Tudert nni-2017-

Album Tudert nni 2017 de Lounis Ait Menguellet

   

0:00
0:00

NOTHING FOUND!

Tudert-nni

Ad k-awi$ di targit-ik
D afus adak-îfe$
Wis ma ad tâeqlev iman-ik
Mi ara k-ssiwve$
Ad k-awi$ s ayen teooiv
Seg wass-n ar ass-a
Ad teérev ayen i wumi ur tecfiv
Wali-t di tnafa

Ad k-awi$ add-temmektiv
Amek tekkrev mi ara te$liv
Ayen truv ayen tevûiv
£as ma tettuv-ten
Ayen i ak-d-yegran d ccama
Ad twaliv ansi i d-yekka
Mi ara tfehmev ssebba
Ad sefven dayen

Zemre$ ad k-d-awi$
Ayen i ak-yehwan di targit
Ad ak-d-sewre$ ddunit
N wayen iâeddan
Ad ak-id-smekti$
Targit ad k-terr $er teméi-k
Ad ak-sekkne$ ussan-ik
Amek akk ay bdan
Ad ak-d-sekne$ asaru
N teméi-k amek i k-tesru
Ad twaliv lêif zhu
I k-id-irebban
Ayen teb$iv ad as-tecfuv
Ayen i$ef i tâemdev tettuv
Mi ara d-takiv ad teêluv
Seg wayen i ak-âebban
Zemre$ ad k-d-awi$

Adak-d-sekne$ amek i tleêêuv
Di ûbeê n teméi-k
I udfel agris aluv
Ijerêen ivarren-ik
Ad ak-sekne$ adrar cfu
I d-ak-yesêefven
Über d urfad n uqerru
I k-id-yessekren
Teôwam $as ma telluéem
£as ma teâyam tbeddem
Deg-wen yebda-d usirem
Keçç tizyiwin-ik
Wali yemma-k di tnafa
Amek i tqubel axxam lexla
£as akken si zman teêfa
Turoa kan leb$i-k
Zemre$ ad k-d-awi$

Ad teérev wis ma tecfiv
Mi d-yuwev Uôumi
Tedlev ass-n ur d-tecqiv
Di tlaba n teméi
Tamegêelt mi tt-twalav
Teâoeb-ik tecbeê
Maâni teméi tesse$lav
Ur tefhimev ûûeê
Lxuf lbaîel i d-yebdan
Twalav-ten mi d-vran
Ooan-d i wid i d-yegran
Ooan-d lateô-nsen
Ad ak-d-sekne$ yir ussan
Msetbaâen d yir wuvan
Ad teérev lêif i ten-yeévan
Keçç têevrev-asen
Zemre$ ad k-d-awi$

Ad ak-d-awi$ tteswirat
Ad ak-id-yesmektin
Arrac irgazen lxalat
Afus ti$ratin
Ad ak-d-sekne$ iman-ik
Mi teddiv yid-sen
S laâlam gar yifassen-ik
Keçç d yirfiqen
Ad ak-d-awi$ targit-nni
N wasmi yeffe$ uôumi
Qlil win iêevren ur yecfi
I lferê n wass-n
Amek ass-agi tneqlab
Amek alarmi lêeq i$ab
Qesden-d i tjaddit ad trab
Wa d ayen niven, d taqsiî niven
Zemre$ ad k-d-awi$

Lezzayer teooa twa$it
D tacebêant tesbe$
Asmi akken i nenwa ddunit
Tevsa-d $er $ur-ne$
Arrac ooan sirao
R$ant tebwavin
La ttêewisen am yiferrao
I tebâen tisekrin
Leânaya n udrar tuwev
Ur yeooi êedd ad t-yeôkev
Wa ur izad $ef wayev
Neêla mi nuven
Ad ak-d-sekne$ amek i texreb
Tidet amek i tt-yenfa lekdeb
Leâqel mi yu$al yesleb
Wa d ayen niven, d taqsiî niven
Zemre$ ad k-d-awi$

Adak-awi$ di targit-ik
Ad d-néur tayri
Asmiakken i d-tedla s ul-ik
Teff$ev-d si teméi
Asmiakken i d as-tehdiv
Asefru amenzu
Waqila ass-n ur teériv
Ul yebda icennu
Tayri tekcem di ôôuê-ik
Yal ti$mert di tudert-ik
Tezde$ ula di tili-k
Almi ik-tessuven
Ass-agi tbeddel ûûifa
S twacult akked dderya
Terra-d fell-ak talaba
Si tid icebêen
Zemre$ ad k-d-awi$

Ad k-éu$re$ di tnafa
Ad k-id-yesmektin
£ef yi$enayen n uzekka
N sebâa u settin
Ad teérev iman-ik yid-sen
Am keçç i ttargun
Am keçç uwin-d tirga-nsen
Ad tent-id-cnun
Yal wa amek i as-teffe$ targit
Wa tesrut wa tessefreê-it
Maâni fkan i teqbaylit
Amkan di tafat
£as azekka maççi nsen
Fkan-d seg wul ayen ssnen
Kkren-d wid yumnen yis-sen
Ad aéen $er zdat
Zemre$ ad k-d-awi$

Taqsiî niven

Taqsiî niven
Tin i d a$-yu$en
£as yella wamek
Abrid yessawen
D acu akken niven
Bezzaf i nuven
Ur d-iban wamek
I yessuffu$en

Nezwer di tem$er
Negra-d di teméi
Newhem acu$er
Fell-a$ mi d-tezzi
Sxerben-a$ ussan
Wid i d a$-yeksan
Wis d acu i a$-ssan
Negguma ad d-naki
Neîîes di laman
Nehren-a$ waman
Nuroa gar yiselman
Tawwurt ad d-telli

Yeâoeb-a$ leâli
Yessewhem-a$ lsas
S lbeâd i d-ne$li
Mi nefhem sebba-s
£as yeggra-d ôôuê
Yesseêlan leoruê
Lhem ur a$-icuê
Yuwi-d nnuba-s
D ibawen $ef lluê
Meqqer ne$ mecîuê
Yal wa sani iruê
Wa ur yeddi d gma-s

Mi nezwer aêlil
Nessegra meskin
Nenwa ayen ur neshil
Yebâed-a$ akin
Zi$ fkan afus
Wid yefsin aggus
Xedâen nekkni nêus
Ur d a$-tt-id-êkin
Zi$ aîas i nxuû
Nevmeâ maççi drus
Ad kksen ammus
Wid deg-s ttekkin

S lxir di leâvil
Akked Llah $aleb
Nettabeâ lkil
N win yellan yesleb
Ur neéri tigert
Akka si tezwert
Winyeîîfen tazzert
Fell-a$ ad tt-yeqleb
Nefka-as tiêdert
I winyen$an tudert
Nerna-as tazmert
Akken ad a$-d-yeskiddeb

Mi nezwer lukan
Nessegra wissen
Nenwa yir ussan
Ad seggmen yis-sen
£as abrid nelêa-t
A$ebbar neçça-t
Di îlam i nekkat
Ulac i a$-d-sukksen
Ayen ifaten ifat
Mi iâedda nwala-t
Neîîamaâ tafat
Deg wid i tt-yekksen

Nezwar s te$zi
S tehri nkemmel
Winyeb$an ad a$-yendi
Fell-as ad nettkel
Ayen ideg i $elîen
Yal mi ara t-$evlen
Mi ye$li ad t-neîlen
Ad t-id-nessekfel
Ayen akk sâewoen
I useggem ad a$-teooen
Mi d a$-êwaoen
Ngerrez i usfel

I waggad-iw

Seg wasmi nemlal
Deg wass amenzu
Ass-nni i d-nettlal
Nezha ne$ nettru
Neêfev-d akkenni
Zman yes$er-a$
Mi nefreê ad n$enni
Mi nezâef nettna$
Ayen i a$-icerken
Deg-s nemyeâqal
Aman ma ne$len
Ur yeréi ubuqal
Yiwen n uxxam-nne$
Deg-s ur nessexûar
Win yecven deg-ne$
Wayev ad d-yerr ttaô

Acêal d aseggas
I d-nettemlili
Äeddan am yiwwas
Uzzlen nettwali
Skud i la néer
Wid akk nêemmel
Yid-sen nheddeô
Ma ad d-hevren la nsel
Neéra ayen yevran
Ur neéri ay yevrun
Nemcarak uvan
D wid yettargun
Nêemmel ad nidir
D widak yeddren
£as ad d-nettfekkiô
Wigad yemmuten

Ccib $er wiyav
I la t-nettwali
Nedda di le$lav
Yeskaddeb-a$ lemri
Ma neméer nefreê
Ntettu lehmum
D ayen akk ay d ûûeê
Neb$a ad a$-idum
£as ur neéri ara
Ayen ad d-yasen anef-as
Ad t-neoo i uzekka
Yak ad yali wass
Ad nidir ussan
Akken ara d-asen
S wudem yevsan
Akken ad a$-d-vsen

Wa ivemnen iman-is
Azekka ur t-yettfat
Ad d-llint wallen-is
Ad érent tafat
Avar di lqaâa
Wayev yekcem rkab
Yal ass ur neéra
Ma ad nemmet ne$ ad ncab
Avar deg uéekka
Wayev di ddunit
Neqreb taggara
Nebâed talalit
Ad nfareû ad nemlil
£er tudert nerzef
Wissen ma ad tiwzil
Ne$ ad tessi$zef

Nezger-d i têemmal
I d-yen$el zman
Äeddant ur nmal
Leqrun akk éran
Tecfam akken cfi$
I yal d lbaîel
Di leâmer éri$
Tuggadem akemmel
Telêam $er zdat
Ula di tsusmi
Telêam am tafat
I$elben ti$ri
Mi ara d-tneîqem
Ttadden waman
Mi ara d-têemlem
D abrid i wen-ooan

Nettraou cnawi
Widak i nectaq
Cennun-d $ef tayri
£ef wid yedla lfiraq
Nettraou cnawi
Widak i neb$a
Yis-sen ad d-nesmekti
Si yal d lmeêna
Nettraou cnawi
Nettraou acennay
Ad nsel ad nwali
Ayen ad d-yawi $lay
A wid iêulfan
Lêeq ma ad as-t-terrem
Nettas-d s wurfan
Nettawi asirem

Seg wa $er wayev
Nevêa-d nemyussan
Almi ur nessawev
Leêsab i wussan
Nemlal gar-ane$
Nessen nettwassen
D taqbaylit-nne$
I d a$-icerken
Nemsa$ tanumi
Neâdel tiktiwin
Ma d-nettemlili
Ulawen tellin
Mi nger aéeîîa
Neéva s teqbaylit
Wa ad t-id-yeoo i wa
Ad d-teêyu tjaddit

èer kan

Abeêri
èer kan abeêri i d-yettuvun
Win yesluffun win ibennun
Win yetthuddun win icennun
I yettavsan i yettu$un
I d-yettawin tudert lmut
èer kan abeêri i d-yettruêun
Di yal ti$ilt di yal axxam
Yettazalen deg uzal i îîlam
D-iqelâen iéra si leêyuv
I yettakken ûûut i lexyuv
I d-yettawin laé akked lqut
èer kan abeêri i d-yettruêun
Yettdeggir lembabeô $ef waman
I ten-yesrusun i ten-iqelâen
I yibeêriyen i yessexrab targit
Ne$ yettarra lebêer am zzit
Win ivemnen tudert i lêut

Aman
èer kan aman yettazzalen
Di leâwanûer akked yisaffen
Yettakken tudert di lexla
I yal im$i yal ttejôa
Ulac tudert ma ulac-iten
èer kan aman i d-yekkaten
Seg yigenwan xelqen-d isaffen
I wumi ur ttqaîîaâen ifassen
£as glan-d s lxuf i umdan
Ulac tudert mebla yis-sen
èer kan aman ma teffadev
Mi ten-teswiv ad tidirev
Mi teôwiv ad ten-tne$lev
Fell-asen tzemrev ad ten$ev
Ma yusa-d wass ideg ad k-xassen

Times
èer kan times tettaggadev
£as fell-ak tettarra asemmiv
Trewwlev-as ma seg-s ter$iv
Tettqerribev-tt ma seg-s teêmiv
Tsewway-ak-d ma tellaéev
èer kan times i d-yuwin tafat
£as as$ar di l$aba teçça-t
Tekcem lexyuv tuzzel $ef leêyuv
Yid-s teddrev yid-s tleêêuv
Iîij yeb$a yis-s ad téerrev
èer kan times tettaggadev
Tessnev-tt seg wasmi i d-tlulev
Seg-s teççiv $er-s teéaénev
Twunes-ik asmi akken tuvnev
Tezha yid-k asmi akken tferêev

Akal
èer kan akal i tennumev
Nnan seg-s i d-tlulev
Deg-s trekdev deg-s tzerâev
Seg-s teççiv $er-s tsusfev
Netta ad ak-yesseô asmi ara truêev
èer kan akal-nni i têeqrev
Si yal ammus $er-s tsefvev
Tettuv l$ella i ak-d-ikeîîer
Asmi teôwiv teooiv-t yenîer
Yal lxir-is deg-s tnekrev
èer kan akal i seg teddmev
Si yal ôeéq i s id-tekkrev
Ad ak-d-yini avu têeqrev-t
Yernu lxir n tmes tnekrev-t
Azal n waman treggmev-t
Ad k-faten yakk asmi ad tnedmev

Yella wass

Yella wass mi ara d-takiv
S wayen yelhan i d-yesteqsa

Yella wass mi ara d-takiv
Axir limmer ur d-yusi ara

Yella wass mi ara d-takiv
Tafat ad ak-d-tawi slam
Tegliv-d s targit tecfiv
D ayen yelhan i ak-d-tessaram
Ad k-yeâoeb kra i tettwaliv
Yekkes lxiq yecbeê uxxam
Ass-a am wassen amer tufiv
Ad yi$zif ur d-i$elli îlam
Yella wass mi ara d-takiv
S wayen yelhan i d-yesteqsa

Yella wass mi ara d-takiv
Übeê yecba tameddit
Am wakken yebâed kra teb$iv
Amzun tekref ddunit
Cfeô tuggadev ad t-telliv
Am win yugaden ti$rit
Ad d-tafev la tettmenniv
Limmer i k-tezgel tlalit
Yella wass mi ara d-takiv
Axir limmer ur d-yusi ara

Yella wass mi ara d-iqabel
Ad d-yawi aouooeg i lxaîer
Ayen iweâren ad d-yas yeshel
Ur yenneêsab di leâmeô
Ass am win ma yessiwzel
Teb$iv ad yi$zif akteô
Ayen ad d-yasen ad ak-icewwel
Ad ak-d-iban d aqesseô
Yella wass mi ara d-takiv
S wayen yelhan i d-yesteqsa

Yella wasmi ara tqablev
S yir lexbar ma yebda
Yessefcal uqbel ad tbeddev
Yettêaz ôôuê d ûûura
Deg wass am wass-n ad tkerhev
Tudert seg wasmi tebda
Ad tkukruv $as ad tekkrev
Deg wusu tevmen lehna
Yella wass mi ara d-takiv
Axir limmer ur d-yusi ara

Yella wass win ilaqen
Yettban $ef tiî mi d-telli
Ur yelli kra i k-iqerêen
Üûura-k terza-d $er-s teméi
Ad tverfev kra i k-ice$ben
Kra ad teérev yecbeê i tmu$li
D ass am wass-n ideg qqaren
Lxaîer akken i yettmenni
Yella wass mi ara d-takiv
S wayen yelhan i d-yesteqsa

Kul ûbeê mi ara d-takiv
Ëulfu-as i tudert-ik
D lehwa, d iîij, d asemmiv
Cebbeê-iten deg walla$-ik
Akken i ak-yehwa tiniv
Meyyez keçç akked ôôay-ik
Ass ideg truv, ass ideg tevsiv
Ne$sen-d i sin di leâmeô-ik
Yella wass mi ara d-takiv
S wayen yelhan i d-yesteqsa
Yella wass mi ara d-takiv
Axir limmer ur d-yusi ara

Tajmilt i tayri

£as lehlak-im necfa-as
Nettnadi fell-as
Yettaooa-d tirga n teméi
Win yerfan ad kem-yergem
Mi kem-yeéra ad yendem
Tudert yis-m i d-tettili
£as di tem$er nessusem
Nettargu yis-m
Trebbav-a$-d a tayri

Igenni yevwan
Aggur d yitran
Ini-as seg wasmi i kem-éri$
Lumuô yakk fran
Ruêen seg-i wurfan
Isefra-agi
D tajmilt i tayri
Ayen akk ad necnu fell-am
Tuklalev-t ivelli
Tuklalev-t ass-agi

Nnan d ayen-nni
Ur cennu $ef tayri
Siwa ccna i a$-d-yeqqimen
Ad a$-d-yegri
Si cfaya n teméi
Afus a lxalat
Urar ma nefra-t
Ula d ul n yim$aren
Meskin la yekkat
Asirem ur ifat

Zger-d i wasif
Ma yuwi-k nnif
Llah lêedd ay atma
Anida-t wurrif
Yezzuzufen lêif
Isefra-w xerben
Am wakken selben
Tagi d lxedma n tayri
Ur yelli lewzen
Mi ara k-tezzuzen

Acêal i nelêa
S yisem-im nezha
Ur d a$-ttaooa ad nayes
A tayri nella
Xerttum s yisefra
Yid-m ad ddu$
Limmer ad kem-id-hdu$
Maâni éri$ ifat lêal
Yegra-d ad ttu$
Ne$ allen-iw ad ru$

Aya d ayen yellan
Akka i t-id-nnan
Yel win yesâeddan ayla-s
Ad as-yeoo amkan
I win i t-yuroan
Nesâedda tallit
Zhu d tfenîazit
Ad neoo amkan i wiyav
Win yeb$un yawi-t
Akka i d ddunit

Slam i Teméi

Teméi s tmu$li tajviî
I s id-telli tiî
Tettektili akken niven
Cwiî kan ma temmundel
Igenni ad yemdel
Ma iâedda-d wagu tuven
I$eblan ideg i d-ôebbav
Tettuv-ten tâeddav
Wissen tura anga sawven

Lewoab s $ur-m ad d-yawi asirem
Seg wul-im ad yeddem ammar ad yendem
Ma teooiv-iyi têeyre$
Ma zeggdent lemêan
A tin d iyi-rêan
Mi cennu$ fell-as ttâeddi$ tilas
Ul-iw yenna-as ur qeîîeâ layas
Nuwev sayen nettmeni
Akken i ne$ra ass-a d tame$ra

Ufi$-tt-in tettru uwi$-d asefru
Afus yettaru ammar a nettu
Di lxaîer-im a tin êemmle$
Leâqel-iw yeskeô
Ggri$-d di lâesker
D acu i d-a$-d-budden akken ad a$-hudden
Amek i tt-id-cudden anwa ad a$-iêudden
Ëermen-iyi si tayri-m
Mebla ma susmen
Wid seg-ne$ usmen

Timlilit teqreb mi tt-nuwev texreb
Fell-ane$ teqleb $as akken s lekteb
Ur tettaggadem Rebbi
Mi d a$-tesxerbem
D acu d awen-nexdem
Cnut $ef teméi gerrzet-as ti$ri
Ma truê ad texsi âawdet asi$i
S kra n win adas-yeslen
Ad a$-d-icekti
Ma t-id-nesmekti

Ay ussan i a$-yeooan d acu i a$-yuroan
Deg wayen iâeddan acêal i yeddan
Tasa, tiî d wul xaqen
Mi ara d-mektin
La d a$-d-ccektin
Yaw ad nqesser maççi d asexser
Ad as-neoo i lxaîer ayen yeb$a ad t-iéer
Ad d-nemmekti teméi-nne$
Uqbel asirem
Ad as-beddlen isem

£er teméi neqqen akken i d iôfiqen
S wulawen ireqqen wid yeîîerviqen
Yid-s nelêa-d ayla-nne$
£as mebla leâweo
Mi teâya ad a$-teoo
D teméi neddukkel wa $ef wayev yettkel
Neggul ad nkemmel yewâer ne$ yeshel
Ad d-yas wass ideg ara nemfaraq
£as nelêa s lqis
Ad tbeddel aôfiq-is

Ait Menguellet revient avec un nouvel album : un certain regard sur le passé

On le pressait d’écrire ses mémoires, voilà qu’il revient avec un album. Quelques semaines après une célébration en grande pompe de ses cinquante années de carrière, Ait Menguellet, le poète troubadour Kabyle, orfèvre et ciseleur de mots, revient avec un nouvel album de sept chansons avec comme titre phare « Tuddert-nni » (une certaine vie). « Je me suis dit que l’idéal serait que je fasse des flashs sur ma vie, mais avec ce que je sais faire le mieux : écrire des chansons », explique-t-il modestement dans un entretien à El Watan.

Sorti ce week-end simultanément en Algérie et à l’étranger, l’album donne la part belle à certaines facettes de sa vie, une sorte de voyage dans le temps, mais aussi d’hommage à ceux et à celles qui l’ont accompagné durant ses cinquante années de carrière. “La première chanson, titre de l’album, Tudert nni (une certaine vie) est autobiographique. Taqsit nidden (une autre histoire) qui fait suite à la première, décrit le dérapage d’après l’indépendance où l’artiste était complètement muselé et où une chape de plomb est tombée sur toute la société”, explique l’artiste dans l’entretien accordé à notre confrère depuis Montréal où il s’est produit vendredi au grand bonheur de la communauté algérienne établie dans le pays de l’érable.

« Avec Zer Kan (Regarde…), j’ai mis en jeu les 4 éléments (la terre, l’air, l’eau et le feu). Une chanson qui parle en quelque sorte d’écologie mais loin de tout militantisme pur et dur. I w aggad-iw (Aux miens) est très importante pour moi car elle s’adresse à tous les gens qui m’ont suivi le long des 50 ans de carrière. Yella wass (Il y a un jour…), il y a des jours avec et des jours sans, comme on dit. Quant à Tajmilt i tayri (hommage à l’amour), comme son nom l’indique est un hommage à l’amour. Et enfin Slam i temzi (Ode à la jeunesse), un hommage à la jeunesse qui n’est pas une question d’années », détaille-t-il. Même si l’importance, comme toujours dans les œuvres de Lounis Ait Menguellet, est prioritairement donnée aux textes, il n’en demeure pas moins qu’ils s’appuient sur de belles mélodies magistralement arrangées par son fils, Djaffar. « Tuddert-nni » ne se décline pas seulement comme une autre séquence dans la longue et riche carrière de l’artiste, c’est aussi une œuvre de maturité portée par le regard détaché, plein de lucidité, d’un sage poète que d’aucuns n’hésitent pas à comparer à Georges Brassens.

Culture, Médias, Technologies Par: Riyad Hamadi 01 Mai 2017 

YouTube
Instagram