Ğğet-iyi -1984-

album-1984-gget-iyi-lounis-ait-menguellet

  

Ğğet-iyi

áğet-iyi nekk d rray-iw
Mazal i das-d-ssukkseγ
Injer-iyi-d abrid-iw
Yemla-yi anida ara εefseγ
D netta i di-yeééfen afus
Γas ma izad yelha neγ ixuå
Eğğet-iyi nekk d rray-iw
LγerÑ i-ilaq a t-neγÑel
Γas ulukan a t-nezgel
áğet-iyi nekk d rray-iw

Acàal i nεawez akkenni
Mi ara d-γelqent tewwura
Mi wwÑeγ uyseγ dayenni
Ad i-d-yawi tisura
Am-yiéij i d-yeflali
Ittekkes éélam i tmuγli
D win i d aàbib n-lebda
Anda lliγ yella yid-i
Mi s-iàebber i wass-agi
Yettaf-d abrid i-uzekka

Mi ara γileγ ad rreγ akka
Ad i-d-yini uγal akin
Ayen akkw i-imeyyez ar ass-a
Nelàa almi newweÑ γer din
Ufiγ leàsab iåeààa
Iàseb-iten-id wa γer wa
Ur ixuå yiwen i εecrin
Anda d-ggwriγ taggara
Ama diri-t neγ yelha
D rray-iw i di-yewwin

Asmi ara yebdu aceqqeq
Asmi ara yebdu ad ifeččel
Ma isexleÑ lbaéel i làeqq
Ma yerra làeqq d lbaéel
Mi ara d-ibdu yir lmenéeq
Abrid nekk yid-s a t-neàreq
Awi-d kan a d-isiwel
Ddunit akken a tt-neγleq
Muàal nekk yid-s an-nefreq
Γas a d-neggwri anda ara neàåel

Ay Aqbayli

Taqsié-agi d aqeååer
Wiss ma teÑra neγ ard teÑru
Kul yiwen akken la ihedder
Γef tmurt tugi ard teàlu
Nettmenni nebγa an-nêer
Yiw-wass lukan ard tefru
Aberrani ad iwexxer
Tamurt yid-s ara d-nelhu
Dγa gar-aneγ ard tekker
Nekwni s Leqbayel ntettu
Alamma nsawel a d-yeàÑer
I-uberrani ad aγ yefru
Kul yiwen akken la ihedder

Awal yuγal d asefru
Asmi-yeffeγ uberrani
Tamurt teggwra-d s arraw-is
Ifreà mkul d Aqbayli
Yenwa ğğuğğgen-d wussan-is
Ikfa lferà dayenni
Kul wa yers-d γer-leεqel-is
Tura tamurt-agi
Ilaq a s-d-naf ixf-is

Tamurt teàkem s làeqq
Tefka-d yiwen d mmi-tneγ
Fell-as akkw i nwufeq
Ad yettsewwiq fell-aneγ
Mkul lεerc yenéeq
Yenna-d Win mačči seg-neγ
Fiàel an-ntezzi an-ntenneÑ
Kkset-t an-nεiwdet wayeÑ

Leεrac mwafaqen
Sbedden argaz am-wakka
Yeêwer yefhem yessen
Am-win ur t-ttafen ara
Dγa ayt tuddar neéqen
Nnan Ur t-nessin ara
Fiàel an-ntezzi an-ntenneÑ
Kkset-t an-nεiwdet wayeÑ

Tuddar nudant seg-wul
Ufant argaz lkayes
Γer tidett i-yettmuqul
Di làeqq mačči ad yessenγes
Tekker-d taddart teggull :
Argaz-agi ard ittwakkes
Fiàel an-ntezzi an-ntenneÑ
Kkset-t an-nεiwdet wayeÑ
Taddart teggull ad taf
Alarmi tnuda tufa
Win d-sbedden yufaf
Izmer i mkul tilufa

Yekker-d udrum s zzεaf
Yenna-d Ur t-neqbil ara
Fiàel an-ntezzi an-ntenneÑ
Kkset-t an-nεiwdet wayeÑ
Yekker-d udrum yemjamal
Yebda ameyyez di lγaci
Yextar bab n-wuzzal
Ttqadaren medden irkwelli
Yekker-d gma-s γer ccwal :
Amek tenwiÑ tifeÑ-iyi
Fiàel an-ntezzi an-ntenneÑ
Kkset-t an-nεiwdet wayeÑ

Tura ur d-iqqim lefhem
Tåubb s anga ur d-tettali
Anwa i-ilaq ad yeàkem
Mur di-tqebblem nekkini
Anwa i-ilaq ad yeàkem
Ur k-nqebbel keččini
Teêram amek ara nexdem
A s-nsiwel i-uberrani

Aéas n-wi ara das-yinin
Leflani la γ-yessefcal
Widak d wid ur nessin
Amek i la teddun lecγal
Uqbel ad tzerεeÑ timêin
ëer qbel amek i-iga wakal

Ay Aqbayli
Ireffden aberrani
Ay Aqbayli
Yettağğan gma-s yeγli

Yeğğa-yas-d baba-s cci
Ur yeêri d acu yesεa
Dγa ad iàkem fell-i
Ad as-neqbel annect-a
Awal-is ur yettεeddi
Nettruêu leεmer nekna

Amek baba-s d ameksa
Ass-a d netta ara di-iàekmen
Mi-yekker zzehr-is yeγra
Tura yerfed-d s wallen
Dγa awal-is ma iεedda
Cclaγem-agi ard ttwakksen

Sennig-neγ edd ur yelli
La ntettu i diri-yaγ
Igenni-nneγ a d-ifk itri
A t-id-nerr d aεdaw fell-aγ
A t-neğğ kan a d-iflali
An-nekker yid-s an-nennaγ

Aεsekriw

Aha kkert ay irfiqen
An-nelàut wa deffir wa
Ammar a γ-d-iêer umeksa
Γurwat wi d-ittneqlaben

Fiàel ma nelli-d allen-nneγ
Nesεa wigad ara iwalin
Walan deg-webdil-nneγ
ëran s ani ara daγ-awin

Aha kkert ay irfiqen
S anga i daγ-nehren nerra
An-nelàut wa deffir wa
Am tejlibt izamaren

Ameksa-nneγ yesεa iles
Ulayγer ara nenéeq
Γas ad as-d-nessukkes
D netta ara yesεun làeqq

Acàal telham ay atma
S lemkwaàel ger yifassen
Mi ara tetteddzem iÑarren
Tefkam mebεid lhiba

A kwen-ssewğaden i lfetna
Mi ara mqellεen gar-asen
Amqelleε-nsen γer ééabla
Sεan wigad ara yemmten

Ma d amberrez d umenγi
Nutni ur ttqabalen ara
Sεan-aγ i wannect-a
D kečč akkw d nekkini

Awal ur nettsalas
Di lecγal imeqqranen
Gar-asen leεεben tiddas
Nekwni nuγal d ilqafen

Ma d kečč tugiÑ ad truàeÑ
TenniÑ-asen Ur neqqeγ ara
Wid ur i-nexdim wara
Ara yeÑrun yid-k ad teêreÑ

Ur ttxemmim ara acimi
I k-d-ééalaben ad tenγeÑ
Aγ awal mebla asteqsi
Ayen i k-nnan ad tqebleÑ

A nnger-ik ur tessineÑ
Ziγ mazal-ik d neyya
Skud aéas ara tenγeÑ
Ara trebàeÑ d cciεa

Ma ur teqbileÑ ara ad tedduÑ
Ma ur teqbileÑ ara ad tenγeÑ
A k-rren γer-làebs ad terkuÑ
A k-nγen qbel ad temmteÑ

Aha kkert ay irfiqen
An-nelàut wa deffir wa
Ammar a γ-d-iêer umeksa
Γurwat wi d-ittneqlaben
Aha kkert ay irfiqen
S anga i daγ-nehren nerra
An-nelàut wa deffir wa
Am tejlibt izamaren

Qim deg yirebbi-w

Qim deg yirebbi-w
Kkes-iyi lxiq a tin àemmleγ
Kkes-iyi urfan
Qim deg yirebbi-w
âaca kemmini i sen-izemren
Mi d-steqsan

Mi ara kem-id-ééfeγ
Ger yifassen-iw i leggwaγeÑ
Acàal àemmleγ
çåut-im mi ara d-tneéqeÑ
Γas ma xaqeγ
Lxiq-nni ad iyi-t-tekkseÑ
Qim deg yirebbi-w
âaca nekk yid-m weàd-neγ
âedd ur yelli
Qim deg yirebbi-w
Ma hedÂen εeggÑen ssusmen
âedd ur γ-icqi

Γur-i twalaÑ
Γas ur tesεiÑ ara allen
Γur-i tàulfaÑ
Γas ulac ul yekkaten
Kemm ur d-tecqaÑ
Medden yakkw deg-m εecqen
Qim deg yirebb-iw
Γas εecqen-kem
Kemm mačči aéas ideg i tεecqeÑ
Qim deg yirebbi-w
Zhiγ feràeγ
Imi lliγ seg-widen i tàemmleÑ

Ma nnan-iyi-d
Deg-wayen εzizen i tàemmleÑ
Ma nnan-iyi-d
D acu i γef ara d-tcehhdeÑ
D kemmini
A ssnitra mi ara d-tneéqeÑ
Qim deg yirebbi-w
S lexyuÑ-im mi ara d-tneéqeÑ
Zhiγ àliγ
Qim deg yirebbi-w
TettcebbiàeÑ lehdur n-wul
Mi ara ten-id-iniγ

Taqsié-ik

Taqsié-ik tugi ad tekfu
Γas akken εeddan wussan
Ma terriÑ-tt-id d asefru
Γas err leàsab i yetran
Taqsié-ik tebγa ad tekfu
Γas yufa-tt-id kul zzman
Γas ad tseγzef asaru
Yiw-wass a tt-àebsen wussan

Tiγersi teàwağ tafawett
Tafawett tekka-d si tγersi
Seg-weksum-nneγ i la ntett
Nettγummu lğerà s yimi
Nessen amek ara nehde tidett
Ad as-nezzi ticerkett
I gma-tneγ mi ara d-yesteqsi

Yella yiwen d ameyyaz
Yella wayeÑ d aseééaf
Yella wa yettemberraz
Yettnadi ayen ibγa ur t-ittaf
YettγaÑ win yellan d argaz
Γer gar-asen i d-yettwaàaz
Di éélam iteddu γer-lkaf

TebγiÑ iéij di tili
Ddunit-ik d asiwel
Deg-yiéij tebγiÑ tili
Fell-ak tebγiÑ ad tbeddel
Ur teêriÑ ara s ani
TettuγaÑeÑ ay Aqbayli
NettuγaÑ a Leqbayel
Taqsié-ik

Tiγri n tasa

Di tnafa sliγ i teγri
âulfaγ tergagi tasa-w
âulfaγ tessakwi-d lebγi
Lebγi i s cedhaγ ayla-w
Ukiγ-d êriγ ass-agi
A s-geγ làedd i lmeàna-w
Ay iàbiben
D tamurt i di-d-yessawlen
I

ger-d nnehtat yenna
Bγiγ ad êreγ leàbab
Ixf-iw a t-àerzeγ tura
Uqbel ad icab
Aγrum anda ddiγ yella
Deg yigenni neγ di lqaεa
Ayen i nesεedda
Ur yettuneàsab

Feràeγ yewweÑ-d lweqt,
Ay iàbiben-iw
A wid i-icedha lxaéer,
D lferà-iw

SefÑeγ mkul d ccama
Γef-wid i n-ğğiγ uysen
Bγiγ ad feràeγ tura
Γer zdat wissen
Ddunit ma ur tebγi ara
Ger medden ad i-tefk ayla
Ad ččeγ lmeàna
Ger wid di-iàemmlen

Ul-iw am-wasif yeàmel
YewweÑ-d wass i-yettrağu
Tura yeggumma ad yeqbel
Ddqiqa a tt-yernu
Ma tebγam an-neddukel
Iéij ad aγ-d-iqabel
Kra i deg ara nmuqel
Ad aγ-yesseàlu

YouTube
Instagram