Asefru -1986-

1986-asefru-lounis-ait-menguellet

   

0:00
0:00

NOTHING FOUND!

Asefru

A win tenγa tfenéazit
D acu i dak-d-teğğa γef yiri
TenwiÑ tfehmeÑ ddunit
TenwiÑ tufiÑ-d iγisi
Tura mi tfehmeÑ êer-it
Iγisi-s d keččini
Ayen yeÑran yid-s drus
Wi s-d-ihedÂen a t-yessefreà
Uàricen kkaten-as afus
Srusun-t-id γer ccÑeà
Mi εyan zwin abernus
Deg-wennar ğğan-t yefÑeà

Kkert an-nebdut tikli
Skud i mazal tafat
Mkul mi ara neffeγ i tizi
Ad aγ-d qablent snat
Kkert an-nebdut tikli
Ay arfiq rfed asefru
Am yiÑelli am-wass-agi
A γ-yessebded mi ara neεyu

Taεkwemt êêayet γef tuyat
Ad tifsus mi ara d-ncewweq
Ma nwala lbaéel ntebεa-t
Asefru ad aγ-d-irr γer-làeqq
Ma d ayla-nneγ zzman yečča-t
Neγ mazal i d-isewweq
Ma yedda-d deffir nurğa-t
Ma γer zdat ard a t-nelàeq

Ufiγ-n ameddaà yettru
Yessefhem-iyi-d acimi
Asefru-s yeddem-it waÑu
Ur yeêri anida yeγli
Yugwad a t-yeééef wemcum
Ad ifhem ayen ur nelli
Yebγa ad iêer ma ad teddum
Fell-as mi ara d-yesteqsi

Macahu γef-win yeêran
Macahu γef-wi ur neêri
Yiwen yugwad ayen illan
WayeÑ seg-wayen ur nelli
Macahu γef-wid yettabaεen
Abrid ur nban s ani
Ayen i nudan, ayen i-y-ufan
S ayen bγan ur yettcabi

Tefkam lqima i wawal
Iåeggmen wa zdat wayeÑ
Ur yezmir a t-yerê làal
Ur yezmir àedd a t-yesfeÑ
Γas zzman yettembeddal
Γas wa ad immet wayeÑ a d-ilal
Kul lweqt a t-id-yessiweÑ
Akken bγun beddlen lecγal
Ad yettεeggiÑ ad yettazzal
Mkul amkan ard a t-yaweÑ

D acu i tugwadeÑ a k-yini
Usefru iwmi tgiÑ tilas
TeffreÑ-t yiwen ur das-yesli
D akal i tessdeÑ fell-as
Am uεeqqa n-yired ittfukti
Mkul amkan deg-s yemγi
Yefka-d tigedrin aéas
Win yelluêen seg-s yewwi
Win t-iččan allen a s-tent-illi
Ad as-imel abrid ma yeεreq-as

Asefru γur-k ittwaàqer
Lameεni nnig-k i-iεedda
Imi t-tkerheÑ acuγer
I s-tessenγaseÑ di lqima
Akken meêêyeÑ i-imeqqer
Annect texsiÑ i d-inewwer
Yessaγ-d iéij γef tmura
Kul uàdiq ard a t-yesγer
Ayen yettu a s-t-id-ifekker
Ma d kečč ur t-tfehhmeÑ ara

Ay ul-iw bezzaf terfiÑ
Zzεaf ur dak-d-ittawi
Akken llan medden tiliÑ
Ssusum ula d keččini
Neγ cnu γef tin tebγiÑ
Mdel allen-ik akken a tt-twaliÑ
U nettat a k-id-twali
Γef-yijeğğigen ad tγenniÑ
Siwa tafsut ara tettmenniÑ
Ddunit ad tecbeà irkwelli

Ameddaà

Regmeγ-k a gma ur ttseÑàiγ
Ayen akken akkw i dak-nniγ
Iàuza-k ur di-izgil
Ma γeléeγ deg-wayen êriγ
Aql-i d lεebd ay lliγ
Ahat zeggdeγ-as i lkil
Yak teêriÑ seg-k d acu urğiγ
Ur k-qaleγ ur diyi-ttqil
Bγiγ kan a k-steqsiγ
Amek i tga tidett, mel-iyi
Samàet-iyi
Nekk d ameddaà
Ur nettseÑài
Ur nàebbes di tikli
Yettadden tawwurt tawwurt
Ayen inwa d tidett a t-yini

Teslam-asen-d mi nnuγen
Di mkul lğiha suγen
Wa meεdu wa d làeqq-is
Tadukli n-wasmi kerzen
Neγ mi zerεen neγ mi srewten
Truà wer d-iggwri later-is
Öeggren ayen i γef i εettben
Kul wa i-iÑegger d iγsan-is
Yeqqar-as d ayen iketben
Xeråum yettåebbir ul-is

Afcal-ik anga t-ufan
Mi sen-ihwa neγ mi stufan
Ssnen ad jebden lexyuÑ
Wiss ma d ul-ik i-yelhan
Neγ imi tesεiÑ laman
I k-faqen amek i tettedduÑ
Mi ara k-id-awin di nnican
Rren-k s anga bγan telàuÑ
Asmi wwÑen ayen akkw bγan
Ğğan-ak allen-ik ad truÑ

Lferà-ik ay Aqbayli
Mi ara tesleÑ yiwen a k-yini :
Tirrugza d kečč i d bab-is
S anga i das-yehwa a k-yawi
A s-tuγaleÑ d lfuci
Ara yerfed ger yifassen-is
A k-ittεemmir s yimi
Yes-k ara yeγÑel aεdaw-is
Di teγmert a k-ittekki
Mi ara yekfu yes-k ccγel-is

Tagmatt s yiles àlawen
Nettbeddil-as-d ååifa
Γas akken deg-wulawen
S wawal rêagen nàulfa
NeÑmeε tagmatt d-ilulen
Nergem-itt mi tt-nwala
Nettağğa-tt tezga tuÑen
Nettru γef lğehd-is yekfa
Nettruêu-yas ifadden
Amzun nugwad ma teàla
Aha a gma γas mel-iyi
Ma telha tegmatt mi ara tili
A gma γas mel-iyi
Ma telha s tidett neγ ala

Fehhmeγ-k tfehhmeÑ-iyi
S ayen i nessarem an-neffeγ
A d-nesnulfu tadukli
A d-nernu wiyiÑ γer-neγ
An-nessexdem di lγaci
Alamma teddun yes-neγ
Dinna s imir an-nwali
Anwa ara iêerwen gar-aneγ
I yiwen a d-iåaà ukursi
Ma ur di-tekkiseÑ a k-kkseγ
A gma γas mel-iyi
Ma telha tegmatt mi ara tili
A gma γas mel-iyi
Ma telha s tidett neγ ala

Lluêeγ kečč telluêeÑ
Ilaq-aγ an-neddukel
Γef-wid γ-icban an-nàafeÑ
Làeqq a t-id-nessekfel
Ayla-nneγ ard a t-naweÑ
An-nekkes tamεict n ddell
Mi neÂwa laê a t-nesfeÑ
Nekwni d wid irebàen neεdel
S ameγbun ur ntenneÑ
Ammar ad aγ-d-isiwel
A gma γas mel-iyi
Ma telha tawant mi ara tili
A gma γas mel-iyi
Ma telha s tidett neγ ala

An-nennaγ γef tlelli
Yid-neγ ayen ibγun yeÑru
Kkert an-nebdut tikli
Ssnesla icudden a tt-nefru
An-nefk nnuba i lγaci
Kul wa a s-nesfeÑ ayen iru
Ad as-nbeddel tikli
Siwa akken ilaq ara telàu
Win ur nhedder am nekwni
Ad as-nessifeg aqerru
A gma γas mel-iyi
Ma telha tlelli mi ara tili
A gma γas mel-iyi
Ma telha s tidett neγ ala

Wigi yettåeggimen ccna
Γer-lğiha-nneγ a ten-id-nernu
A sen-nini nettdafaε
Γef teqbaylit a d-teàyu
Ad aγ-d-εiwnen merra
Kul yiwen a d-ihdu asefru
Mi newweÑ s ayen nebγa
çåut-nsen ard a t-nemàu
Ula d afrux di lexla
A t-nåegged ma icennu
A gma γas mel-iyi
Ma d taqbaylit i nettnadi
A gma γas mel-iyi
Neγ ma d akursi i nebγa

Later

Tebεeγ later n-wi t-ilan
èéfeγ abrid a t-leàqeγ
IÑarren s tikli àfan
Ziγen la tezziγ tennÑeγ
Mi nwiγ wwÑeγ s ayen illan
D later-iw i γer i d-uγaleγ

Lwerd mi tecbeà ååifa-s
Mi t-àemlen medden ttasmeγ
Zik am nitni ssneγ rriàa-s
Ass-a ur di-yeεğib a t-muqleγ
Ma êriγ afus s umeqyas
Siwa cckal i d-ttmektayeγ
Ur ttnadit ssebba-s
Init kan, a medden, ttγaÑeγ

Nwala lweqt yettγawal
Nesla-yas la d-yettcekti
Nesla-yas mi d-issawal
Nenna-d kan d acu i-yettmenni
Yiw-wass asmi i-ydewer làal
D ayen nniγ i d-yezzin fell-i
Mi nwiγ ssexdameγ awal
D tasusmi i d-iglan yes-i

Win i-yesεeddan êêur
Yenna d ayen ilhan ara d-yeddun
Win yenwan zzman yettγur
Ttamnen-t kan wid yettargun
Teslam i wul asmi i-teččur
Ma yessusem medden ar t-ttun
Ur γ-ttfakkan ara lehdur
Alamma Ñsan widen yettrun

Ayla-m

Ayla-m εqel-it
Γurem ad as-tebruÑ yiw-wass
A Taqbaylit
A d-yecreq yiéij yuli wass

Γas ma nettnaγ
Seg-umennuγ a d-yekk nnfaε
Aêar-nneγ
Deg-wul ibded iåeààa
Freà yes-neγ
Ma truàeÑ d acu i nesεa
Kemm d yemma-tneγ
Gar-aneγ nefhem neêra

Win iruàen
Yella wayeÑ deg-wemkan-is
Win ifeclen
An-nebded s idisan-is
Wi kem-iàemmlen
Fell-am isebbel rruà-is
Iεbed-ikem
Yes-m i-yesbedd lqedd-is

Ma neğğa-kem
Ma ğğan-kem wid tqurεeÑ
Anga-t wudem
I s ara nqabel wiyaÑ
Aql-aγ yid-m
Nesεa-kem akken daγ-tesεaÑ
Nettwali yes-m
Akken yes-neγ twalaÑ

Laåel d aqdim
Ur iruà akken a t-id-nerr
Ur ttxemmim
Ama di ééiqq neγ di liser
Tameslayt-im
Wi ara tt-iÑelmen ma yezmer
Ma d arraw-im
Yes-sen i tebded Lezzayer

Tekksem lmeàna

Nugwad iγimi yid-wen

Nettagwad wi γ-d-ittwalin

Nàemmel lehdur-nwen

Ddaw ufus i ttεeddin

Mayella s wugur teccÑem

Siwa Ccah ara das-inin

Ay atmaten

Anwa afus i daγ-yewten

Kul lweqt irgazen yesεa

âekkun-aγ-d fell-asen

èéfen adrar lγaba

Ilfan i sen-sawalen

Asmi i rêan ssnesla

Sawalen-asen ay izmawen

Ay iàbiben

Anwa afus i daγ-yewten

Tekksem lmeàna

Teğğa-d akniwen

Terêam ssnesla

Tezzi-d teqqen-ikwen

Amzun tleεεbem lkaréa

Ur teêrim azekka

Ma a kwen-id-yeğğ ma

Ad yeglu yes-wen

Nugwad iγimi yid-wen

Nettagwad wi γ-d-ittwalin

Nàemmel lehdur-nwen

Ddaw ufus i ttεeddin

Mayella s wugur teccÑem

A d-zzin fell-awen

Siwa Ccah ara das-inin

Kul lweqt irgazen yesεa

âekkun-aγ-d fell-asen

èéfen adrar lγaba

Ilfan i sen-sawalen

Asmi i rêan ssnesla

Nnan-asen taggara :

Nàemmel-ikwen ay izmawen

Ccetla-nwen d akkagi

Ur tettruê ur tettmettat

Ayen i nugwad an-nwali

Tettarram-d deg-s tafat

Layas γur-wen ur yettili

Di teswaεt n diri

Teqqarem rrbeà ur ifat

Umerri

Ula d win t-inγan

Ur yebni fell-as

Yenγa-t s laman

Teggwra-d lmeεna-s

Aqbayli ara d-ibanen

A t-ineγ Uqbayli

âmed Umerri

Iγab am yetri

Mkul wa yenna

D nekk i-iêewren

Kra xedmen εecra

A t-yexdem yiwen

Ur teàmilen ara

Awal n tdukli

âmed Umerri

Iγab am yetri

Ur ttagwad leàrur

D lbaéel ur t-ssnen

Ur qebblen êêur

Mi ara k-id-qesden

Ttagwad leεrur

Ur nesεi ifadden

Ma zeggden lehduÂ

Alarmi tteklen

Ayen i γef i tteklen

Ur s-tezmireÑ ara

Ayen i s i leεεben

Ur t-tessineÑ ara

Taqaεett ixxamen

Iqjan d iqerra

Xemsin mi ara mmten

A d-εiwden meyya

YouTube
Instagram