Isefra -2014-

   

0:00
0:00

NOTHING FOUND!

Isefra

Uroi$ d acu ad d-yini wass
Yenna-d tewwev-d tmeddit
Yewwev leêsab $er lexlaû
Win yeççan kra ixelleû-it
Win ur neççi yettwalas
£as lêeq-is izgel-it
A igellil gar watma-s
A win izeglen ddunit

Tebâe$ leâyub s lateô
Ttmeyize$ anda ad ssiwven
Wa yezga-id $ef lxaîer
Wa yeooa-d udem-iw yuven
Wayev mi iâedda yesseô
Wa yessawal i gma-s nniven
Ixef n ubrid iwexxer
D leâyub it-id-ileqmen

Ssarde$ seg ufus n lxir
Cceô ur d-iyi-d-yettwali
Tuqna n tiî ar d ad tt-yextir
£as ad ten-yenher am wulli
Lxiq mi ara d-yetteffiô
I lferê iwumi ara d-yerr tili
£as s lmut i yettidir
Deg tudert i yettili

Yennev-d i udrar aâmam
Wawal-nni id-nesuffu$
£as nebra-as-d $er lewqam
Yettawi-a$-d amennu$
£as l$erv-is d at uxxam
$as di ttwab id-ttrusu$
£as ma fude$ mi teswam
£as mi ken sedha$ ttru$

Ma yettunefk-ak-d umeslay
Bru-as-d zreâ-it yem$i
Tikkwal ad d-yefk l$ella
Tikkwal di tejra ilili
Tikkwal ad yaffeg am îîir
Tamurt ad tt-id-iwali
Tikkwal win iêuza yen$-it
Am terûaût deg lfuci

Ma yettunefk-ak-d umeslay
Aql-ak d bab n wawal
Kra ak I helken at-id tiniv
Ad yexsi deg wul cwal
Tunîict n leêzen ad tt-tefkev
I wid yesseqdacen nwal
Ad tferqev yid-sen urfan
Yett$av win ifehmen lec$al

Lule$ di tciîa n lqern
Asmi i tegzem di ttnaûif
Nnefû yeqqim di tejra
Nnefû ye$li-d $er lêif
Ye$li-d ddi$-d $er lqaâa
Ad bdu$ yid-s a$ilif
Imi id-a$-d-tqubel ccetwa
Nerka mi id-d-yezzi lexrif

A wid ur nerbiê yiwen was
Deg txeûûart i tgam amkan
Yettak-iken lqern i lqern
S taffa i trebbam urfan
Win i t$avem ad awen-yebru
Yeddem –iken ujdid id-yesteqsan
Mi ken-yefhem, deg-wen yeâyu
A yilejlujen n wussan.

Dhi$ mi tâedda lqafla
Ooant-iyi tezyiwin-iw
Uroi$ ad d-tejbu tayev
àçi$ abrid s wallen-iw
Ëermen-iyi seg-s mi id-tewwev
Fehme$ maççi d amviq-iw
Zi$ yal wa abrid-is yiwen
D win i yezgel rray-iw

Asmi i yeggugem walla$
D acu iwumi ad d-yebru yimi
A min yeégen yir lmal
Nfaâ ur t-id yettawi
Neîîamaâ ad d-lhun wussan
Ad a$-d-yu$al zik-nni
Tawwurt i seg ad-d yekk wawal
£as ma temdel-d ad tt-nelli

Ddin amcum

Lqum yettabaâ lqum
Aseggas yerna $er gma-s
Wissen ma ad a$-ff$en lehmum
Wissen ma ad a$-yawev wass
I deg ur nettalas
I deg ur nettwalas
Ad nertiê i ddin amcum

I umdan i yet$aven
Yezga s îlaba $ef yiri-s
I tubeâ-it ddin yuven
Am wakken yefla loib-is
Tin yekfan tayev nniven
Ad d-tas ad tekrez anyir-is
Yal tin ad t-id-yessiwven
Ad as-tezwi seg yi$es aksum
Wissen ma ad t-id-yawev was
I deg ur yettalas
I deg ur yettwalas
Ad yertiê i ddin amcum

Seg wasmi i yenza wulac
S berru kan id d-tta$em
Ase$wen tewwim-t d ccac
Yal suq tettwakkelxem
Uêricen ttâabbin tirac
D ddin I tettxelliûem
£iwel nser-d seg leryac
Uqbel tafat ad ak-tt-i$um
Ahat ass-n ad tu$alev
Ur tettalasev
Ur tettwalasev
Ad tertiêev i ddin amcum

La nsenni îlaba am uéeîîa
Mkul avraf s nnuba-s
Wa s wawal wayev s tira
Deg yiv nettargu lexlaû
Amdan yeêseb ur yufa
Anda yedda ad yettwalas
Yeêsel yugi ne$ yeb$a
Yettwalas wa ad-as ternum
Yuyes melmi ad d-yawev was
I deg ur yettalas
I deg ur yettwalas
Ad yertiê i ddin amcum

Yiwen was kkre$-d tasebêit
Fri$-tt-id akked rray-iw
Gi$-as lêed i twa$it
Msefhame$ d yiman-iw
Wa ixelleû-a$ wayev nxelleû-it
Mfaraqe$ d ddin-iw
Win yettalasen ayla-s yewwi-t
Ur yezmir ad iyi-lumm
Ddre$ almi i ssawve$
Ur ttalase$
Ur ttwalase$
Rtaêe$ as i ddin amcum

Ageffur

Menna$ ad amne$
S mbaâd lmut-im
Akken ad kemm-in-afe$
Deg wayen yeb$a wul-im
Ar $ur-m ad nawve$
Ad wali$ udem-im
Ahat ad uklale$
Amkan s idis-im
Maâni kra ttargun
£ef tudert nniven
Talfi ad a$-t-id-êkun
Wid id-yu$alen
Ur walant wallen
Yella kra ara yilin
Laâmer id u$alen
Ad a$-t-id-inin

Menna$ ad amne$
Ad tseggem ddunit
Akken ssarame$
Ad teffe$ targit
Ad yeêkem leâqel
Ayen yelhan ad d-yas
Ad ye$li lbaîel
Ad tekfu nnuba-s
Maâna amek ara namen
Mi ad néer i iverrun
Wid ara yessirmen
Mi yuysen ttrun
Maâna amek ara yamen
Mi ara éerren laé
£er wid it-yesnen
Mi reglen yettaé

Menna$ ad amne$
Win ihelken yeêla
Yal yehlak yellan
Ad as-naf ddwa
Menna$ ad tu$al
Lmut am targit
Yal wa uqbel mi ara iruê
Ad yerwu ddunit
Maâni maççi akka
Win teb$a t$ur-it
Ur nezmir i kra
Mi d-tedla tekellex-it
Fell-as nesteqsa
Zi$ teâjel tewwi-t
Ivelli yella
Ass-agi ulac-it

Menna$ a lukan
Iseggasen-nni
Deg wussan yelhan
Ad êebsen tikli
Deg wussan nniven
Widak ur neb$a
Neêzen ne$ nuven
Ur êebbsen ara
Lamaâni t$awel
Teméi truê tfat
Mi nedla tuzzel
Tâedda am tafat
Tudert ur têebbes
Ur turoa leb$i-k
Ma tzemrev faôes
Ne$ rfed lqec-ik

Abruri lehwa
Rnan-d i usemmiv
Di tegnewt am ta
D acu ara t-iniv
Yettubbu-d wagu
Ye$li-d $ef walla$
Asirem i usefru
Limmer ad d-yas ad t-na$
Di lêal yecban wa
D acu ad d-nemmekti
Siwa yir tirga
Id a$-d-yeooa ivelli
Tafsut ad tt-narou
Ul ad as-yekkes l$emm
Ass-n ad d-necnu
Isefra n usirem

Ruê a zzman

Ruê a zzman ruê
Ur d-teooiv deg wul lateô
Tegliv s ôôuê
Yesnen ad tt-id-iseweô
Lemmer am zik ad as-ini$
Siwa yis ay ttili$
S wudem-is ay ttwali$
Tezde$ leâmer
Yis ara bedde$ mi ara $li$
Ma helke$ éri$-tt , êli$
£as ma ffude$ amzun swi$
Yeôwa lxaîer

Asmi sne$ lebni n wawal
Asefru $ur-i id-yettazzal
Yal mi ad tt-wali$
Tudert-iw yis i tektal
Tseêer-iyi am yiv am zal
Yis i ttili$
Ass-a la tt-iseffev lêal
Yeooa-yi-d tili n lexyal
Nekk yid-s nettemqabal
Mi ad d-tt-mekti$
Ussan-nni ur ten-mazal
£as ma $ur-isâan azal
Lweqt-nni ur d-yettu$al
Yeooa-yi éri$

Asmi i ssefruye$ tt$enni$
£as ma di lmizan $li$
Ssarame$
Ad tt-sâu$ wwve$ i b$i$
Ma hevren madden ur sli$
Yis i bedde$
Üûifa-s anida i rri$
Deg walla$ i tt-ttawi$
U$ale$ ttargu$ uki$
Ttumelke$
Mi tesdukkel sser d zzin
Di leâqel-iw fell-i i tezzin
Wwven almi id-iyi-zwin
Zgi$ uvne$.

Asmi ssne$ ad ssefru$
Yal awal ad as-hdu$
Yenna-t wul-iw
Tayri nne$ fell-as êekku$
Ur telli lêaoa ad tt-teslu$
£ur yiman-iw
Yettâiddi lêal $as ceffu$
Ur d-yeqqim iwumi ara êku$
Ttim$ure$ bdi$ tettu$
Yehlek leb$i-w
Lemmer zmire$ ad as-aru$
Awal id d-mazal ad cnu$
Di tebrat ad tesseddu$
Netta d wul-iw.

Wa ara svelme$
Akken ad yetthedden wul-iw
Anwa i$ef ara lumme$
D nettat ne$ d iman-iw
Seg-s ur llint snat
D ul-iw itt-yeb$an nettat
Lêubb-iw ur yettmettat
Ïul n leâmer-iw

Tameîîut

Tlul di tsusmi
Ur telli tme$ôa
Akka zik-nni
Necfa-d mi neéra
£as yis ur yefriê
Baba-s mi yuyes
Mi ara tecmumeê
Iîij yefreê yis
Nelli-d allen nne$
Äeqli-tt d yelli-k
Äeqli-tt d yelli-s
Tagi d yelli-t-ne$

Tettâessa $ef gma-s
Ula deg yives
Mi d-yerna fell-as
Tbedd $er $ur-s
Teâya tettôebbi-t
Fell-as yettcennif
Seg wakken têemmel-it
Tessaram ad tt-yif
Nelli-d allen nne$
Äqel-itt d weltma-k
Äqel-itt d weltma-s
Tagi d weltmat-ne$

Ma t$um deg ujellab
Ma tserreê i umzur
Ma ttasmen leêbab
Ma yusem waggur
Ilaq ad teûûer
Teêoeb ne$ teffe$
Acêal i tesbeô
Tewwi lbaîel nne$
Nelli-d allen nne$
Äqel-itt d zwao-ik
Äqel-itt d zwao-is
Tagi d zwao-nne$

Tergagi tasa-s
Ma ur d-yekcim mmi-s
Fell-as tefka ayla-s
Terna laxert-is
Nezga nesserwat
Fell-as i nettna$
Zi$en d nettat
I iâessen fell-a$
Nelli-d allen nne$
Äqel-itt d yemma-k
Äqel-itt d yemma-s
Tagi d yemmat-nne$

Mi tzemrev faôes
Awi izeooigen
Terzuv $er $ur-s
S wul zeddigen
D yeli-k d weltma-k
D tam$art d tileméit
D yemma-k d jidda-k
Ne$ d tabaranit
Nelli-d allen nne$
£ur wat ad nettut
Tagi d tameîîut
D tagejdit nne$

Wala$

Wala$ iâedda yiwen
La yettru weêd-s
Nni$-as êku-d ik-yu$en
Yesla-yi-d yeêbes
A$bel mi ara t-yeêku bnadem
Ad yers uqerru-s
I$eblan mi ara ferqen
Taâekkemt ad tifsus
Akka i d lehlak n ddunit
Anwa akka ur nuven
Lâebd ur tezgil twa$it
D win i yet$aven

Yenna-d ad k-yeûer Rebbi
Aqla-k di le$lav
Ass-agi ayen yevran yid-i
Maççi akken id-twalav
Ïbib yefka-yi cehrayen
Iwakken ad mmte$
Ddre$ ussan réagen
Leâqel-iw yeffe$
Yenna-yi-d îbib ass-agi
Ur ttmettate$
Lferê-iw yu$al d imeîîi
Imi ay idire$

Wala$ iâedda yiwen
Yettavsa weêd-s
Nni$-as Rebbi ad k-iâiwen
Yesla-yi-d yeêbes
D acu i la k-yessevsayen akka
Mli-yi-d ad vse$
Ula d nekk êwaoe$ tavsa
£ef wul-iw ad kkse$
Axir win yettavsan win yettrun
Akka id-qqaren
Axir lewrud mi ara fsun
Wala ad qqaren

Yenna-d aêbuh ay acrik
Lemmer ad ak-id-êku$
Uggade$ ad yezzi leâqel-iw
Axiô ad ttu$
Lhemm d wukud id-ttna$e$
Yewwev $er lêed-is
Yegra-yi-d kan ad vse$
Ugade$ axiô –is
Muqel kan amek iyi-tga ddunit
La ttavsa$ fell-i
Qqaren-as tavsa deg twa$it
Ad k-yenju Rebbi .

Wala$ iâedda yiwen
Yesnuzun tirga
La yessawal wa ya$en
Nni$-as aqli da
Zenz-iyi-d tirga n tegmatt
£ur-i dayen ulac
Ad nessefreê tayematt
Ad argun warrac
Tekfa $ur-i targit-agi
Zenz-iyi-d kra
Σyi$ fell-as d anadi
Ur ttufi$ ara

Zdat-i iferec-d kra id-yewwi
Ihuz tuyat-is
Yettâawad-iyi-d tamu$li
Yekres anyir-is
Yenna-d mazal-ik teîîsev
Tagmat , targit-is
Ur tettnuz ur tt-tettafev
Iâedda lweqt-is
Asmi akken itt-id-ttawi$
Ugin a tt-a$en
Tura d ccwal id-wwi$
Fell-as ttna$en

Wala$ tâedda tayri
Tettnadi afennan
Tenna-d wa yessefrun fell-i
Anwa i yestufan
Ata tufiv win im-ilaqen
Berka kem anadi
Aqli seg wid i kem yesnen
Ma tesliv yis-i
Isem-im d nekk i t-yessawven
S itran n yigenni
Yal itri ad as-yeslen
Ar $ur-m ad d-ye$li

Tezzi-d $ur-i texér-iyi-d
S yir tamu$li
Tessusem tu$al tenna-yi-d
Ad k-yehdu Rebbi
Tenna-d $er ccib n leâmer-ik
Tettnadiv fell-i
Ruê xir-ak lhu-d d lhemm-ik
Ttu$-k ttu-i
£ef yileméi ucbiê n ûûut
Ttnadi$ fell-as
Win akken ibeâden $ef lmut
£ef selbent tullas

Σawaz

Yeîîef-iyi âawaz si teméi
Ar ass-a yid-i
Maççi d yiwet id-yettasen
£as tilufa n zik-nni
Maççi n wass-agi
Usant-d tid nniven
Lukan i teshel t$ersi
Lexyava ur txeddem cc$el-is

Lukan mi yebda yi$isi
Ur d –a$-yeûâab ulsaq-is
Lemmer maççi d inisi
Tafunast ad tzux s mmi-s
Win ur nefhim
Leqraya ulac id-as-texdem
Uli is-texdem
Leqraya i win ur nefhim

Ay aêbib zzem iman-ik
Ma akken i nettwali i tettwaliv
Ma tufiv di leêsab-ik
D acu i d sebba n le$lav
Acimi, fka$d ôôay-ik
Mi nâetteb âebban wiyav
A taqbaylit
Mi d-nuki texreb-a$ targit
Texreb-a$ targit
Asmi id-nuki a taqbaylit

Wa yefhem la yettâeggiv
Ur yufi anwa ad as-yeslen
Wa yettazzal ass d yiv
Lexsas yemdel –as allen
Wa ur yeêwao win ara i$iv
Ur yelli kra it-ixussen
Wa yessawal, wa yett$awal
Wa éher-is la ad-as-d-yettnawal
Wa yessawal , wa yettazzal
Wa yewwi lfayda si ccwal

Wa yettel iles-is di tsusmi
Ur yeéri ttwab ilaqen
Wa yeqbel azaglu ye$li
Yettraou mi ad as-velqen
Wa yettqaraâ di tili
Ad yenser uqbel ad as-faqen
Wa yeggugem wa yefka udem
Wa yenfa yeâya si lhemm
Wa yefka udem,wayev yewhem
Wa iâreq-as d acu ara yexdem

A yul-iw henni iman-ik
Berka-k aêezzeb n um$ar
Kkes leqyud i ôôay-ik
Tanfev-as ad yemenîar
Wid tettlumuv d atmaten-ik
Ur yelli ansi ad d-terrev ttaô
Σeggev ne$ qqim
Kra tugiv la d-yettleqqim
La d-yettleqqim
Kra tugiv âeggev ne$ qqim

Isefra nniven

Tawwurt i seg-a ad-yek wawal
£as ma temdel-d ad tt-nelli
Ad yifsus wul yeççuren
Tiî ad tâiwed tamu$li
A$bel id-icudden d ajdid
Ttwab ajdid at yefsi
Ayen ad a$-id-yerzun s cwal
S lehna ad t-id-nwali

S ccuq i nuroa tafsut
Ad d-tawi yid-s asirem
Ad d-ternu yid-s amaynut
Yis ad yecreh yal udem
Iîij ad yekkes tagut
Ayen iâewoen ad iseggem
Ayen yelhan ad d-yerr ûûut
Yir awal ad yessusem

Lferê d wurif di sin
Yal wa d nnuba ad tt-yawi
Wa ad ye$ûeb wa ad iâeîîel
Wa ijerreê wa yettdawi
Lferê yetteggim ussan
S wurfan amdan yerwi
Yelha lferê yelha wurrif
Mi ne$fel ad a$-d-yessaki

Anta tawwurt ur nelli
I win yessnen ad yarou
Anta taluft ur nefri
I win yessnen ad yargu
Yenfa wugur si tikli
I win yessnen ad yelêu
I win yecven ivelli
Yelha –yas ad as-yecfu

Mkul ass ad a$-yesferêen
Nuker-it-id seg ufus n lmut
Yesevher-d ayen iûelêen
D wayen id-a$-d-yettbanen ifut
Yessiênin ul qessiêen
Yessiéiv deg yimi lqut
Itekkes -a$ id-a$-iqerrêen
£as kan mi iâedda nettu-t

£esben mi ttâeddin wussan
Segririben di tem$er
£as ma swayen yelhan i ssan
£as lweqt ad a$-yes$er
£as ma yezzuzuf i$san
£as tazmert yeb$a ad tt-yeêqer
£as azal-is dayen yeswan
Nevmaâ kan ad a$-yeûûer

Cebbêen lewrud mi ara fsun
Akken i ifessu wul yid-sen
I$eblan ad a$-ttun
Ma ur d-a$-ttun , ad ifsusen
S cbaêa-nni id-d-srusun
Ad yibnin kra i imessusen
Ula d ameâvur yettrun
Mi ten-yeéra ad t-id-sferêen

£as tafsut tezwar lefûul
Lefûul akk sâan azal
Adrar mi ara t-yessels udfel
S ubernus-is d amellal
Tafat n unebdu $lay-t
£as ma yella iîij yessefcal
Lexrif nettraou-t merra
S lqis id-yenjer leêwal

Yal awal yeb$a lka$ev
Turiv wa , teooiv wagi
Awal yettdeggir wayev
Kul wa yeb$a ad yettekki
Wa $er wa ad ten-id-nelqev
Sâan akk azal $ur-i
Afus ur ten-iseffev
Ferêe$ mi ara d-rzun fell-i

Limmer maççi d isefra
A yevrun yid-i si lxiq
Urfan ad ûegmen taffa
Deg-i ur ttaooan amviq
Mi yeççur wul yal tama
Ad iwet deg-s uceqqiq
Mi ara yeîîerveq taggara
Ad yessewhem aâdaw arfiq

Nietzsche, Heidegger, Lounis Aït Menguellet ou la dette ontologique


Ce livre est réservé au plus petit nombre. Peut-être même, de ce nombre, aucun n’est-il encore né…  C’est l’après-demain seulement qui m’appartient. Certains naissent posthumes… des oreilles neuves pour une musique nouvelle ; des yeux neufs pour les plus lointains horizons. Une conscience nouvelle pour des vérités restées jusqu’à présent muettes”.
                                                                                                                                                      Friedrich Nietzsche, L’Antéchrist   

Après Tawrikt tacevhant et le cri existentiel du fou, voilà Lounis qui nous revient avec un nouvel album intitulé Isefra, une œuvre d’une philosophie encore bien plus profonde et bien plus méditée, mais qui se place toujours dans la lignée existentialiste du poète. Lounis n’a certainement pas attendu ce dernier album pour faire des isefra, sa poésie a toujours été d’une finesse, d’une beauté et d’une profondeur intellectuelle inégalables et digne de l’asefru et ses constellations didactiques, tel que les dicte le code de la tamusni kabyle. Depuis les tout premiers pas du poète dans le monde de la littérature, il n’a cessé de nous émerveiller avec ses isefra (poèmes), mais ce n’est qu’en 2014 qu’il intitule son album Isefra. N’est-ce pas cela déjà un message du poète à ses auditeurs ? Quelles sont les dimensions philosophiques de ce message ? Que veut transmettre l’album comme idées peut-être indécelables aux premières lectures de son texte ? Quel est le projet intellectuel de cet amusnaw pour l’Algérie, ses concitoyens à venir en particulier, et pour l’homme devant le traumatisme de l’expérience de l’être en général ?

Lounis et la philosophie existentialiste 
Pour comprendre le sens, à mon avis, caché du dernier album d’Aït Menguellet, il est impératif de jeter un coup d’œil rétrospectif sur l’œuvre entière du poète, notamment son avant-dernier album, Tawrikt tacevhant (feuille blanche). L’angoisse existentielle du poète ne date certainement pas d’hier. Aussi loin que l’on remonte dans le temps jusqu’à la chanson Avehri, on peut déceler les premiers prémices de la philosophie du poète. Cette chanson est une sorte de dialogue entre les êtres humains et avehri (la brise, le vent, le néant). Un dialogue métaphysique à travers lequel le poète se pose quelques questions accablantes sur l’être, la responsabilité, la liberté et tout ce qui en découle comme croyances, dogmes etc. Le poète appelait déjà l’homme à prendre en main son propre destin et cesser de blâmer le ciel, avehri, la brise ou le néant, pour un malheur sur terre dont il est lui-même le seul et unique responsable. Il dit dans Avehri : 

“Les hommes : ô ! Brise qui passe
Tous nous croyons en toi.
La brise : tant que vous croyez en moi 
Je crois que votre cervelle est fêlée
Car quiconque croit en moi se lèse 
C’est de vous que vient tout le mal”

Des années après, la force de méditation du poète, son intuition et son esprit d’analyse conjugué à ses vastes lectures en philosophie ont accouché d’une œuvre qu’on pensait être le couronnement de la maturité intellectuelle de l’auteur dans Tawrikt tacevhant. Les différents textes de cet album sont marqués par une grande intertextualité qui sert, parfois, à rentrer en dialogue avec les grands textes de la philosophie humaniste et, maintes autres fois, à affirmer et solidifier ses convictions philosophiques. A titre d’exemple, son fameux dialogue avec amehvoul (le fou) est une forme d’intertextualité qui nous renvoie à Platon et son allégorie de la caverne, à Erasme et son Eloge de la folie, ou à la pensée foucauldienne qui a réhabilité le fou dans l’Histoire de la folie dans l’âge classique.  Le “fou” de Lounis n’est ainsi qu’un représentant de la pensée humaniste et sa rupture épistémologique du 16e siècle. Le prototype du philosophe de la Renaissance qui a mis fin à la tyrannie de l’Eglise, le libre-penseur qui a émancipé l’homme des limites imposées par le ciel. Tel un Francis Bacon, un Erasme ou un Vanini, “le fou” de Lounis a déterré les trésors enfouis de la civilisation gréco-romaine en faisant référence à Epicure et sa Lettre à Ménécée. Cette œuvre majeure de l’Antiquité qui nous apprend que “de tous les maux qui nous donne le plus d’horreur, la mort n’est rien pour nous, puisque, tant que nous existons nous-mêmes, la mort n’est pas, et que, quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc la mort n’existe ni pour les vivants ni pour les morts”. Comme Epicure, “le fou” de Lounis nous invite à nous libérer de cette peur majeure qui nous empoisonne la vie, ce dernier moment qui hante nos esprits : la mort. “Le fou” dans la chanson Serreh Iwaman affirme ainsi que :

“Tu te fais trop de soucis par rapport à la mort
Tu te trompes cependant dans tes calculs
Si tu revois un peu tes jugements 
Elle est inexistante et elle ne doit pas t’effrayer 
Le jour où elle sera là pour toi 
Toi, tu ne sera plus vivant pour la rencontrer”

Le dernier album de Lounis, Isefra, une continuité d’une philosophie bien elaborée
Revenant au dernier album de Lounis intitulé  Isefra, il me semble que le choix du titre même est loin d’être fortuit, vu ce que cette œuvre veut communiquer. Asefru, en kabyle, qui vient du verbe sefru, veut dire faire de la poésie, mais il veut dire aussi éclairer, trouver une réponse à une énigme. Ceci est très révélateur, en fait, de la mission du poète qui est d’éclairer, de montrer le chemin de la vie heureuse et de mettre en garde contre les chemins qui ne mènent nulle part, pour reprendre Heidegger. Bien que la poésie de cette œuvre ait puisé beaucoup dans le savant, Lounis n’oublie pas sa mission d’intellectuel algérien d’une dimension universelle, mais qui reste profondément affecté par la réalité de son statut de poète kabyle. Et vu la profondeur philosophique de la poésie de ce dernier album, le choix de isefra, alors, peut être interprété comme une volonté d’élever et de conceptualiser l’approche mammerienne de la tamusni, ou la philosophie kabyle, et ce, en conjuguant à la tradition philosophique existentialiste de l’Occident l’héritage culturel du vécu kabyle. Il est impératif de rappeler ici que l’inconscient collectif kabyle demeure profondément affecté par les structures politiques et le code de comportement de sa société précoloniale. Cela veut dire dans notre société, il arrive qu’un poète, à travers sa poésie, puisse beaucoup plus facilement implémenter son projet de conscientisation qu’un académicien à travers ses livres. Dr Youcef Nacib nous rappelle que la poésie est la pierre angulaire de la tamusni et que “comme vecteur du savoir sapiential, la poésie populaire kabyle tient une place majeure dans la culture de l’amusnaw”, cet amusnaw dont on garde toujours le respect intact dans notre inconscient.  L’album de Lounis est constitué de 8 poèmes, à savoir Isefra (poèmes), Ddin Amcum (dettes de malheur), Tamettut (femme), Ageffur (jour de pluie), Aawaz (veille), Ruh a zzman (continue ta course, ô temps), Walagh (j’ai vu) et Isefra Nniden (autres poèmes). Tous d’une beauté et d’une finesse inégalables, et chantés, pour quelques titres, d’un ton qui nous rappelle le chanteur dans sa jeunesse. On décèle dans la plupart des poèmes de l’album des éléments témoignant des lectures philosophiques du poète. Par exemple, dans le poème intitulé Isefra Nniden, une allusion à l’hédonisme nietzschéen et à son mythe de l’éternel retour. La philosophie nietzschéenne de l’éternel retour nous propose de considérer une sorte d’épreuve qui consiste dans la répétition cyclique de tous les événements, douloureux ou plaisants, de notre existence. Le but, bien sûr, de cette expérience imaginaire est de déceler notre réaction face à une telle épreuve. Deux réactions seulement sont envisageables selon Nietzsche : prendre une telle épreuve pour un fardeau et une malédiction, ou recevoir, au contraire, cette expérience avec joie et accepter pleinement “l’éternel retour du même”, c’est-à-dire de notre propre vie telle qu’on l’a vécue. Il n’y a peut-être pas un meilleur symbole que la nature cyclique des saisons de l’année pour faire une brillante allusion poétique à cette philosophie. Lounis nous exhorte ainsi à accepter les différentes saisons de la vie et accepter de les revivre encore et encore, telles qu’elles sont. Il chante dans Isefra Nniden :

Même si le printemps est la saison primordiale 
Chaque saison a sa valeur
Comme lorsque la neige habille la montagne
De son manteau immaculé
La lumière de l’été est si précieuse 
Même si le soleil nous alanguit 

Deux titres cependant suscitent, à mon avis, plus que les autres, la curiosité de toute personne ayant la faculté de voir au-delà du sens littéral des mots. Ces titres sont Ddin Amcum (dettes de malheur) et Ageffur (jour de pluie). Pour comprendre le sens connotati de Ddin Amcum, il est nécessaire de déconstruire le sens du mot ‘dette’ pour éclairer les constellations philosophiques qu’il peut comprendre. Et ce, en se référant à deux figures majeures de la philosophie existentialiste, Nietzsche et Heidegger en l’occurrence.
Dans ses recherches philosophiques sur la généalogie de la morale, Nietzsche a établi un lien très fort entre la dette et la faute. Il affirme que “le concept moral fondamental de ‘faute’ provient du concept on ne peut plus matériel de ‘dettes’”. La dette dans Ddin Amcum peut être donc expliquée comme une  sorte de dette ontologique, un sentiment de culpabilité qui hante l’être humain devant le néant. Elle est source de frayeur, de crainte et de soumission éternelle à un créancier indifférent. Une dette qu’on doit payer même si on n’a rien consommé, on la paye juste pour une soi-disant chance d’avoir existé, une dette qu’on paye pour un acte dont on n’a jamais eu aucune responsabilité, celui d’exister. Heidegger affirme dans ce sens que “ce que le Dessein (l’être) comprend en premier lieu, c’est sa situation en tant qu’endetté. Endetté pas à cause d’une situation ou d’un acte mais endetté éternellement”. C’est ce que Heidegger appelle “l’être-en-dette”, en allemand : Schuldigsein.
Le mot Schuld signifie tout aussi bien la faute, la défaillance, le défaut, la dette, etc. De même que l’angoisse émanant du sentiment d’endettement pour notre existence était pensée chez Heidegger, elle l’est en psychanalyse comme la condition de possibilité de la peur. Ainsi, la dette, selon Lounis, est heideggérienne ou ontologique, et donc universelle, elle est simplement humaine et elle existe sous tous les cieux. Le poète dit sur l’homme à travers tous les temps et dans toutes les civilisations :

Où qu’il aille, il est cousu de dettes
Asservi bon gré mal gré 
Endetté, vous lui rajoutez !
Il désespère de voir poindre ce jour 
Où il ne devra plus rien 
Et où personne ne lui devra rien 
Qui le délivrera de ces dettes de malheur. 

Penser déjà que nous sommes en dette d’exister, chose qui est au fond de toutes les religions, provoque une inévitable angoisse existentielle, voire même un sentiment de culpabilité d’avoir goûté aux plaisirs mondains. Ce sentiment de dette ontologique est ainsi très à l’inverse d’une vie heureuse. Et pour vivre heureux, il faut absolument se libérer de cette dette, pas en la payant mais en cessant d’y croire. C’est une dette qu’on paye en prenant la résolution dans son propre âme et en s’accordant avec sa propre conscience. Il dit :

“Un jour je me suis réveillé de bon matin 
En mon âme j’ai pris la résolution
De mettre un frein au désastre 
Et de m’accorder avec ma conscience 
J’ai exigé mon dû et payé mes créanciers 
Je me suis acquitté de mes dettes.” 

Il n’est en effet pas inutile de rappeler à ce sujet qu’une dette matérielle ne se paye pas par la simple résolution d’un bon matin, en ayant la force de la conscience et le courage de dire je finis avec ! La dette dont parle Lounis alors n’est pas un des matériels qu’on peut facilement payer ou que quelqu’un peut payer pour nous. C’est une dette dont on doit se séparer, une dette à laquelle on doit cesser de croire, c’est la seule solution de s’extirper de ce genre de fardeau qui rend notre vie très difficile. Il nous exhorte ainsi :

“Presse-toi de t’extirper de cet engrenage
Avant qu’elle ne te voile la lumière
Peut-être ce jour-là 
Tu ne devras plus rien 
Et personne ne te devra rien  
Tu te délivreras de tes dettes de malheur.” 

Les préceptes de la philosophie existentialiste nous reviennent avec abondance aussi dans le poème de cet album intitulé Ageffur (Jour de pluie). Ce poème est d’une esthétique magistrale, qui nous rappelle Edgar Allan Poe qui affirme qu’il n’y a point plus esthétique, plus profond, plus beau que de conjuguer en un seul poème deux thèmes : l’amour et la mort. Le poète ici n’a pas seulement réussi d’une manière très remarquable à nous parler des deux, mais aussi à faire passer à travers une telle esthétique un message très philosophique qui est celui de l’importance de vouer une certaine vénération à la vie d’ici-bas. Il dit à sa bien-aimée :

J’aimerais croire à un après-ta-mort 
Pour que je puisse te retrouver 
En un lieu selon ce que ton cœur désire
Je viendrai à toi et je verrai ton visage 
Mais malgré les rêves insensés
En une autre vie 
Nous en aurions eu témoignage 
De ceux qui en seraient revenus 
Les yeux ne croient point 
Qu’il y ait quoi que ce soit à venir 
Jamais personne n’en est revenu 
Pour nous en parler. 

Alors, comme Camus dans Le Mythe de Sisyphe, Lounis Aït Menguellet pense qu’il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Lounis alors s’adresse à l’être humain et lui dit :

Profite tant que tu le pourras 
Ou bien prends tes affaires et cède la place.

Et pour finir, Lounis ne cesse de nous étonner avec ses paroles, et comme l’a affirmé Aristote  il y a des siècles, l’étonnement est l’origine mais aussi le moteur permanent de la philosophie. Et Lounis demeure, par ces lectures philosophiques, un poète et un penseur qui se rapproche de la lumière non pas pour mieux briller mais pour mieux voir, car Lounis brille déjà assez.


B. L. 

* Enseignant-chercheur, université
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou


Références
• Lounis Aït Menguellet : Textes Isefra, traduction en français par Tarik Aït Menguellet,
• Dr Youcef Nacib : La poésie kabyle, du temporel au spirituel,
• Nietzsche :
– L’Antéchrist
– Le Gai Savoir
– La Généalogie de la morale.
• Martin Heidegger : Time and being
• Albert Camus : Le mythe de Sisyphe
• Tassadit Yassine : Aït Menguellet chante.

YouTube
Instagram