Anciennes chansons réenregistrées -1987-Vol.4-

lounis ait menguellet-années d'or

   

0:00
0:00

NOTHING FOUND!

A tin iγaben am yitri

A tin iγaben am yitri
Yeεreq wanida iteddu
Yeàzen waggur deg yigenni
Yeàzen win teğğiÑ yettru
Yeàzen win teğğiÑ yettru
Asmi akken i tγabeÑ am yitri
Yeεreq wanida iteddu
Yeàzen waggur deg yigenni

Rran aεjar γef-wudem-is
Am-waggur yeffer usigna
Tawla isserγayen allen-is
Yeggwra-d later-is di làara
Allen-iw ddant d uÑar-is
Zriγ dayen truà tura
Maεac ad sleγ i ååut-is
Win ara das-islen yella

Steqsayeγ éaq-nsen
Nniγ-as wi ara d-yettÑillin
Yenna-k tura ad i-γelqen
Ur tesεaÑ wi ara di-d-iwalin
Ad twaliÑ lemri-w yeàzen
D uγebbar ara di-yalin
D ayen i k-yuγen i di-yuγen
D nekwni ara tt-id-ittmektin

Tawwurt i seg i tettεeddi
Öelbeγ-as d acu i twala
Tenna-k lğehd-iw yeγli
Wi γef ara εasseγ tura
Win yebγan ad iεeddi
Abrid i medden yella
Win ibγan a d-iwali
Ur d-iggwri d acu i nesεa

A tin meààneγ

A tin meààneγ di lğerra-w
Ur illi d acu i txedmeÑ
D aya i-yuran di twenza-w
Beεd-iyi ahat ad trebàeÑ

Lmektub yeåneε-d abrid
Abrid nekk yid-m nxulef-as
Ttmenniγ axxam d ajdid
Ul-iw ad yezhu nnuba-s
Ziγen aγbel yettzeggid
A Rebbi kkes-it neγ anef-as
ëriγ ad mmteγ d awàid
Iruà kra εettbeγ fell-as

Ssuliγ axxam s ÂÂmel
Yekkaw ihudd γer llsas
Nniγ a s-εiwdeγ yeshel
Tusa-d lmuja tkemmel-as
A Rebbi wa d lbaéel
Lemmer daγ-teğğiÑ layas
A lmektub qbel an-nenéel
Anef-aγ an-nezhu yiw-wass

A lmektub anwa i d amkan
I deg ur k-id-ttemliliγ
Mel-iyi widak yenfan
Bγiγ ad yid-sen iliγ
A k-beεdeγ eggmen wussan
Ahat iéij a t-waliγ
Ad ğğeγ zzyada n-wurfan
Tawwurt n sseεd ard tt-lliγ

Abrid ttun medden

Ay abrid ttun medden
Yemγi-d leàcic di later-ik
Ma tecfiÑ di dewla-nsen
Agaden ittawin lewhi-k

Ma tecfiÑ mel-iyi-d kan
TeżriÑ nekk yid-k i necfa
Di later-ik ayen i-yεeddan
Nekk yeğğa-yi-d ccama
Meεni kul lweqt s zzman
Zzman ur s-nezmir ara
Nettru γef lweqt daγ-yeğğan
Neêra ur d-ittuγal ara

Taslent-nni akken yeγlin
Nejreγ-d sseg-s tacita
Tecfa asmi nεedda di sin
Tura gezmen-tt γef ljerdra
Qeddren-tt-id wid ur nessin
Ur qudren ayen teêra
Susem ay ul-iw d-ittmektin
Ayen akken i-yεeddan yekfa

Iêra-k nettàadar-iten
Nekk yid-s nleààu s leεqel
Ammar wi i daγ-d-isellen
Nugad yewεer lbaéel
Yella wi γ-d-idεan wissen
Mi nεedda i daγ-d-imuqel
Ruàet ncalleh ferqeγ-kwen
Yedεa-yaγ Rebbi yeqbel
Ahaq tebγiÑ ad teêreÑ
Ay abrid i daγ-icfan

Ahaq tebγiÑ ad teêreÑ
S anga i daγ-Ñeggren wussan
Beddleγ mačči d win tessneÑ
Nettat iγÑer-itt laman
Nγil nefreγ ziγ neγleÑ
Nemger-d irebbi n-wurfan

AcuÄer

A Lewnis
acuγer ikrez unyir-ik ?
Anyir-iw kerzen-t wussan
Zraεen-t-id d lmeàna
Kerzen-t s useffud yerγan
I wakken a d-teggwri ccama
Kerzen-t-id mebγir lawan
Megreγ-d siwa urfan
Weğden anebdu ccetwa

Ayen ifaten yemmut !
Lexyal n-wayen ifaten
Kul iÑ ittas-d ar γur-i
Iεawen-i deg yimeééawen
Γef-wayen isεedda yid-i
Yuγal seg-wid yemmuten
Iγab γef-wallen
Yak fateγ-t ifat-iyi

Acuγer knant tuyat-ik ?
Acuγer knant tuyat-iw
Bezzaf i εebbant n lxiq
Tezga fell-i teεkwemt-iw
Ur di-iεawen deg-s werfiq
La tessenγas di lğehd-iw
Tessendaf ul-iw
Teğğa-d acàal d iceqqiq

Acuγer tett γimiÑ γef yiri n-lkanun ?
Ur diyi-iqrià usemmiÑ
âemmleγ ad waliγ times
Ay ixf-iw a d-tettmektiÑ
Ayen akkw i-ycuban γur-s
Teεğeb-ik la tt-tettwaliÑ
Lemmer ad deg-s teγliÑ
Ma tsuma-k-id a k-teqqes

Berka εyiγ deg-westeqsi
Ur tesεaÑ d acu i di-yuγen
Iγeblan d-irzan γur-i
Ala yid-i i d-nnuγen
Ugiγ-ten bγan-iyi
La ttnadin fell-i
Nudan-iyi-d ufiγ-ten

An-nebÑu

Γas ruà nekk yid-m an-nebÑu
Neγ qim de nekk ara iruàen
Abrid-im abrid-inu
D lmuàal ad mlilen
Niγ teêriÑ akka ara tefru
Si zik γer din i tetteddu
Ur nhedde ur nettlummu
Ur d-qqimen yimeééawen

Nettru γef useggwas yekfan
Nectaq ula d iÑelli
Tadukli ma rêan-tt wussan
Ur tettsemma d tadukli
Tura neêra kulci iban
Ayen iεeddan dayenni

çåer-iyi nekk a kem-ååreγ
Fiàel ma εelmen wiyaÑ
Ad tafeÑ nekk ad afeγ
Ma nudaγ neγ ma tnudaÑ
Tura mi tbeεdeÑ faqeγ
TeğğiÑ ul-iw d asemmaÑ

Urğiγ ar γur-i a d-terrêeÑ
TurğiÑ a n-rrêeγ γur-m
Si lğiha-m ur tezwareÑ
Nekk ugiγ a m-fkeγ udem
Ur rbiàeγ ur terbiàeÑ
Gar-aneγ ur d-iggwra usirem

Ttnadiγ a d-mmektiγ
D acu i d ssebba umennuγ
Ar tura mazal ufiγ
Ass-enn mi nebÑa ay ttuγ
Ar ass-agi la ttnadiγ
La ttaÑsan wid mi àekkuγ

Ayen, ayen

TketbeÑ-iyi
D ayla-w i d-i-yefkan
TketbeÑ-iyi
TåaàeÑ-iyi-d di lmizan
Ayen ayen
Wi γ-d-imuqlen
Yesxreb ayen yuran

Yakkw xtaren
Ur yelli wawal
Kra i d-iåaàen
Yezga itubeε-it ccwal
Γas urğiγ-ten
Qqaren-iyi-d mazal
Ayen, ayen
Yexreb wayen yuran

Mačči akka i bniγ
An-nesfeÑ tira
Ayen akkw i nwiγ
Ur di-d-yewwiÑ ara
Taktabt i γriγ
Tezgel-itt nnuba
Ayen, ayen
Yexreb wayen yuran

Ruà ay ayla-w
A k-ddmen wiyaÑ
Ula di ccaw
Mačči fell-i i tnudaÑ
Γer-i yekkaw
Γer wayeÑ a d-yessawaÑ
Ayen, ayen
Yexreb wayen yuran

BÄiÄ a d-iniÄ

Bγiγ a d-iniγ
Ad yifsus wul-iw
Ur tesεaÑ wi-y-nγiγ
Ugadeγ tili-w

Urgaγ-tt ass-nni
Terfed-d s wallen-is
Γileγ dayenni
Ad Âwuγ udem-is
La ttruγ ya lγaci
Mi beddleγ idis
Ggwriγ-d kan weàd-i
Iruà lexyal-is

UÑneγ kemm tebγiÑ
Wekkleγ-am Rebbi
UÑneγ kem teêriÑ
TeêriÑ acimi
TzemreÑ a d-tiniÑ
Nekk ğğiγ kulci
D ayen i tettnadiÑ
Berka-kem anadi

Ayen akkw i d-nniγ
Fehmet a medden
Mačči γef tin bγiγ
I kfan yifadden
Γas la d-ttmesliγ
D ayen akkw nniÑen
Deg-wul-iw êriγ
D acu i di-iàerqen

J.S.K

Yerbeà neγ yexåer
D gma-tneγ ayen
S idis-is neàÑer
A t-id-nεiwen
Γef JSK
Wtet afus an-nruà

Win d-ibedren adrar
A d-iglu s yisem-im
Kra i d-urwent tuddar
Atan s idis-im
Ur tγelliÑ ara
Ad tbedded lebda
Wtet afus an-nruà

Taqbaylit tefreà
Ur t-nkiren ara
Ayen ibnan γef ååeà
Ur iγelli ara
Γef yisem-is terbeà
Fell-as i-yecbeà
Wtet afus an-nruà

Iéij icreq-ed
YeÑwa-d idurar
Ayla-m ilàeq-ed
Zdat i d-yezwar
Mmi-m iban-ed
Afcal ulaàedd
Wtet afus an-nruà

Freà a taqbaylit
Γef-wid i d-trebbaÑ
Win nγant tismin
Ur ten-issawaÑ
Γelben taåebàit
Zemren i tmeddit
Wtet afus an-nruà

La steqsayeγ itran

La steqsayeγ itran
Ma a d-awin lexbar
La ttεeddin wussan
Ul-iw yettàeyyer
Ur gganeγ uÑan
Êwiγ aàebber

TeêriÑ ma a kem-ttuγ
F lεehd-iw tecfiÑ
Fell-am ay ttruγ
D ul-iw i teràiÑ
Fiàel ad am-n-àkuγ
Fiàel ma a d-testeqsiÑ

Urgaγ-tt ass-nni
Terfed-d s wallen-is
Γileγ dayenni
Ad Âwuγ udem-is
Ul ad yetthenni
Ad yaweÑ lebγi-s
La ttruγ ya lγaci
Mi beddleγ idis
Ggwriγ-d kan weàd-i
Iruà lexyal-is

Lehlak

Lehlak i d-teğğiÑ deg-i
Ur yesεi amdawi
F lğal-im i di-yextar
Am-wakken yeggul fell-i
Ard iqqim γur-i
Alamma åubben lecfar
Ula i d-ixdem yimeééi
Rruà la ixessi
Am lgaz yeğğan lefnar
Si ddunit tekkseÑ-iyi
Urğiγ-am Rebbi
Di lmut ad i-d-irr ttar

Rruà-iw a n-yas d aàmam
A n-yaweÑ s axxam
Ad am-n-ibedd γef ååur
S ååut-is a m-yefk sslam
Qbel a d-yeγli éélam
A n-iruà lewhi n ééhur
Muqel-it mlià ma iεreq-am
Yettawi ccama-m
D ccama s-ğğan leγrur

A n-yuγal d afrux n-yiÑ
A n-yas ur tebniÑ
Wali-d allen-is di ccqayeq
A m-n-ihde γef-win teğğiÑ
Alarmi t-tenγiÑ
Ddaw tmedlin yeàreq
Rruà-is anda telliÑ
A n-yerzu kul iÑ
Bac naddam ad am-yeεreq

Lehlak ara n-yerzun γur-m
D rruà-iw ayen
Lehlak-nni di-yewwin
A n-yas s ul-im a t-yeεdem
Γef-wayen i s-ixdem
Ad tsafreÑ mebγir aεwin
Rruà-im a t-id-yegzem
Yid-s a t-id-yeddem
Γur Rebbi ad ddun i sin

Si tmedlin i diyi-rran
Aéas i d-yeggwran
A m-tent-rren i kemmini
Ad tzedγeÑ ger yiêekwan
D ixxamen imsawan
Lğar-im d nekkini
Wid yessaramen a kem-sεan
Iγurr-iten zzman
Yerra-yi-kem-id ar γur-i

Ruà ad qqimeγ

Kečč ruà nekk ad qqimeγ
Anef-iyi d yiγed asemmaÑ
Ay iγed rwiγ-k a k-qelbeγ
TugiÑ γer-i a d-tecceεcaεÑ
S wayen ifaten i εiceγ
Ma d ul-iw γer daxel icaÑ

Keččini ruà nekk ad qqimeγ
Dayen idub rruà d aγrib nnumeγ
Ruà di laman ur tedduγ ara

Ayen jemεeγ atan
S axxam-iw awi-t
TmuqelÑ amek llan
Lexbar-iw siweÑ-it
Udem-iw i cedhan
Tekfa-t ddunit
Ruà di laman Ur tedduγ ara

S tmekàelt merreà
ç ubb γer-lexla-nneγ
Γas s udem n ååbeà
D lweqt i àemleγ
Asmi tdum d ååeà
Akken i xedmeγ
Ruà di laman Ur tedduγ ara

Ma tesseÑhreÑ i mmi-k
Ur àeÑÑreγ ara
Awi-yi-d deg-wallen-ik
Ayen ur êerreγ ara
Mennaγ amkan-ik
Ulama d ssaεa
Ruà di laman Ur tedduγ ara

Tin akken ara izewğen
Γas àÑer i tmeγra
Asmi i yi-tt-xeÑben
Γileγ mačči akka
Win akken ara tt-yaγen
Mennaγ-as lehna
Ruà di laman Ur tedduγ ara

ëriÄ mazal

 

ëriγ mazal
çebreγ d uzzal
Ad iγab wudem-is
Ziγen simmal
Γas ifat làal
Am yiÑ am uzal
Teğğa-yi later-is

Ay agarru asmi akken i k-ceεleγ
Ay afus-iw asmi k-sserγeγ
Tella ccama γeflğal-im teÑbaε
Times tensa Nekk baqi àerqeγ

Udem-im yewwi-t iåaà-d i wayeÑ
Udem-im yewwi-t jemεeγ-d lkaγeÑ
D tteåwira-m i d-jemεeγ s axxam
Tettekkes éélam γas kemm tγabeÑ

Ay ayen bγiγ acuγer tbeεdeÑ
Ayen i ttmenniγ fell-i la treggwleÑ
Tura mi εyiγ i snitra-w àkiγ
Ayen i ttγenniγ ahat a s-tesleÑ

YouTube
Instagram