγen

Yemmas:
Imi-s la yi-d-yeskiddib
Allen-is mlant-d ååeàà
Iàseb-it mmi d aàbib
Tidett yugi a tt-id-yefÑeà
Ad qeddmeγ mačči d lεib
Γer wayeÑ ma a di-yessefreà
Ayen ara d-yini ma ur t-iqlib
Ugadeγ tidett teqreà
Ttxilek a wagi d-yusan
Ur teffer tidett fell-i
Mel-iyi d acu yeÑran
Anida n-teğğiÑ mmi

Arfiq2:
Ğğiγ-t-in yeÂwa rray-is
Seg-widak i-yγurr zzhu
Di lγerba yufa iman-is
Ur d-ittas ur d-ittnulfu
Ur d-ittmekti d warraw-is
Ur d-ittceyyiε ur d-ittaru
Ur d-ittmekti d uxxam-is
Neγ yemma-s yeğğa tettru
Yelha-d ala d rruà-is
Kkes seg-wallen-im udem-is
Mneε-it kan si deεwessu
Akka i tÑerru d lemtel-is
Mi s-tekkes tirêi n-wegris
Lhemm mačči ad as-yecfu

Atan izweğ d trumit
Ad issali axxam ajdid
A s-yaf ixf-is i ddunit
Lxir fell-as ad yettzid
Ur d-ittmekti d teqbaylit
Ur d-ittmekti aggur n-lεid
Amzun iεawed talalit
Yefreà mi s-yenğer webrid
Yeêra yeγÑel tajaddit
Yemàa later-is iεemmed-it
Axxam i-yeğğa ur yebdid
Ruà kan seg-wul-im kkes-it
Lebàer i s-yehwun yečč-it
Ayen rêagen ur d-ittiêid

Yemmas:
Lεib yak ur d-ittnulfu
Deg yiêuran i d-yettcettil
Mmi lemmer ad aγ-yettu
Mačči deg waggur qlil
Kker ay aÑar-iw làu
Tidett ma ad yides nemlil
Ay ul-iw iqebren ttru
TergagiÑ fehmeγ-k aàlil

Ay iminig d-issawÑen
Ttxilek tidett mel-iyi
Zwaren-k-id yerfiqen
Kul wa lexbar d-ittawi
Éeddaγ-d akkw steqsaγ-ten
Nekk cukkeγ leεεben fell-i
Iban γef-wudem-ik leàzen
Anida n-teğğiÑ mmi

Arfiq 3 :
Qim-d a tamγart εzizen
Tidett ur tebÑi γef snat
A m-iniγ lehdu qeràen
Tié-iw ayen illan teêra-t
TecfiÑ i winna ikerrzen
Lexla-s s tidi-s yefsa-t
D akal i t-id-yessekren
I-yezzin fell-as yečča-t
TecfiÑ i wid yemmuten
Mi-y-ddren γelben taswaεt
Deg-yiwet tegwnitt ruàen
Kul wa kra ikseb ixella-t
TecfiÑ i wid yekkaten
Nwan lğehd ur yettfat
TecfiÑ asmi d-ttewten
Kul wa lmektub-is yerna-t
TecfiÑ leàyuÑ mi bedden
Ttqasamen-d i tafat
Mi-y-γlin tàeÑreÑ-asen
Ğğan abrid twala-t

Mel-iyi-d wi ara d-yeqqimen
Aql-aγ necba di tcemmaεt
Mi nefsi nγab γef-wallen
èélam ad idel tafat
Ur illi lekdeb ara yenfaεn
Såeàà iban ubrid-is
A m-iniγ tidett yellan
Rebbi yefra-d ccγel-is
Mmi-m ikellex-as zzman
Nekwni an-neddu di later-is
Mliγ-am tidett yellan
Éuhdeγ-t mi s-medleγ allen-is

J.S.K

Yerbeà neγ yexåer
D gma-tneγ ayen
S idis-is neàÑer
A t-id-nεiwen
Γef JSK
Wtet afus an-nruà

Win d-ibedren adrar
A d-iglu s yisem-im
Kra i d-urwent tuddar
Atan s idis-im
Ur tγelliÑ ara
Ad tbedded lebda
Wtet afus an-nruà

Taqbaylit tefreà
Ur t-nkiren ara
Ayen ibnan γef ååeà
Ur iγelli ara
Γef yisem-is terbeà
Fell-as i-yecbeà
Wtet afus an-nruà

Iéij icreq-ed
YeÑwa-d idurar
Ayla-m ilàeq-ed
Zdat i d-yezwar
Mmi-m iban-ed
Afcal ulaàedd
Wtet afus an-nruà

Freà a taqbaylit
Γef-wid i d-trebbaÑ
Win nγant tismin
Ur ten-issawaÑ
Γelben taåebàit
Zemren i tmeddit
Wtet afus an-nruà

Lehlak

Lehlak i d-teğğiÑ deg-i
Ur yesεi amdawi
F lğal-im i di-yextar
Am-wakken yeggul fell-i
Ard iqqim γur-i
Alamma åubben lecfar
Ula i d-ixdem yimeééi
Rruà la ixessi
Am lgaz yeğğan lefnar
Si ddunit tekkseÑ-iyi
Urğiγ-am Rebbi
Di lmut ad i-d-irr ttar

Rruà-iw a n-yas d aàmam
A n-yaweÑ s axxam
Ad am-n-ibedd γef ååur
S ååut-is a m-yefk sslam
Qbel a d-yeγli éélam
A n-iruà lewhi n ééhur
Muqel-it mlià ma iεreq-am
Yettawi ccama-m
D ccama s-ğğan leγrur

A n-yuγal d afrux n-yiÑ
A n-yas ur tebniÑ
Wali-d allen-is di ccqayeq
A m-n-ihde γef-win teğğiÑ
Alarmi t-tenγiÑ
Ddaw tmedlin yeàreq
Rruà-is anda telliÑ
A n-yerzu kul iÑ
Bac naddam ad am-yeεreq

Lehlak ara n-yerzun γur-m
D rruà-iw ayen
Lehlak-nni di-yewwin
A n-yas s ul-im a t-yeεdem
Γef-wayen i s-ixdem
Ad tsafreÑ mebγir aεwin
Rruà-im a t-id-yegzem
Yid-s a t-id-yeddem
Γur Rebbi ad ddun i sin

Si tmedlin i diyi-rran
Aéas i d-yeggwran
A m-tent-rren i kemmini
Ad tzedγeÑ ger yiêekwan
D ixxamen imsawan
Lğar-im d nekkini
Wid yessaramen a kem-sεan
Iγurr-iten zzman
Yerra-yi-kem-id ar γur-i

Lwiza

Muqleγ si ééaq
Mazal éélam deg yigennni
Ul-iw ixaq
Amek tura ara yetthenni
Yewεer lefraq
Lmeàna-w tebda ass-agi
çber a Lwiza
La ttruγ ula d nekkini

Muqleγ berrra
La di-yettrağu uéaksi
âezneγ teêra
Mi ara ruàeγ ad iyi-d-twali
Tebda-d lehwa
Tekkat-d am leàzen fell-i
A Lwiza
La ttruγ ula d nekkini

Bdiγ leààuγ
Xeléen waman d yimeééi
Acàal i ruγ
Làal la yettru yid-i
Ass-enn a s-cfuγ
Iàzen ula d igenni
A Lwiza
La ttruγ ula d nekkini

Beqqaγ sslam
I wedrar la d-yettwali
Muqleγ s axxam
Iban-iyi-d am tili
Tteåwira-m
Di lğib-iw trufeq-iyi
A Lwiza
La ttruγ ula d nekkini

Mi d-yuli ååbeà
D éélam i-yebdan fell-i
âezneγ d ååeà
TaÑsa seg-wudem-iw teγli
Ul-iw yejreà
D lhedÂa-m i d-yemmekti
A Lwiza
La ttruγ ula d nekkini

TenniÑ-iyi-d
çeεben wussan i-uεeddi
Ttmekti-yi-d
Γas akka teğğiÑ-iyi
Sefreà-iyi-d
Melmi ara d-tezziÑ γur-i

Uh a Lwiza
La ttruγ ula d nekkini
çber i lmeàna
Kra i-yuran ad iεeddi

Asmi ruàeγ
Seg yimeééi εedment wallen
Amzun selbeγ
Leààuγ iberdan εerqen
La ssarameγ
Ussan fell-aγ ad åeggmen

Acàal i ruγ
Ula i d-ixdem yimeééi
Acàal àekkuγ
Dima fell-am d asteqsi
Aql-i ttrağuγ
Tafat ur iban melmi

âessbeγ ussan
Dqiqa amzun d aseggwas
Êwiγ urfan
Γas ul iåber i tlufa-s
A wi kem-iêran
U lukan d yiwen wass

ëriÄ mazal

 

ëriγ mazal
çebreγ d uzzal
Ad iγab wudem-is
Ziγen simmal
Γas ifat làal
Am yiÑ am uzal
Teğğa-yi later-is

Ay agarru asmi akken i k-ceεleγ
Ay afus-iw asmi k-sserγeγ
Tella ccama γeflğal-im teÑbaε
Times tensa Nekk baqi àerqeγ

Udem-im yewwi-t iåaà-d i wayeÑ
Udem-im yewwi-t jemεeγ-d lkaγeÑ
D tteåwira-m i d-jemεeγ s axxam
Tettekkes éélam γas kemm tγabeÑ

Ay ayen bγiγ acuγer tbeεdeÑ
Ayen i ttmenniγ fell-i la treggwleÑ
Tura mi εyiγ i snitra-w àkiγ
Ayen i ttγenniγ ahat a s-tesleÑ

YouTube
Instagram