Anciennes chansons réenregistrées -1987-Vol.3-

lounis ait menguellet-années d'or

   

0:00
0:00

NOTHING FOUND!

Acàal i hedreγ

Acàal i hedreγ fell-am
Uqbel ad hedren wiyaÑ
Acàal i àkiγ γef ååifa-m
Walaγ-kem ur di-twalaÑ

Ma walaγ-kem ttwennseγ
Ttàeqqeγ yid-i i telliÑ
Mkul aàbib a s-alseγ
Seg-wakken i di-teràiÑ
Lukan d sseεd i kesbeγ
Ad iliγ d win tebγiÑ
Imi d zzher nnuγeγ
Aql-i seg-widen tenγiÑ

TwezneÑ yewzen yisem-im
Γur win i kem-id-ixelqen
Muqleγ ger tezyiwin-im
Siwa kemm i d-yufraren
Deg-wul lxeêra n-wallen-im
Tecba di rråas d-iffalen
Néerreγ ddnub i yir-im
âyu-d layas yemmuten

âemmleγ åut n ååut-im
Ay ul-iw i tettγaÑeÑ
âemmleγ ad êreγ awal-im
Γas ulukan di lkaγeÑ
âemmleγ a d-bedreγ isem-im
Deg yimi-w ur yuzzil wayeÑ
âemmleγ ad waliγ udem-im
Kemm wiss ma ad iyi-d-tfekkreÑ

Akka i das-yehwa

Akka i das-yehwa i lmektub
LexyuÑ i ncudd yakkw fsin
Anwa ara yawin ddnub
D wid i γ-ibÑan γef sin

Mmektiγ-d asmi nefreq
Nekk nedmeγ nettat wissen
Tesεa làeqq sεiγ làeqq
Kul wa d lmizan yessen
Lemàibba-w yid-s i texleq
Ur tt-ssiriden yisaffen
Walaγ iéij-nneγ icreq
Γummen-t-id widen yusmen

Yak iêri-w mazal yekkaw
Seg yimeééawen i-yru fell-am
Ikker-i-d ccreε di tferka-w
çebreγ a medden twalam
Attan rêaget làala-w
Ur tettwaktab s leqlam
Izad ssemm di lmeàna-w
Ttkukruγ a d-yeγli éélam

Annaγ a Rebbi amek akka
S kra nesεedda nules-as
TeğğiÑ lhemm yettekka
Deg-wul-iw?mi-yåeààa llsas
TefsiÑ-d rrebg i tlufa
S lğehd i d-hubbent fell-as
Rejment-tt-id s yeêra
Am lεecc ifirellas

Beεdeγ tebεed

Beεdeγ tebεed
Yezga-d làubb-nneγ ittwaγ
Akka i-yjerred
Zzher ma ad yid-s nennaγ

Ass-enn γileγ
Wwiγ-d lexyar ger tullas
Tefreà feràeγ
Axxam a t-nebnu γef llsas
Di zzman γeléeγ
Yettbeddil deg-yiwen wass
Ruà ad ruàeγ
Mkul yiwen ad yaf ayla-s

Tewεer temêi
Fell-as ishel lmuàal
Ma tàesseÑ-iyi
A kem-nhuγ seg-yir lecγal
Γas mel-iyi
Acuγer i tbeddleÑ awal
Sefhem-iyi
D acu i d ssebba γer ccwal

Ad am-iniγ
Tidett ur yeêra yiwen
Aql-iyi cbiγ
Di ééir ur nesεi afriwen
Sseg-m urğiγ
Lehna d lemàibba izaden
D acu i-y-ufiγ
Siwa ccwal d lemàayen

Nnan medden
Kra ara yaγen argaz ur yettru
Wiss ma jerrben
Wi steqsan ad asen-iàku
Urfan weεren
Win àuzan ad asen-icfu
Γas ma ruàen
Ccama tugi ad teàlu

Wwiγ-d medden

Wwiγ-d medden ad iyi-wansen
Yenγa-yi lweàc n-lγiba-s
Wwiγ-d akkw wid i tt-issnen
Akken ad i-d-hedÂen fell-as
Wwiγ-d medden ad iyi-wansen
Yenγa-yi lweàc n-lγiba-m
Wwiγ-d akkw wid i kem-issnen
Akken ad i-d-hedÂen fell-am

Tecεel deg-wul-iw tmes
Amek ara tens mebla nettat
Seg-wurfan yuzef yiγes
S ixf-iw tuzen-d lmeànat
Ayen akkw i-yhedde yiles
Di lhedÂa-w tefhem teêra-t
I wul i tt-ibγan yuyes
Teggara s lehmum teÂwa-t

TeğğiÑ-d rrehba meqqret
Asmi diyi-nnan medden
Gar-aneγ lemàibba ad temmet
Helkeγ leàbab ur εelmen
Ziγ ul-iw yeggul yeànet
Yeggul γef tin di-ibeεden
Layas n làubb-iw yettwet
TenγiÑ-t abrid meÂtayen

Di leεqel-iw yers-d wagu
âedd ur yeεlim acimi
IÑes fell-i ur d-ittrusu
Si lğerà-iw mebla ccwami
Ay ixf ijerrben cfu
âader ååber ad ak-yeγli
Ruγ almi snedfeγ aêru
Ssebba-w d kemmini

D aberrani

Aql-i usiγ-d d aberrani
Azekka ad ruàeγ
Γliγ-d di taddart-agi
Eğğet-iyi ad nseγ
A wen-ffreγ isem-iw
Rewleγ-d i zzehr-iw
Nekk d lmektub eğğet-iyi
Nekk yid-s i nnuγeγ

D zzehr-iw i di-yernan
Yebγa ad iyi-infu
Irğem-iyi-d s wurfan
Yettas-d ittruàu
Lhemm i-yeεyan
Gma-s a d-yernu
Acàal i ttεeddin wussan
Yugi ad i-yettu

Ay ul wid iwmi thedÂeÑ
A k-inin susem
Ula akken ur tuyiseÑ
Kul yum d asirem
Lemmer di tuÑneÑ
Labud a k-nefhem
Imi di zzher i tt-tuγeÑ
Ula i dak-nexdem

Walaγ liàala-w tettγaÑ
γeF zzehr-iw uεkis
Leεnaya-s ur tt-issawaÑ
Lhemm ur t-ikkis
Yeqqim am-weslaÑ
Ur yeêri iman-is
Annaγ a Rebbi a k-nγaÑ
Dawi-d ssuq-is

Fkiγ i yiγeblan awal

Fkiγ i yiγeblan awal
Alami i-yuzef yiγes
Ul-im ad iyi-d-issawal
Ttuγ amek i-yga yiÑes
Tekfa lemàibba ur nuklal
Ul-iw si lğiha-m yuyes
Am-wakken Ñelbeγ lmuàal
Zzher yugi a d-iàesses

Stafire‚‚eh a Rebbi
Win i γef i εeddant ittγaÑ
Ssneγ-kem tessneÑ-iyi
Ul-im γer-m d asemmaÑ
Wissen ma tàemmleÑ-iyi
Nekk herheγ deg-m kra i tesεaÑ
Yebda wul la kem-ittàibbi
Asmi kem-id-xeÑben wiyaÑ

Hubbent-d fell-i lmeànat
D ayen iwmi ur izmir leqlam
Tettban-d lqima n-leàyat
S lmut mi ara d-têur axxam
Tettban-d lqima n tafat
Mi ara k-iwet wugur n éélam
Wwin-kem deg-yir taswaεt
Tban-iyi-d lqima-m

A tin mi beddleγ isem
Akken a t-åeggmeγ d asefru
TesseggwraÑ-iyi-d ala ssemm
Ur ittzad ur iàellu
TerniÑ i lehmum lhemm
Ma ixuå wul ad as-nernu
TextareÑ ayen ilhan i kemm
Iγeblan d-iggwran inu

Mel-iyi-d

Walaγ-tt zdat-i
Ur tt-εqileγ
Tbeddel fell-i
Fell-as beddleγ
Mel-iyi-d
Ma d kemm-aya
Éeddan fell-am leεwam
Ttuγ udem-im

Ttwaliγ deg-m
Am tin yeεyan
Wiss ma d axemmem
Neγ d iγeblan

Mel-iyi-d ttxilem
Win ma d mmi-m
Icuba γur-m
Yekkes-am allen-im

Γur-i tteåwira
N-wasmi trebàeÑ
A tt-teêreÑ tura
Wiss ma ad tamneÑ

Yeggwra-yi-d yisem-im
Ur yettjeddid
Γas yekfa wudem-im
Isem-im d ajdid

Tafat n ddunit-iw

A tafat n ddunit-iw
Wali-d win teğğiÑ yuÑen
Aêar-im yuγ-d akkw ul-iw
Idammen-iw deg-s uzzlen

TekkseÑ i teγzalt sserr
Tamuγli n-medden akkw γur-m
Ilemêi teğğiÑ-t yeskeÂ
Tilemêit seg-m tusem

Ma êriγ lwerd n tefsut
Ttmektayeγ-d ååifa-m
Leεqel-iw ååber yettu-t
TesàermeÑ fell-i naddam

Lemmer zmireγ ad am-hedÂeγ
A m-iniγ wi di-yeràan
A m-iniγ wi γef i selbeγ
Ma ur teêriÑ medden akkw êran

Axemmem yezga fell-i
Deg-wexxam neγ di berra
Γas lweqt a yettεeddi
Fell-am ur åbireγ ara

Nnan-i-d wid steqsaγ
Lweqt ittawi-d ååber
Acàal-ayagi i ruğaγ
Yugi ad itthedden lxaéer

Lehlak-iw iqqim d ajdid
Seg-wass-enn amezwaru
Ul-iw mazal-it d awàid
Ma d iêri-w mazal yettru

Leğraà n-lemwas sehlen
Kul lehlak isεa ddwawi
Làubb yeskaw ifadden
Ma d leğraà mebla ccwami

Ttnadiγ fell-am

A ttnadiγ fell-am
Anida telliÑ
A ttnadiγ fell-am
Yeεdel wass d yiÑ
Ffudeγ åifa-m
Lluêeγ lhedÂa-m
Ayγer di-tenγiÑ

Γas la kem-ttwaliγ
ëriγ tbeεdeÑ
Γas yid-m ttiliγ
Kemm ur tfaqeÑ
Γas la kem-ttnadiγ
γeF tmuγli-w teffreÑ
Di tira-w ufiγ
Ayen i di-tekkseÑ

Ma bγiγ a kem-êreγ
Ad bellεeγ allen-iw
A kem-ttåewwireγ
Weàd-i di lmux-iw
Anef-iyi ad ffreγ
Sserr di sserr-iw
Ugiγ a t-ferqeγ
yeÑbeε deg-wul-iw

âkiγ imeééi-w
I wi das-islan
Sekneγ lğerà-iw
I wi t-iwalan
Kra nudant wallen-iw
Later-im ur iban
Balak d lmux-iw
I kem-id-isnulfan

Uγal-d ay uÑrif

Nettat:
La àessben wid i γ-yekrahn
La àessben yid-i lesnin
Ma ur teêriÑ medden akkw êran
TÑul lγerba i k-yewwin
Steqsi d acu yeÑran
Wid n-iwwÑen ad ak-inin
A k-mlen akkw ayen illan
Ahaq a k-id-smektin
Γur-i ååber γelben-t wurfan
Mačči d aseggwas neγ sin

Netta :
LehduÂ-im nγan-iyi
A ten-awiγ yid-i d aεwin
Abrid rêag i tmuγli
Abrid-nni di-yewwin
Ffer γer daxel imeééi
Γur-m wi kem-id-ittwalin

Ay iàbiben-iw
Iεreq anwa i d abrid-iw

La ttmuquleγ mkul lğiha
Yuker-iyi wul-iw fell-am
Ttwaliγ-kem di tnafa
A lhejna-w mi ara d-yeγli éélam
A rrbeà n tizzya-w tezha
Kul lweqt a d-tas s axxam

Ay iàbiben-iw
Iεreq anwa i d abrid-iw

Mennaγ-n deg-k a Rebbi
Siwa kečč ara d-yeqqimen
Mennaγ yiw-wass a d-nakwi
LeàyuÑ ad fell-aγ beddlen
An-nêer tawwurt a d-telli
D wid nebγa ara d-ikecmen
Ay iàbiben-iw
Iεreq anwa i d abrid-iw

Nettat:
Uγal-d ay uÑrif
Ul-iw yebbehba
Ifreq-aγ bessif
Zzman bu tlufa

Netta:
Rebàeγ-d siwa làif
Inγa-yi wurrif
Iêri-w yettifif
Iγleb ccetwa
Lweqt yettεeddi
Nekwni nettwali-t
Muàal a d-yezzi
Leεmer yettawi-t
Iruà wass-agi
Yuγal d iÑelli
Yenγes si temêi
Akka ay d ddunit

Rrbeà nwala-t
Nwala tili-s
Nekk yid-m nurğa-t
A γ-d-ibeggen udem-is
Làal la yettfat
Iğga-yaγ neğğa-t
Zzher yesserwat
Ixeddem rray-is

A zzwağ n-leàlal
Kemm tγaÑeÑ-iyi
Lukan s wuzzal
Ayla-nneγ a t-nawi
Iéij mi d-iÑal
Mi-yendem yuγal
Lweqt yettazzal
çaààa di Rebbi

Anef-iyi ay aàbib
Ula i dak-àkuγ
Ibεed ur iqrib
Wass i deg ara àluγ
Ur ufiγ ébib
Zzman yeskiddib
Ad ttruγ d lεib
Anef ad ssefruγ

Urğiγ

Urğaγ win turğa Teryel
Γas ul yettrağun yuyes
Rağu yuγal d lbaéel
Lemàibba-w tugi ad tenγes

Ussan ttεeddin fell-i
Akken la ttεeddin fell-am
Win yenéerren d nekkini
D acu ur qebleγ si lğiha-m
Lexyal-im yedder γur-i
Γas akka ttεeddin leεwam

Wissen anwa akken i das-yennan
Yessen umeslub tawwurt-is
Ul-iw yessen akkw iberdan
Ara t-issiwÑen γer-lebγi-s
Mi-yruà ad yaweÑ s amkan
Ugur a d-iger iman-is

Ugadeγ asmi ara kem-in-awÑeγ
Zzman ad yekfu ccγel-is
Deg-wemkan-im an-nafeγ
Tamγart icab ccεer-is
Ula d nekk ad imγureγ
Kul wa a d-ilhu d yiman-is

YebÑa wul

Aqcic :
Γef sin yebÑa wul-iw
Γef tin yebγa lxaéer-iw
Yiwen webrid iwulem
Ugin lwaldin-iw
Tin γef i rehneγ temêi-w
Yak Rebbi s lehlak yeεlem

lwaldin :
Nebγa yelli-s n-xalti-k
A k-tcebbeà ddunit-ik
Awal-is d awal-nneγ
Ma tugiÑ lwaldin-ik
Ruà a d-teğğabeÑ lebγi-k
Ur k-nesεa d mmi-tneγ
Ruà ad tbeddleÑ isem-ik
Yid-k làağa ur γ-tecrik
Later-ik si tjaddit yeffeγ

Aqcic:
A lwaldin fehmet-iyi
Mayella tàemmlem-iyi
Lazem ad tettmennim lehna
Ma uγeγ yelli-s n-xalti
Ur tt-bγiγ ur di-tebγi
Ur neεdil lεeqleyya
Anfet-aγ an-nnadi
Nettat d nekkini
Kul yiwen ad yaf i-yebγa

Lwaldin:
TebγiÑ taqcict a k-teàweå
Tin ara k-yawin weàd-s
Ad ak-teγÑel làerma-k
D kečč ara izewğen γur-s
Leàbab-ik a k-ten-tekkes
Yemma-s a tt-terr d yemma-k
Ccerf-ik a k-t-teεfes
Am lmal a k-tkes
Di Rebbi ad tÑelbeÑ leslak

Aqcic:
âemmleγ yelli-s n-laåel
Tlul di tmurt nàemmel
Anda qqaren jmeεliman
Tessen aÂebbi d uniwel
Axxam ad yid-s tecγel
Udem-is yettåeggim ussan
Telha tesεa leεqel
Di sin a kwen-tàemmel
Ur tettafem ara i tt-yecban

YouTube
Instagram