Telt yyam -1975-

telt-yyam-lounis-ait-menguellet-1975-

   

0:00
0:00

NOTHING FOUND!

Telt-yyam

D acu i-y-êriγ
D acu imwi cfiγ
Siwa telt-yyam di leεmer-iw
Anida ddiγ
Anida làiγ
D ussan i-yzedγen ul-iw

Ass amenzu
Ul-iw yezha
Amzun yelli-d s tsarut
Yebγa ad icnu
Γef tin yeêra
Ifaq s lwerd di tefsut
Yugi ad ittu
Γas tεedda
D lemàibba-s tamezwarut

Deg-wass wis-sin
âefÑeγ leàzen
âefÑeγ d acu i-yeswa éélam
Ussan ttin
Amzun àebsen
Ya wid ijerrben teêram
Mi t-id-wwin
Ttrun medden
Yemmut wi εzizen γef-wexxam

Wis-tlata
Cfiγ fell-as
Beqqaγ sslam i lebγi-w
D tameγra
Nnan d llsas
Srebàen-iyi-d zzwağ-iw
Leàbab merra
Wiss ma faqen-as
Mi di-d-εezzan di temêi-w

Taɣzalt

Rriγ s ul-iw yessefra
Dacu i di-yenna
Nγant-iyi tmucuha-k
Ayen i γef iyi-d-yezzem yella
Néerreγ yeêra
Mi εiceγ deffir ccbak
Tasarut ur tt-nufa
TÑul-aγ tuffγa
Ay ul ru w ad ruγ fell-ak

Taγzalt i-izedγen ul-iw
Mazal i faqeγ
Tessufeγ-iyi si leεqel-iw
Kul mi tt-id-fekkreγ

Γer-i teêêleÑ-d afus-im
TkellxeÑ fell-i
Nekk γileγ ul-iw d wul-im
Ad qablen kulci
TxedεeÑ-iyi s zzin-im
Wekkleγ-am Rebbi

Walaγ-tt tusa-d di tmeγra
Walant-tt wallen-iw
Tif γur-i ddunit merra
Yemmekti-d wul-iw
Ruà a kem-ttuγ tamara
Yugi-kem zzehr-iw

Teğğa yesleb wi tt-yumnen
Ula i da-yini
Tmeààen-iyi êran medden
Qebleγ-as kulci
Wissen wi tebγa nniÑen
Mačči d nekkini

Udem-im yezga ger wallen-iw
Iteddu yid-i
Fell-am i sebbleγ temêi-w
Êwiγ lemàani
Kemmel kan i leγbayen-iw
Uγeγ tannumi

Nnuɣeɣ

Nnuγeγ yid-k ay ul-iw
Ugadeγ ad tegluÑ yes-i
D làeqq-ik nekk d làeqq-iw
An-nennaγ mebla anagi

TjebbdeÑ-iyi am ddkir
Kecmeγ di làebs n-wallen-im
D làebs iγerqen am lbir
Tawwurt-is d lecfar-im
çåura-w tebγa ad tifrir
Ma d ul-iw yebγa a n-yeqqim
TesεiÑ abrid yettseààir
Aàlil wi-yàuza yiferr-im

Ikreh-iyi wul-iw aéas
Mi kerheγ tinna iàemmel
Yebγa ad iddu di lğerra-s
Ugadeγ a t-iffeγ leεqel
Zgiγ fell-as d aεessas
Ttεassaγ amer ad yenγel
Ma rran timedlin fell-as
Zriγ nekk yid-s an-nenéel

Kerheγ ul ur nesεi ara ul
Kerheγ-t imi kem-iàemmel
Γas d ååura-w yeddukul
LehduÂ-iw yugi a sen-isel
Tié tekreh-itt tettmuqul
Ul iàemmel-itt yedderγel
Lehlak-ik mazal iÑul
Imi t-teffreÑ zdaxel

Win yeqqazen iêekwan

A win yeqqazen iêekwan
Nehlek ur nuksan
A k-Ñelbeγ yiwet làağa
An-nruà γer yiwen wemkan
Leεbad ur t-êran
Bexlaf win turez lmeàna
Acàal n-wi t-inudan
Ar ass-a ur t-ufan
Nekk êriγ anda yella

Tafat fell-aneγ tàawel
Γurek aha γiwel
Sekfel-iyi-d aêekka
Zzehr-iw isem-is fiàel
Muqel anda yenéel
Isem-is γef tmedlin yella
Ttxilek a t-id-nessekfel
I wakken an-nmuqel
Ma ifuk neγ mazal yerka

Win yeqqazen iêekwan
Kker an-nruà a d-nessekfel
Zzehr iruàen ur iban
Ufiγ anida yenéel

D ccfaya n-win meêêiyen
Ur tettuγ ara ass-nni
Wwin-t-id bγir lekwfen
Éeddan akin i tizi
Ur as-d-wwin imrabÑen
Ur run fell-as lγaci
D zzehr-iw i-yemmuten
Neélen-t meskin d ilemêi

Di tqerrabt ger yiêekwan
Yiw-wass i d-iban later-is
Ttεeddiγ mkul lawan
I wakken ad qeyyleγ s ixf-is
Inna-yas win d-iεeddan
Meskin yemmut zzehr-is
I tura d acu i s-d-iggwran
D acu i-yesεa d aεwin-is

A win yeqqazen iêekwan
Ahat mazal-d rruà-is
A s-nekkes akal das-εebban
A d-iêer iéij s wallen-is
Wissen amek i s-xedmen wussan
Ma ğgan-t ad yeàbek wul-is
Ma nufa iγsan-is rkan
Néel-iyi deg-wemkan-is

Igenni-m

Deg-yiγes ur d-iggwri wadif
Issufeγ-it wurrif
Uàeqq kra kwen-id-yessawÑen
Cbiγ agadir s asif
D-iseyyxen s làif
Wwin-t waman dasawen

Igenni-m terkeb-it tawla
Ur t-fhimeγ ara
Mi d-irra amendil yeàmeq
Ur d-ifki tafat neγ lehwa
Ur iban ara
Ur yeğği iéij ad yecreq
Ma nniγ Ih, tenniÑ Ala
Ur teêriÑ ara
Deg-neγ anwa i-ysεan làeqq
Ul-im d aêru n tnicca
Buddeγ-as lmina
A s-tt-ndiγ ad ifelleq

Mayella kra εettbeγ yewwi-d
Aha beggen-it-id
An-nêer anda ddan lecγal
Ayen i m-nniγ ma tàesseÑ-iyi-d
Aha εawed-it-id
Beddleγ ddheb s wuffal
Imi d aÑu yewwi-kem-id
Γur-i isers-ikem-id
TzenzeÑ asuÂdi s rryal
Awi-d amezzir, awi-d
S ul-iw freÑ-it-id
Ad yifsus seg-yir awal

Ay akken i xedmeγ kifkif
Γas yewwi-yi nnif
Banen-d yiberdan malen
Kul mi ara yali wass ya laéif
Ccarrweγ bessif
Seg-wayen ara qablent wallen
Deg-yiγes ur d-iggwri wadif
Issufeγ-it wurrif
Uàeqq kra kwen-id-yessawÑen
Cbiγ agadir s asif
D-iseyyxen s làif
Wwin-t waman dasawen

TesÑelmeÑ-iyi

TesseÑmeÑ-iyi ur Ñelmeγ
Γas Ñelmeγ mebla lebγi
Semà-iyi akken dam-semàeγ
A tin εzizen fell-i

Lemàibba-nneγ tettwaqqed
Di lkanun tger i wurγu
S yesγaren tettwassed
Akken yiwen ur tt-isnusu
Ddexxan deg-yigenni ad yebded
Alamma yelàeq s agu
Times-is a d-teğğ iγed

Iγed-nni a t-iddem waÑu
Iγed-nni ara yeddem waÑu
A t-izreε zdat wexxam
A d-yemγi lwerd ad yefsu
A d-imettel di ååifa-m
Nekk ad uγaleγ d agu
Si nnig-m a m-d-hduγ sslam
Leàcic a m-yuγal d usu
Igenni d aεdil fell-am

A d-tas teslit-n-wenêar
A s-tefk i lwerd lfuÑa-s
Lebraq a d-iwt am lefnaÂ
Ad i-d-ibeggen ååifa-s
Lehwa s-d-iàeggun aêar
Nekk ara t-id-yaznen fell-as
A tin mi d-zzin lenwar
Ad am-iliγ d aεessas

Atan unebdu yewweÑ
YewweÑ-d wass-iw d wass-im
Nekk seg-yigenni ad i-yesfeÑ
Kemm a m-yesserγ afriwen-im
Ğğiγ-kem ad i-tsemàeÑ
Γas fhem-it deg-yiman-im
Lemàibba-m γer-m teγleÑ
Tusa-d tεedda ur teqqim

YouTube
Instagram