A mmi -1983-

album-ammi-lounis-ait-menguellet-1983-

   

0:00
0:00

NOTHING FOUND!

A mmi

Baba-s :
A mmi leqraya tekfiÑ
D acu γer i k-id-tessufeγ
Ayen akkw i tεettbeÑ teγriÑ
Mel-iyi-d ad ak-feràeγ

Mmi-s :
Yenn-ad A baba xtareγ
Abrid-iw iban-iyi
Usiγ-d ar γur-k a k-ciwreγ
Efk-d rray-ik εiwen-iyi

Baba-s :
A mmi baba-k tezgel-it
TeêriÑ ur γriγ ara
Nekk lakul-iw d ddunit
Leqlam ur s-zmireγ ara

Mmi-s :
Yenna-yi-d Mačči s leqlam
I k-nniγ ad i-tεiwneÑ
Ayen bγiγ yecba s axxam
Am-wexxam i deg i tàekmeÑ

Baba-s :
Lmeεna-k truà-iyi
Tεedda nnig uqerru
A mmi γas sefhem-iyi
Awal yeàwağ asefru

Mmi-s :
Lmeεna γef-wid γ-iàekmen
Atnan a ten-nettwali
D acu i d-izaden deg-sen
Zemreγ ula d nekkini
Zemreγ ula d nekkini
Ad uγaleγ d yiwen-nsen
Mayella yebγa Rebbi
Yiw-wass a d-aseγ nnig-sen

Baba-s :
A mmi abrid textareÑ
Yessa yakkw d isennanen
Mayella deg-s tεefseÑ
Ur k-id-ifeddu yiwen

Mmi-s :
A baba ad xedmeγ lxir
Ad iliγ d bab n làeqq
Medden akkw a ten-sεuγ deffir
Lmeqsud nebγa a t-nelàeq

Baba-s:
Dγa ma txedmeÑ akken
Ziγ a mmi ur tessineÑ ara
Qbel a d-tbaneÑ a k-ččen
Later-ik ur d-ittban ara

Mmi-s :
Ihi mel-iyi-d amek akken
Mel-iyi-d d acu ara xedme γ
Dacu n-webrid ilaqen
Bac lebγi-w ad γur-s awÑeγ

Baba-s :
A mmi ruà henni iman-ik
Làu d ubrid n-lehna
Ad tåeggmeÑ ddunit-ik
Leàkem ur s-tezmireÑ ara

Acàal n-widen yeåfan
Seg-widen yeγran
Yiw-wass kkren-d ad åeggmen
Wwin-d làeqq azeddgan
D lehna ay ssan
S ujeğğig deg-ufus-nsen
Mi bdan la tåeggimen ussan
YewweÑ-d wi ten-iqlaεn
Iγab ula d later-nsen

Ma εeğben-k yimeqqranen
Ma truàeÑ γur-sen
Ad teêreÑ acàal i tγeléeÑ
Mi ara tawÑeÑ gar-asen
Mayella a k-qeblen
âåu-k-id tettwakellxeÑ
Ifen-k akkw akken àercen
Mi ara k-àwiğen a k-anfen
Kksen-k mi ara tt-id-tessewweÑ

Mmi-s :
A baba sel-iyi
A k-nhuγ beddel axemmem
Làeqq ad yili
Lεebd mačči ad yettwaÑlem
S lxir d tmusni
Kul wa ad yettikki
Tamurt tegguni
Afus deg-ufus a tt-nexdem

Ayen akkw i-yeÑran
Yusa-d ttwab yettwasfeÑ
YeγleÑ wi-yεeddan
Yesteγfer mi ara ad yili yecceÑ
Leqraya a d-tban
Ad tåeggem iberdan
Sa wagad yeγran
Tamurt γer-lehna ad taweÑ

γef tmurt ara xedmeγ
Mačči d ååyada n-wemkan
Yiwen ur tÑurreγ
Ma gliγ-d s wayen yelhan
Muqel ma γeléeγ
Deg-wayen fehmeγ
Mel-iyi-d ad êreγ
Tamsalt amek i dak-d-tban

Baba-s :
Ihi, a mmi, àess-d a k-mleγ
Ayen kan i ssneγ
Amek akkw i fehmeγ lecγal
Semmeà-iyi ma ad yili γeléeγ
D ayen iwmi ssawÑeγ
Ur d-ééalab lmuàal
TeêriÑ γef lhemm beεdeγ
D lehna i àemmleγ
Meεni àess-as-d i wawal

Zik mi àekkmen sslaéen
Akken d-qqaren
Ttawin-tt-id γur Rebbi
Ass-a wagad iàekmen
Di tmura n medden
D irgazen am-wayeÑ am kečči
A k-mleγ amek i xeddmen
Ma tebγiÑ εaned-iten
Ma iεğeb-ik webrid-nni

Ur ttkal γef leqraya
Eğğ-itt di lğiha
Mačči yes-s ara taliÑ
Γas teàwağeÑ-tt di tmara
A tt-tafeÑ tella
TekkseÑ-tt ma d yid-s tekfiÑ
Kkes seg-wul-ik ååfa
TÑeggreÑ nneyya
Ma tesεiÑ-ten ard ad teγliÑ

Meskin wi iγran ma yezraε
Mayella yeåfa
Kra yemger a t-iddem waÑu
Meskin argaz ma yelha
Yelàa s nneyya
Ad yuγal d aneggaru
A mmi mačči d leqraya
Neγ d tirrugza
Ara k-irren d aqerru

Bdu àeffeÑ tiàraymit
I γef tebna ddunit
IàfiÑ kan tebna γef leγrur
Win ara tiàwiğeÑ issin-it
Ma d wayeÑ Ñegger-it
Ur tesεaÑ yid-s lehdur
Axåim s amkan zwir-it
Ma yezwar kkes-it
Ma ur t-tÑurreÑ ard a k-iÑurr

Γef yiles-ik yakkw àemmel-iten
Γas tkerheÑ-ten
Γurek ad tkecmeÑ di leγlaÑ
Ur tterêag γer medden
Ameslay êiden
Ad teêreÑ lfayda tesεaÑ
Ifassen-ik ad sselfen
D lmuàal ad wten
Kkat s yifassen n-wiyaÑ

Kkes-d afus-ik si Rebbi
Yiwen ur t-ttqili
Leànana yid-s ad tferqeÑ
Γer zdat ttektili
TissineÑ iÑelli
Kra ara yeÑrun a s-tàesbeÑ
Ur ttamen ad ak-yini
Yura wayagi
I-yuran d ayen ara tmeyyzeÑ

Issin amek ara textireÑ
D acu ara d-teqqareÑ
Xtir lekdeb iàercen
Ma tessneÑ ad teskiddbeÑ
Wid iwmi ara theddreÑ
Ad ğğen tidett a k-amnen
âaca s wayagi ara tawÑeÑ
S ayen i tessarmeÑ
Neγ ma ulac a k-zwiren

Akka a mmi
Ara tuγaleÑ d aqerru
Ma têewreÑ a mmi
Γef ufus-ik ara telàu

Widen i tàemmleÑ
Γurk ur ten-ttamen ara
Widen akken i tkerheÑ
Yes-sen a k-wten
Wid tugadeÑ
Snulfu-yasen-d lgirra
I γer ara ten-tefkeÑ
Din ara mmten
Asmi ara d-uγalen
Deg yesnedyaq-nsen
Awi ijeğğigen
Kul wa cebbeà-as aêekka

Mi ara yili yiwen
Iêwer ur s-tezmireÑ ara
âemmlen-t merra
Yerra-yak tili
Xemmel ifassen
Skud ur t-tekkiseÑ ara
Ur tegganeÑ ara
Alamma yeγli
TiniÑ-asen Meskin
D lehlak i t-yerwin
D ul-is i t-yewwin
Mi-yemmut iγaÑ-iyi

Mi ara yili yiwen
TwalaÑ yebda yettfaq
Ketter-as idrimen
D wayen yectaq
Mi ara yili yiwen
TwalaÑ yebγa a d-yeééerÑeq
Ceyyeε-yas widen
Ara t-irren yeàdeq
Ugur a t-tekkseÑ
Ur ttkukru ad tenγeÑ
I wakken ad tàekmeÑ
Ifassen-ik ad izwiγen

Mayella ttamnen
Ttawi ttesbià deg-ufus-ik
Err iman-ik
Seg-widen yumnen
Zeggwir-asen
Γas deg-wul-ik d aγurru
Rebbi iteddu
D wagad iêewren
Γas ul-ik d akafri
Yiwen ur t-yeêri
Kellex-asen i lγaci
Ttamnen kan ayen êerren

Akka a mmi
Ara tuγaleÑ d aqerru
Ma têewreÑ a mmi
Γef ufus-ik ara telàu
ëwer-k a mmi
Aql-ak tuγaleÑ d aqerru
Ma têewreÑ a mmi
Γef ufus-ik ara telàu

Abeàri

Imdanen:
Ay abeàri d-iffalen
Mel-i-d wi kk-ilan

Abeàri :
Amek ur di-y-tessinem ara
Tettamnem yes-i merra
D kunwi i yi-d-isnulfan
D kunwi i yi-d-isnulfan
Mi wen-iεreq ccγwel
Win iwumi εerqen iberban
Ad i-d-yessiwel
Nekk ula i dawen-xedmeγ
D ayen tessnem i-y-ssneγ
Ur tesεaÑ d acu iwumi zemreγ
Yewεer neγ yeshel

Imdanen :
Ay abeàri d-iffalen
Yes-k akkw i numen

Abeàri :
Skud tettamnen yes-i
Cukkeγ tesεam iγisi
Deg yiqerray-nwen
S kra n-win i di-yumnen
IÑur iman-is
Lehlak yekka-d sγur-wen
Tesswem aêar-is
S kra n-wayen i d-ittlalen
D kunwi i t-id-immalen
Tennam-t id yezzi-n γur-wen
Yuγal s amkan-is

Imdanen :
Ay abeàri d-iffalen
Anida-tt tafat

Abeàri :
Kulmi ara d-tεeddi ard teéésem
Mi d-iwweÑ éélam ard d-tekkrem
Tesxerbem lewqat
Kulma ara d-tεeddi tafat
Tettnadim éélam
Mi d-iwweÑ éélam γer zdat
D tafat i tebγam
Ayen tettnadim tura
Mazal ur t-tefhim ara
Ahat zdat-wen yella
Kunwi ur twalam
Imdanen :
Ay abeàri d-iffalen
Fell-aγ tettεassaÑ

Abeàri :
Win εasseγ fell-as
Asmi ara t-id-yas wayla-s
A t-yečč d asemmaÑ
Win yenwan εasseγ fell-as
D ameγbun yettγaÑ
Mi ara iruà a d-yawi ayla-s
Ur t-in-yessawaÑ
Ma tgam-iyi d aεessas
La tbennum mebγir llsas
Fell-awen a d-irab yiwwass
Yiwen ur d-ittγimi

Imdanen:
Ay abeàri d-iffalen
TesxerbeÑ kulci

Abeàri :
Win yenwan yewweÑ lebγi-s
A d-yaki ččan làeqq-is
A tt-id-yerr fell-i

Neêra

Teêram kulci d ayen illan
Teêram amek i-yella làal
Ma nnan-awen-d Wi kwen-ilan
Init-tt-id mebγir ccwal
Teêram amek i-yella làal
Teêram acimi teffrem
Isem-nwen la d-issawal
Yiw-wass a t-id-teskeflem

Neêra têerrem
Γas ma teddreγlem
Ma yeggwra-d yiwen icfan
A d-yini ayen illan
A kwen-id-yessefhem

Ma tebγam ad twalim
Kkset-d timedlin
Steqsit iγsan
Ula d nutni cfan
A kwen-id-smektin

Steqsit ma tebγam
Akal γef i telàam
Tidett a tt-id-yini
Mačči n-wass-agi
Ulayγer leqlam

Leγwabi d yisaffen
Ma tεeddam γur-sen
Seg-wasmi i llan
ëran wi ten-ilan
Steqsit-ten

Aêar-iw yellan
D uêar-ik yeqlaεn
Laåel-ik izgel-ik
Win tebγiÑ yugi-k
Mel-iyi-d wi k-ilan

Tayri

Lliγ taxzant i γelqeγ
Seg-wasmi lliγ meêêiyeγ
Taktabt n-làubb i serseγ
Yuli-tt uγebbar teqqim
Aγebbar i-y-tt-yulin
Zwiγ-t akken a yi-d-twali
Tenna-d wi di-d-yessakwin
Tγil mačči d nekkini
Éerqeγ ula i tewriqin
Taktabt uriγ tettu-yi
Amzun ayen deg-s yellan
Mačči sγur-i i s-id-yekka
D afus-nniÑen i t-yuran
Nekk ur das-àÑireγ ara
A làubb i s i nettseÑài
ass-a qeblen-k yerkwelli
Cebbàen-k semman-ak tayri
Ma d nekk iεjeb-i yisem-ik

Acàal i d-nettmekti
Ay ul-iw asmi nerγa
Truà tmes-nni
Tuγal d iγed mi tensa
Yewwi-tt waÑu teğğa-yi
Temêi mi yid-s tedda
Ula d later i γ-d-iqqimen
Iγumm-it wedfel n zzman
Ccna ara t-id-yeskeflen
Ass-a εerqen-as imukan
A tayri amek i-y-uγaleγ
Muqel-d acàal i beddleγ
Ma d kemmini akken i kem-ssneγ
I mazal yella wudem-im

A tayri mel-iyi-d amek akka
TeğğiÑ-iyi ger yiberdan
TecfiÑ asmi d-nemsawa
Nessaγ-d iéij γef-wussan
Ussan i kem-iğğan tura
Uγalen almi diyi-rnan
Kul yiwen iwwi-d tiyita
âuzan-iyi ur kem-àuzan
Mazal, mazal, mazal

Mazal-i heddÂeγ fell-am
Am-wakken àebsen lewqat
Γas ttwaliγ di ååifa-m
Ur umineγ zzman ifat
Éamed-iyi ad amneγ lemnam
Ma tfehmeÑ deg-i ur kkat
âaca ayagi i di-d-yeggwran
Fell-i ur tettbeddil teswaεt
Ulac, ulac, ulac

Ulac ayen ilhan am kemm
Ulac i-yerêagen annect-im
Asmi akken i-y-lliγ yid-em
TessendiÑ-iyi-d ifassen-im
âefÑeγ d acu i d asirem
Temêi-w ar yid-em teqqim
Texdeε-iyi texdeε-ikem
Temγer tesbeεd-iyi isem-im
Ass-a, ass-a, ass-a

Ass-a Ñalleγ walaγ-en
Gar-aneγ êêerb n-lesnin
Ur têerređ iseggwasen
âaca fell-i ara d-steqsin
TeêriÑ kul tizzya-w tessen
Ssnen-kem qbel ur γlin
Sseg-m ur ttnekkaren
Mebεid i kem-id-ttwalin
Dayen, dayen, dayen

Dayen êriγ ifat làal
Mačči am-wasmi meêêiyeγ
Ur icbià fell-i wawal
Taktabt-im a tt-ssereγeγ
Ad ğğeγ yid-i lexyal
Iwakken a d-ttmektayeγ
Mačči deg-wêekka n-wakal
Deg-wul-iw ara kem-neéleγ
Tayri, tayri, tayri

YouTube
Instagram