Anciennes chansons réenregistrées -1987-Vol.2-

lounis ait menguellet-années d'or

   

0:00
0:00

NOTHING FOUND!

Anef-iyi

Anef-iyi
D aεwaz iÑes yeğğa-yi
Anef-iyi
D awàid uγeγ tanumi

TenniÑ-iyi ard a k-àkuγ
Si melmi i bdiγ làif
Mačči d tatut ay ttuγ
A Rebbi a k-in-yaweÑ nnif
Lemmer a k-d-àesbeγ ayen i ruγ
Seg yimeééi ad yenjer wasif

Ur tezmireÑ ara ad tketbeÑ
Tilufa mebla làidad
Lemmer igenni d lkaγeÑ
Lukan lebàer d lmidad
A k-d-àkuγ wiss ma ad tamneÑ
Ma skaddbeγ Rebbi yesla-d

Ddunit d ddunit kan
Ur telli d ayen-nniÑen
Lebàer ččuren-t waman
Igenni ibεed γef-wallen
Anef-iyi nekk d yiγeblan
Wulfen-iyi wulfeγ-ten

Ğamila

Ay arfiq berka asàissef
Ayen i k-iεeddan anef-as
Sseεd ittas-d ixulef
Mačči d ara nbeddel ååifa-s
Nusa-d nekk yid-k nwulef
Mi tt-nebda ad thudd γer llsas

Nurğa lexbar-im
Ur d-yusi ara
Nerğa lexyal-im
Fell-am neràa
Awi-d afus-im
Sken-iyi-d udem-im
I-yecbeà yisem-im
A Ğamila

Ur ifat làal
Mačči d lmuàal
Yiw-wass ma nemlal
Ad as-iniγ
Feràeγ mi d-tÑall
âezneγ mi tuγal
Lehna-w s lekmal
Yid-s i tt-ufiγ
Amzur-is d akwbal
D lwerd amellal
D rrbeà i tuklal
I s-ttmenniγ

Ma truà γer-lexla
Ma truà γer tala
Tié mi tt-twala
Tettu kulci
Mačči d menwala
Tehbel s ååifa
Steqsit win teràa
A wen-yini
Win i γef i tεedda
A s-teğğ ccama
Amzun di tnafa
I tt-nettwali

Xir lemmer teàğeb
Bezzaf daγ-teεğeb
Nugad an-nesleb
Γef lğal-is
Win iwmi tekteb
D ååeàà ad yekseb
Ad as-tif ddheb
Deg-wexxam-is
Bezzaf tettwaÑleb
D ayen icban lekdeb
Acàal tesεetteb
Tizyiwin-is

Lbir n ssemm

A ddunit a lbir n ssemm
RêageÑ amzun d ilili
Ul-iw ibeddel-am isem
Lbenna-m deg-s teγli
Luleγ-d ad leεbeγ yes-m
Meqqreγ tleεbeÑ yes-i

Rruà yeεya di nnehtat
Neqqar kan i medden bxir
Ul-iw leεtab-is yufa-t
Γas d leàbab yettqeååir
Ayen ara das-hedÂeγ iêra-t
Yeêra ddunit d ttmesxir

Nettaf-d ssebba nehlek
Γas lehlak d aqdim yella
Am tara deg-neγ yecbek
S anga nruà yid-neγ yedda
Ayen ur nečči ar t-nsellek
Ya ddunit tebγiÑ akka

Nugad leεtab uêekka
Nugad leεtab n ddunit
Nugad ass-a d uzekka
Nugad ååbeà tameddit
I tektabt-im i d-yura
Ilul-d lεebd-im meààen-it

Ma ketbeγ

Ma ketbeγ isem-im γef leàyuÑ
Ma hedÂeγ i medden fell-am
Cfiγ i wayen tettuÑ
Anef i wul ad yessaram

Kul yum fell-am i heddreγ
Ul-iw d ameàzun ixaq
Ur zmireγ ara a t-åebbreγ
Wağeb-it-id a tin yectaq
Fell-am d aggur a t-awÑeγ
Éemmdeγ i lmuàal ma ilaq
Isem-im fell-as a t-ketbeγ
Kul iÑ a m-d-iban si ééaq

Ketbeγ isem-im γef làiÑ
Ketbeγ-t di ééabla n-lakul
Ketbeγ-t i wakken a t-twaliÑ
Netta d yisem-iw yeddukul
A ten-tafeÑ anda teddiÑ
Γas udem-im beεdeγ-t iÑul
Ad tfehmeÑ a d-temmektiÑ
Lğerà i s-teğğiÑ i wul

Ad tcehhed ttejra n čina
Ideg i zik Ñebεeγ isem-im
Ar ass-a mazal-t yella
Γas tura yuγal d aqdim
Iqdem bàal lemàibba
Icerken ul-iw d wul-im
Iferr-is si zzman yerka
Aêar d ajdid a yeqqim

Nniγ-as kker

Ul-iw iγum seg-usigna
Γur-s d ccetwa
Berra d iéij γef medden
Kul ass tettzid lmeàna
Lhemm yennerna
Di sin i d-ddukulen

Nniγ-as kker yugi
I zzehr-iw yeÂwa rray-is
Yugi ad yeÂwu taguni
UÑneγ ddnub i yiri-s

Yeàzen wul-iw a yettxaq
Icewwel seg yimeééawen
Am uγanim aleqqaq
Yekna i-ubeàri d-isuÑen
Lehna n-leεbad ur s-ifaq
Izgel ayla-s mi tt-ferqen

Yerra ddemma d imekli
Imensi-s d lemàayen
Lhemm-is àedd ur t-iêri
Ulac wi ara t-ifehmen
Zzehr-is am yilili
Yekkes-it-id si ger yisaffen

Ma tekfa fell-i lehwa
Mačči d iéij i ttrağuγ
Ma terwel fell-i lmeàna
D weltma-s i γef ara bnuγ
Ma teåfa-d mkul lğiha
Ass-enn balak ad zhuγ

Ru ya zzehr-iw

Tewεer zzyada n-lemàan
Yak ul ishel i-ufelleq
Yewεer wayen daγ-yuran
Γas Rebbi iteddu s làeqq

Ru ya zzehr-iw
Éawen-iyi deg yimeééawen
Ad àadreγ allen-iw
Ru ya zzehr-iw

Ilaq-ak ad i-tεiwneÑ
Kečč i d ssebba
Γef-wayen akkw i di-txedmeÑ
Ur mazal ara
S kra i di-tesneεtabeÑ
A k-ğğeγ nnuba
Ru ya zzehr-iw

TettawiÑ-d zzin s allen-iw
Bac ad iyi-t-tekkseÑ
Mi twalaÑ yeàreq wul-iw
Ladris a t-tbeddleÑ
Mi k-n-sawleγ a zzehr-iw
Kečč ur di-tselleÑ
Ru ya zzehr-iw

Wissen imeééawen-ik ma kfan
Ma ad teÑseÑ fell-i
Ur k-nγin ara wurfan
Lliγ nekkini
Seg-wallen-iw kfan waman
Làu-d εawen-iyi
Ru ya zzehr-iw

çber ay ul-iw

çber ay ul-iw
Tin i γef i nudaγ truà

S lwerd deg-ufus
Bekkreγ fell-as taåebàit
Tenna-d àebbu-s
Ur têerreÑ Taseεdit
Tbeddel llbus
Ass-agi ad teddu d tislit

Zziγ ruàeγ
Uzzleγ ad êreγ Гnima
Teffeγ-d wehmeγ
Tbeddel ula d ååifa
Tenna-d feràeγ
Ass-a ad zewğeγ
TtwaxeÑbeγ di làara

Ul-iw yehmel
Γur Jeğğiga
Wissen ahat ttun-tt medden
Yeffeγ-i leεqel
Mi d-teffeγ deg yiqefÑanen
Tenna-k rwel
Sεiγ ccγel
Atna usan-d yinexÑaben

Selbeγ

Selbeγ erqeγ
Ulac aàbib iwmi ara àkuγ
Zgiγ uÑneγ
Lmeàna-w ard a s-cfuγ

Γur yiman-iw
Lemtel-is ur d-ittili
Teffeγ afus-iw
Mebla awal mebla asteqsi
Yugi wul-iw
Iεceq-itt ur yettseÑài
Zdat wallen-iw
Zzin yuγal d ilili

Imi-s yeqbel
Ziγ ul-is yenna-d ala
Γileγ an-nkemmel
Ddunit akken i tt-nebda
Yeffeγ-i leεqel
Ger wallen-iw asmi tedda
Kra i d-i-tàemmel
Yeγli deg yiwen wass yekfa

Tmeààen-iyi
Teğğa-d ttejra-w teqqur
âedd ur yeêri
Lwelf isexreb-i lumur
Cbiγ tili
Ziγ wi ittrun meskin meεdur
Ruà berka-yi
Yekfa làubb kfan lehdur

Sliγ i uéaksi

Sliγ i-uéaksi
Mi-y-lliγ yid-s
Ad tezweğ ass-agi
Usan-d yakkw γur-s

Nekk ur dam-ketbeγ
Kemm ur di-tketbeÑ
Lemmer kem-àemmleγ
Lukan di-tàemmleÑ
Talef a kem-in-xeÑbeγ
Kemm ad i-tqebleÑ

Ul-iw iceqqeq
Mi truà teεzizt-is
Yabγa ad ifelleq
Yugwad leγyab-is
Ass-agi an-nefreq
Kul wa s ubrid-is

Yiw-wass a d-taseÑ
Ad beddleγ fell-am
Ad testeqsayeÑ
Wahi wi t-ilan
Ass-enn ad tfaqeÑ
I xedmen wussan

Tabratt n sslam

Uriγ-as tabratt n sslam
Ur yi-d-terri ara
Ttεawazeγ di ttexmam
Ur åbireγ ara

Weååaγ aggur d yetran
Iéij d tziri
A d-awin lexbar yellan
Amek tettili
Teğğa-d ul-iw deg yiγeblan
Truà tettu-yi
çebreγ ad εeddin wussan
Ma a yi-d-temmekti

Mi ara d-àekkun fell-am medden
Lehlak-iw meqqer
Leğraà i d-teğğiÑ nedfen
TerwiÑ lxaéer
Urfan n-làubb-im weεren
Γerqen am lebàer
Yendem wul-iw mi kem-issen
Γas yebγa a kem-iêer

La qqareγ i wul tthedden
Yiw-wass ad tettuÑ
A d-tas tin ara k-iàemmlen
Si lhemm ad teàluÑ
Anef-as i tin k-ikerhen
Ur tt-tettrağuÑ
D tilufa n-medden i k-yuγen
Ayla-k ard t-tezhuÑ

Tabratt n sslam

Uriγ-as tabratt n sslam
Ur yi-d-terri ara
Ttεawazeγ di ttexmam
Ur åbireγ ara

Weååaγ aggur d yetran
Iéij d tziri
A d-awin lexbar yellan
Amek tettili
Teğğa-d ul-iw deg yiγeblan
Truà tettu-yi
çebreγ ad εeddin wussan
Ma a yi-d-temmekti

Mi ara d-àekkun fell-am medden
Lehlak-iw meqqer
Leğraà i d-teğğiÑ nedfen
TerwiÑ lxaéer
Urfan n-làubb-im weεren
Γerqen am lebàer
Yendem wul-iw mi kem-issen
Γas yebγa a kem-iêer

La qqareγ i wul tthedden
Yiw-wass ad tettuÑ
A d-tas tin ara k-iàemmlen
Si lhemm ad teàluÑ
Anef-as i tin k-ikerhen
Ur tt-tettrağuÑ
D tilufa n-medden i k-yuγen
Ayla-k ard t-tezhuÑ

Wi ara sÑelmeγ

Lemmer ad as-àesseγ i wul-iw
Yenneεdam yixf-iw
Yeqber yebγa ad ifelleq
âedd ur yeêri leγbayen-iw
Tid yenγan temêi-w
Öeggren-tt di lebàer teγreq
Di later-is yedda later-iw
Ixuå zzehr-iw
Tugi lmuja ad aγ-teÑleq

Wi ara sÑelmeγ
Akken ad yetthedden wul-iw
Wi γef ara lummeγ
D nettat neγ d iman-iw
Sseg-s ur llint snat
D ul-iw i tt-ibγan nettat
Làubb-iw ur yettmettat
èul leεmer-iw

Гas àemmleγ-tt ur tt-ttawiγ
Nettat teêra nekk êriγ
Nefhem kulci
Acàal i åebreγ urğiγ
Ass-agi teğğa-yi rγiγ
Ccah deg-i
Ur bγiγ ara a tt-waliγ
Ur d-i-tenni ur das-nniγ
Ur zmireγ a tt-steqsiγ
Ma tettu-yi

Tmuqel-iyi-d mi tt-muqleγ
Tettrağu ma ad as-hedÂeγ
Γef zzwağ-is
Awal ur t-id-ssufγeγ
Teεqel-iyi nneεtabeγ
Tuder i wallen-is
Éeddaγ γef-wemkan deg i tt-ssneγ
Deg-s ur zmireγ ad àebseγ
Iàzen am-wakken àezneγ
Γef leγyab-is

Nekk rγiγ kemm ur terγiÑ
Bγiγ-kem ur di-tebγiÑ
TeffreÑ fell-i
TettuÑ ayen i di-tenniÑ
Deg-wul-im ahat tecfiÑ
Ruà berka-yi
Mennaγ lehna ad deg-s tiliÑ
Ad tawÑeÑ s ayen tebγiÑ
Wissen ma ad iyi-d-temmektiÑ
Γas ttu-yi

YouTube
Instagram