Anciennes chansons réenregistrées -1987-Vol.1-

lounis ait menguellet-années d'or

   

Ma truÑ

Err-iyi-d ay adrar ååut
Γas ma d ayen i d-qqareγ
D acu i-yettcabin lmut
D tin εzizen i furqeγ
A m-iniγ udem-iw ttu-t
Amek ara daγ-d-yas ååber

Ma truÑ ula d nekk kter
TesreêgeÑ-iyi ddunit-iw
Am umeslub yekfa ååber
Deg yizenqan yezga yixf-iw

Yeàzen wul mi kem-in-yeğğa
Yerra ttexmam d axåim-is
Acàal n-wussan yurğa
A d-tefreà ddunit-is
Ziγ di lmektub-iw yura
Zzher fell-i yeffer udem-is

Am-win yugmen s uγerbal
Yettεemmir wer d-ittawi
Ömεaγ lemàibba n-leàlal
Öelbeγ-tt lmektub yugi
D wi ur tessin i-yåaà wawal
Rağu-w yuγal d akwerfi

A win tt-iwwin ur k-ssneγ
A k-weååiγ ader ååifa-s
Efk-d ååut-is a s-sleγ
U lukan d yiwen wass
TewwiÑ lwiz i àemmleγ
Teğği-Ñ-iyi bγir llsas

TεeğbeÑ-iyi a lwerd ifsan
Seg-wul yeåfan d nneyya
Lexyal-im mkul lawan
Zdat wallen-iw i-yella
Ruà tura εic di laman
Γas fekker-iyi-d di tnafa

A Lkaysa

Fellam i ffudent wallen-iw
I-yeàreq wul-iw
çebbreγ-t yugi ard d-iàesses
A Lkaysa

A k-weååiγ ruà àku-yas
Ayen ara dak-hedÂeγ ini-as
TeêriÑ wi tt-ilan
Dayen, εyiγ di ååifa-s
Ala lehlak si lğiha-s
Yehbel wi tt-iêran
Ul ma ifekker-itt-id yiw-wass
Ad εefseγ fell-as
Ma ttuγ-tt ad gganeγ uÑan
A Lkaysa

Mi serseγ làağa a tt-ttuγ
I lecγal-iw ur ceffuγ
Iteffeγ-i leεqel
Deg-webrid mi ara leààuγ
Ad shetrifeγ cennuγ
Qqaren-as yemxell
Rrbeà-iw mi ara tt-sεuγ
Ard àluγ
Ad afeγ sseεd-iw yekmel
A Lkaysa

Ay ul-iw yefna-k ååber
Fell-i la txeddem lmenkweÂ
Tebγa leεtab-iw
Terra lehlak-iw meqqer
Lhemm-iw deg-s teàÑer
Tesseεweğ ussan-iw
Walaγ-tt tεedda s nnÑer
Yergagi lxaéer
ëriγ mačči d rrezq-iw
A Lkaysa

Lwiza

Muqleγ si ééaq
Mazal éélam deg yigennni
Ul-iw ixaq
Amek tura ara yetthenni
Yewεer lefraq
Lmeàna-w tebda ass-agi
çber a Lwiza
La ttruγ ula d nekkini

Muqleγ berrra
La di-yettrağu uéaksi
âezneγ teêra
Mi ara ruàeγ ad iyi-d-twali
Tebda-d lehwa
Tekkat-d am leàzen fell-i
A Lwiza
La ttruγ ula d nekkini

Bdiγ leààuγ
Xeléen waman d yimeééi
Acàal i ruγ
Làal la yettru yid-i
Ass-enn a s-cfuγ
Iàzen ula d igenni
A Lwiza
La ttruγ ula d nekkini

Beqqaγ sslam
I wedrar la d-yettwali
Muqleγ s axxam
Iban-iyi-d am tili
Tteåwira-m
Di lğib-iw trufeq-iyi
A Lwiza
La ttruγ ula d nekkini

Mi d-yuli ååbeà
D éélam i-yebdan fell-i
âezneγ d ååeà
TaÑsa seg-wudem-iw teγli
Ul-iw yejreà
D lhedÂa-m i d-yemmekti
A Lwiza
La ttruγ ula d nekkini

TenniÑ-iyi-d
çeεben wussan i-uεeddi
Ttmekti-yi-d
Γas akka teğğiÑ-iyi
Sefreà-iyi-d
Melmi ara d-tezziÑ γur-i

Uh a Lwiza
La ttruγ ula d nekkini
çber i lmeàna
Kra i-yuran ad iεeddi

Asmi ruàeγ
Seg yimeééi εedment wallen
Amzun selbeγ
Leààuγ iberdan εerqen
La ssarameγ
Ussan fell-aγ ad åeggmen

Acàal i ruγ
Ula i d-ixdem yimeééi
Acàal àekkuγ
Dima fell-am d asteqsi
Aql-i ttrağuγ
Tafat ur iban melmi

âessbeγ ussan
Dqiqa amzun d aseggwas
Êwiγ urfan
Γas ul iåber i tlufa-s
A wi kem-iêran
U lukan d yiwen wass

A zzin arqaq

çebàan i-yexdem uxellaq
Wi kem-iêran ad yessefru
TmelkeÑ-iyi a zzin arqaq
Udem-im ireqq d asafu

A zzin arqaq
Udem-im ireqq
d asafu

Mi truà γer tala a d-tagwem
Fell-as la ttγennin leÑyur
Win i γef i tεedda ad yewhem
I warrac εerqen lehduÂ
Ul i-yebγa siwa kemm
D kemm ay udem n nnuÂ

çåbeà mi d-tÑall si ééaq
Iéij yeÑsa-d γef-wudem-is
çåifa n-lwerd aleqqaq
çebàan wi ixelqen sserr-is
Mi kem-iğğa wul a kem-ictaq
TcerkeÑ di ddunit-is

S ååifa-m tmelkeÑ-iyi
Fell-am d aàebber kul ass
Ula d iÑes yeğğa-yi
D aεwaz ard yali wass
Lexyla-im yezga γur-i
Lefraq s sserr yerna-yas

Yir targit

Am di yir targit kecmeγ
Mi sliγ tbeddleÑ axxam
Ggwriγ-d d awàid néerreγ
Ugiγ ad åebreγ fell-am

Ma mlaleγ-kem-id yiwen wass
Γur-m wağeb-d i tmuγli-w
A kem-in-εeqleγ ger tullas
Fell-am ad cfunt wallen-iw
TeğğiÑ-d ccama d rråas
Ma a kem-ttuγ di ddunit-iw

Ma ffγeγ-am si lbal wissen
Ciwer ul-im ad am-yini
Yiw-wass a n-εeddiγ γur-wen
Balak a kem-id-yesmekti
D ul-iw i-yenneεtaben
Ssebba-s d kemmini

D kemm i d tamezwarut
I-y-ssneγ di ddunit-iw
D kemmini i d tasarut
Ifetàen lebγi n-wul-iw
D kemm i-yecban lmut
Mi terêiÑ lmektub-iw

Wekkleγ Rebbi

Ttxilek a „‚eh εawen-iyi
Aql-i am-win turğa Teryel
Ma γliγ a „‚eh rfed-iyi
S yisem-ik ay d-nsawel
Lwacul zzin-iyi
Nenéer d lεib ma nerwel

Wekkleγ Rebbi i zzher yeéésen
La ttrağuγ mazal yuki
TÑall tafat γef medden
Muqleγ iéij-iw yeγli

Wi iγilen ddunit teåfa
Menwala ad iÂekkeb llsas
Êuàeγ i leεbad s nneyya
Mkul yiwen s lqima-s
Làal anda ddiγ yemsa
A s-tiniÑ huddeγ aεessas

Abrid d-iÑehren fell-i
F zzher-iw ad yekkes éélam
Ttrağuγ a d-yas γur-i
Mebla leεtab d ttexmam
Ziγen medden zwaren-iyi
Heggan usu qbel naddam

Abrid i γef bniγ iruà
WayeÑ ilul-d yufa-yi
Ziγ nnuÂ-is d amecéuà
Bàal iéij ma yeγli
A Rebbi cfu-yi leğruà
D lεebd ula d nekkini

Ma selbeγ

Ma selbeγ lexbar siweÑ-it
Ttxilem a tabratt ini-as
Ur ksaneγ ara
Rêaget fell-i ddunit
Seg-wasmi beεdeγ fell-as
Ur åbireγ ara

Mmektiγ-d yiwen wass
Mi walaγ εeddant tullas
Yergagi wul-iw
Rrezq-iw beεdeγ fell-as
Ttxilem a tabtatt ini-as
IÑaq lxaéer-iw
Dεut ad yezhu nnuba-s
Di ddunit ad yaf ayla-s
Am tezyiwin-iw

Ur s-ttsamaàeγ i targit
Ass-enn mi ééseγ tameddit
Yewwi-yi-d Rebbi
Tsefreà-iyi-d ddunit
S kra i mennaγ teqbel-it
Γur-m terra-yi
Ukiγ-d lferà tbeddel-it
Terra tament d làentit
Ziγ tγurr-iyi

Tura mi εewğen wussan
At Rebbi εemmden walan
La ttrağuγ tafat
Éyiγ ttåehhireγ uÑan
Feràeγ i lmeàna i-yεeddan
Γas mazal snat
A zzher iéésen kul lawan
Akwi-d beggen-d lberhan
Éyiγ di cceddat

IÑa qwul

Ddunit bàal tiddas
Kul yiwen làerfa-s
Wi ur neêwir yenza yixf-is
Ilul-d lεebd ittwaqas
Lehna tettwakkes-as
S yimeééawen i d-yelli allen-is
AlbaεÑ Êebbi yefka-yas
Wa meskin yekkes-as
Iàar a t-id yas wass-is

IÑaq wul ad awen-iàku
A kra n-leàbab yakkw yeêran
Eğğet ixf-iw ad yessefru
Lexwaéer atna d imuÑan

Mačči d yiwet neγ d snat
Mačči d ass-a d yiÑelli
Éerqen-iyi ula d lewqat
Uγaleγ beddleγ tikli
Γef temêi-w lweqt ifat
Bdan-d leεyub wer nelli

D lemleà i-yezreε ufus-iw
Yettrağu rrbeà a t-yennal
Ziγ tessendaf leğraà-iw
âsiγ s ddunit tmal
Leàzen yers-d γef temêi-w
Bdan-d leεyub wer nuklal

Uàeqq wi ibedden am lexyal
Yumen s Rebbi d lmektub
Ar di-yif wi izedγen akal
Yertaà i yiberdan n ddnub
Γef temêi-w iruà làal
Mebla lweqt bdan-d leεyub

Γef yisem-im

A tin i γef yuzzel leqlam
Ttwaliγ-tt ur yi-d-twala
A tin i s yecbeà wexxam
Tecreq d iéij di ccetwa

A tin d-ittεeddin neàreq
Awal ur diyi-d-yettali
Ugadeγ a d-yali lmenéeq
A d-yeγli wedrar fell-i

Lukan ul-iw a t-teγreÑ
D acu γer-m i-yessaram
Lemmer ayen i-yebγa ad tfehmeÑ
A d-yeγli wedrar fell-am

Γef yisem-im aεziz yuzzel leqlam
TeràiÑ-iyi a tin izedγen ul-iw
A ttejra n lxux i d-rebban waman
Lexyal-im iteddu ger wallen-iw

Éerqen lehdu di tebratt n sslam
Éerqen i wul lehdu ara yini
Mačči d ayen ara d-yeàku fell-am
D timlilit yid-m i-yettmenni
D kemm i d iéij ma lliγ di éélam
Kul mi d-bedreγ isem-im berka-yi

Win i das-yennan atan yuÑen
Ifhem-iyi ma ijerreb yeêra
Helkeγ lehlak n-wid yettmelken
Mačči γur éébib i ttafen ddwa
Deg-wul-iw siwa kemm i-yzedγen
Mi tkecmeÑ i d-γelqent tewwura

Γef yisem-im tasa igzem-itt lmus
Tejreà tettru kul mi ara d-temmekti
La ttxemmimeγ γef zzehr-iw ixuå
Siwa netta i kem-isbeεden fell-i
Öelbeγ di Rebbi a γ-d-yaγ afus
Tafat anda tella a d-teflali

D aγrib

D aγrib ur zegreγ lebàer
Beεden lwaldin fell-i
Win mi àkiγ a d-yeàku kter
D acu s-nexdem i Rebbi

Nurğa leεyud s wallen
Nettxemmim ma ad aγ-serràen
Neγ a d-inin mačči ass-a
Öelqen i wid iàedqen
Gar-aneγ akkw i ten-xtaren
Widak ur nesεi sseyya
La ttruγ d wid d-iqqimen
Ay irfiqen-iw di lmeàna

Ufiγ-d iman-iw d awàid
Mi d-iwweÑ useggwas ajdid
Kul wa yezha d wi iàemmel
Yezga-d fell-i iÑul ubrid
Am-win yettwarzen s lqid
Yufa iman-is di ssnasel
Lqut amek ara yiêid
Ul-iw si leàzen yeÂmel

S zzalamié i àessbeγ
Kul ååbeà yiwet a tt-rêeγ
Yes-sent i sεeddayeγ ussan
Leàsab-iw mi ara t-fakkeγ
A leàbab a kwen-in-awÑeγ
Ma irad „‚eh Rreàman
Ad waliγ wid ctaqeγ
Ul-iw ad yebru i wurfan

A lwaldin

A lwaldin anfet-iyi
Ur ttàaret γer-zzwağ-iw
Γas tessnem textarem-iyi
Ugwadeγ ad weddÂeγ temêi-w
A lwaldin anfet-iyi
Ur ttàaret γer-zzwağ-iw

Bγiγ tin ara di-iàemmlen
Ad tzux ger tezyiwin-is
Ulawen-nneγ ad mlilen
Kul yiwen ad yaweÑ lebγi-s
Di ddunit ad dduklen
Kul wa ad yesseεdel tikli-s
Ulac ccwal gar-asen
Wi inéerren ad yeğğ si làeqq-is

Bγiγ an-nehde an-nemlil
Uqbel a d-teddu d tislit
An-nêer ma d zzin ushil
Yessnen lesrar n ddunit
S kra n-wi iåebren ur yuzzil
Inuda γef lebγi-s yewweÑ-it
Medden ur das-qqaren aàlil
Atan yemma-s tγurr-it

Cubaγ zzwağ γer ssif
Di snat leğwahi-s yeqÑaε
Win ara izewğen bessif
D lmuhal ad yaf lehna
Yettarra iman-is di rrif
Yusem si medden merra
Axxam yeqqwel-as d aγilif
Xir-as taguni n berra

Mayella ur tt-εğibeγ ara
An-nemmizwağ ulamek
Baba-s si lğiha-s yebγa
Liàala a γ-d-tas tecbek
Mayella ur tt-ncawer ara
Mebla lebγi-s ad tàennek
Ul-is ur t-id-tewwi ara
D lmuàal lehna a γ-tecrek

YouTube
Instagram