- Discographie -

Afennan

D acu i d-yeggwran di tcacit
D aqerru yeğğa wallaγ
D acu i γ-d-teğğa tfenéazit
D lexyal-is ad yes-s nennaγ
D acu i γ-d-teğğa tnaålit
D isem-is, deg yimi nettawi-t
Udem-is a medden iεreq-aγ

Ay asmi yid-neγ teÑra
Am tejlibt izamaren
Kkren-d akkw sya w sya
âman skud mlalen
Yekcem wuccen di ttnaåfa
Mkul yiwen anda yerra
Ur ksan ur d-uγalen

A win yeznuzuyen urfan
Ur daγ-d-ttadded γef-wemnar
Neεya deg-uberrez n-wussan
Ur daγ-nettağğa lxetyar
Neεya di twakksa usennan
I daγ-yettrağun ssan
Deg-webrid yurğan aÑar

Ma yeččur-d wul-ik
Lli-yas tawwurt
S yimi d lexyuÑ-ik
Ad thuzzeÑ tamurt
Skud igenni
Yeàwağ yakkw itran
Akken akkw lγaci
I àwağen afennan

Γas wi k-iluqben
TekkiÑ-d nnig-es
Γas deg-k ma heddÂen
Γas yecceÑ yiles
Wid i k-iàemmlen
Wid i k-ifehmen
TekkiÑ-d seg-sen
Yiwen ur k-iεeffes

TeêriÑ lbaéel
TerriÑ-t d nnehtat
Di nnehta ikemmel
Kul yiwen yesla-t
TεerraÑ-t yemsel
Kul yiwen iwala-t
TecniÑ-t i laåel
Yezzi-d γer-s inγa-t

TesliÑ i yimeééi
N-win yennumen lhemm
TrefdeÑ s teγri
Yesla-d yessusem
S kra n-wi ur nezhi
Zzher wer t-isεi
Deg-k yegguni
SiweÑ-as-d asirem

TwalaÑ zzin
TerriÑ-t d asefru
D kečč i γ-d-ismektin
Ayen akkw ntettu
TekkseÑ timedlin
γef-wayen i daγ-wwin
Kul mi ara t-sexsin
Γur-k i d-yettnulfu

Neğğa-awen amkan

Bγiγ a d-iniγ
Ad yifsus wul-iw
Ur tesεaÑ wi-y-nγiγ
Ugadeγ tili-w

LbaÑna ur telli
Anwa ur nettwali
Tejreà tmuγli
N-wid yessusmen
Tqublem tizi
Tedlam-d ass-agi
Tufam-d ur yelli
I-yessefraàen
Kksen-awen amkan
Wid ur nettseÑài
Ur dawen-d-ğğan
Awal a d-yali
Asmi la kkaten
Nenwa γef tdukli
Seg-wasmi i γ-tt-kksen
Nugi a d-nemmekti

Kra i d-yewwi yiÑelli
Yečča-t wass-agi
Teggwra-d tmuγli
I mmi-s n tjaddit
Llsas yergagi
Ssqef ineggi
Wissen ma a d-yeggwri
Wi ara d-yerren tiqit
Neğğa-yawen amkan
Ma d nekwni neshel
çeggemt-aγ-d kan
Ayen akkw i neγÑel
D kunwi i-yeêran
Tennam nedderγel
Ayen i kwen-iÂebban
Iγunza-t leεqel

Deg-wass tàeffÑem
Deg-yiÑ tferrÑem
çåbeà tseffÑem
D acu iwumi tceffum
Kulmi ara teddreγlem
Ur temyeεqalem
Abrid mi t-tzeglem
Fell-aγ i treffum
Neğğa-yawen amkan
A ÂÂeàba imencaf
A wid yesserkan
Ula d ixulaf
D kunwi i-yebγan
Awelleh γer lkaf
D ayen i dawen-ilhan
Гiwlet isuraf

D acu i d-tesnulfam
D acu iwumi telham
Tkerhem lewqam
Deg-wen ur yelli
Mi tebÑam axxam
D acu i daγ-tenγam
D ayen iwumi tsemmam
Tagmatt tadukli
Neğğa-yawen amkan
A wid ur nemεin
A widak yerêan
Tiwwura yellin
A wid irekÑen
S kra n-wayen imγin
Taftilt d-iceεlen
A tt-id-ssexsin

A wid itetten
Deg-weksum-nsen
A wid itessen
Idammen n-wexxam
A wid yessusfen
Tament deg i ssasnen
A wid yesmaren
Ssemm di leqlam
Neğğa-yawen amkan
A ssus n tdukli
Tekker-d a d-tban
Mi d-tusam teγli
Ayen akkw i d-yeggwran
TebÑam-t d leåfuf
Mi terram laman
Izdeγ-it lxuf

Гas ma la nettrus
Гef leqÑeε n lmus
Гur-wen nezga nxuå
D kunwi i-yelhan
D yiman-nneγ nεus
Ur nettak afus
Гas akken drus
D kunwi i-yellan
Neğğa-yawen amkan
A ÂÂeàba n-yilem
Yid-wen azekka
Ur yesεi asirem
Neğğa-yawen amkan
A ÂÂeàba n-wulac
Yid-wen azekka
Iban-d istewàac

Anwi i-yettγaÑen
âeålen gar-awen
ëran ssusmen
D wid yettseÑàin
Tekkatem àeÑren
Tettgallam umnen
Almi medlen allen
γef lbaéel ttwalin
Neğğa-yawen amkan
Гas ma drus yid-wen
Kul agraw yelhan
Yesxreb-it yiwen
Zeddigit waman
çfan mi teddun
Cwié ilefÑan
I-yesluγen amdun

Lkerh ur nemεin
Akkw d yir tismin
I la yettdarin
Deffir tnaålit
Ayen ilhan yulin
A d-gren limin
Ar t-id-sseγlin
A t-rren diri-t
Neğğa-yawen amkan
A widak yumsen
Ammar wid yelhan
Ad tsefÑem yes-sen
TettγaÑ teqbaylit
Deg-yir ifassen
âeÑret i twaγit
A wid tt-iàemmlen

Anejmaε

Yehde wi ur nefhim ara
A win ifehmen susem
Aàric ur yi-t-teğğiÑ ara
TerniÑ ula d asirem
TerniÑ asirem tewwiÑ-t
TewwÑeÑ-iyi-d γer-lmuàal
Mayella ad i-d-terreÑ cwié
Aha mel-iyi-d s wacàal
TxedmeÑ lbaéel tezriÑ-t
Kra i d-ikkan seg-i tenγiÑ-t
TenγiÑ tamurt deg i nemlal

D ass unejmaε
S uberraà i d-isawel
WwÑen-d merra
Inéeq-d deg-sen leεqel
An-nsiwel i làeqq
Yakkw d tidett
Tezdeg d lferà
Siwa nutni ara neqbel

YewweÑ-d làeqq
Itebεa-t-id lbaéel
Yugi a s-yeÑleq
Nekk yid-k ara neddukel
Lemmer ur lliγ
Ur tettiliÑ
Lemmer ur telliÑ
Rrwaà-iw γer da yebéel

TewweÑ-d tidett
Lekdeb yedda-d d uÑar-is
Yak akken i ntett
Wi ara isemmàen deg-werfiq-is
Yes-s ay lliγ
Tella yes-i
Kul mi ara teγli
Ttaééafeγ-as-d amÑiq-is

YewweÑ-d leàzen
Yesles-d i lferà abernus
Akken i dduklen
Tezdeg tettas-d s wammus
Akken i ttilin
Akken i ttγimin
Akken i ttwalin
Wa ur yettak deg-wayeÑ afus

Ahya lεeqqal
Ssefrut-aγ-d anejmaε
Yekfa wawal
Iban-d làal akken illa
Tugim lekdeb
Yakkw d lbaéel
Tugim ammus
Llan yakkw deg-wen merra

IÑul s anga nruà

Ay iéij àader ad teγliÑ

La nleààu naddam telliÑ

Nugwad ad aγ-dilàeq yiÑ

IÑul s anga ara nruà

Nessawel-ak-n ma tesliÑ

Neàma nugwad an-nismiÑ

Nessarem ad yid-neγ tiliÑ

IÑul s anga ara nruà

âman yidammen i tikli

Γas akka ifadden-nneγ εyan

NeÑmaε tagmatt di lγaci

Ad neγsen seg-wul wurfan

Γas ma la nteddu àafi

An-netbeε later i γ-d-ğğan

Akken ad aγ-d-lhun wussan

IÑul s anga ara nruà

Tiγilt i-yekfan fell-aγ

A d-tban mazal tayeÑ

Lweqt ittεeddi iεreq-aγ

I daγ-d-icqan d asiweÑ

Leεqel ma yebda yeffeγ-aγ

Γas ma yettnuz a t-id-naγ

A t-nernu qbel a γ-yennaγ

IÑul s anga ara nruà

 

Aεeééar

Urgaγ ttejta n-leàlu
Tefreà yeàya-d uêar-is
Urgaγ ttejra n-leàlu
Yessker-itt-id uêar-is
Urgaγ ttejra n-leàlu
Yuγal-itt-id wemkan-is
Urgaγ am-wakken d ååeàà
Ass-a mačči am yiÑelli
Urgaγ am-wakken d ååeàà
âeÑreγ i wedrar yuki
Urgaγ am-wakken d ååeàà
Agris i t-yedlen yefsi
Urgaγ ssnasel n-wuzzal
Di tlemmast cuddent s lxiÑ
Urgaγ ssnasel n-wuzzal
Nufa anga cuddent s lxiÑ
Urgaγ ssnasel n-wuzzal
S tsurett cuddent γer-làiÑ

Ay aεeééar i-yεeddan
Awi-yi-d yid-k lemri
D arfiq-iw i di-yennan
Ibeddel wudem-ik fell-i
Ad waliγ ma d ayen illan
Acaqur yegguni-yi

ZÑiγ-d s tadué aεlaw
Si tmura jban-d lγaci
γeF lğal-is εemren agraw
Zgiγ-d mebεid am tili
Mi rriγ ad àadreγ ayla-w
Yeàåel lemdekk di lfuci

Inna-d Mel-i-d ssuma
Kra i tebγiÑ ard a k-tefkeγ
Lγaci ur ttafen ara
Amkan n tmekwàelt yefreγ
Ur dak-tt-znuzuyeγ ara
Γas s ufeggag n-wewreγ

Iban-d win i ten-issnen
Am uzeqqur d-igren s asif
D taàemmalt i t-isbeεden
Seg-uêar-is n-iğğa γef rrif
Lemàibba-nsen d asawen
Tamusni-nsen d aγilif

Tamurt-nneγ

Zzin-d fella-s mi lluêen
Ulγem-nni γef d-tεebbin
Γer tmura γri d-ttasen
Siwa ulac i d-ttawin
Гelben ajÂad mi ara-y-awÑen
Nneεma tenger yes-sen
Deg-wakal i γef ara εeddin
Qqaren-ak Rebbi yid-sen
Nekwni neqqar kan wissen
Ma d Rebbi i ten-id-ittweååin

Di ccetla-nsen i t-ufan
I txeååart i d-ttlalen
Tazdayt n ttmer i-y-sεan
Wiss amek almi ur tt-snegren
Isuγ wallaγ sseàfan
S yir tamusni i s-fkan
Almi nγan deg-s asirem
Tamurt d tarbut yekfan
Ssendin-tt-id mi tt-ččan
Ömaεn a tt-id-teččarem

Am ugerruj i tt-ufan
Neγ di lwert i sen-d-tusa
Siwa nitni i d imawlan
Nekwni nerna-d sufella
Megren srewten εebban
Zenzen ččuren ikufan
NewweÑ γer tegwnitt am ta
TssawÑem-aγ a ccifan
Nettegririb di lkifan
Wid ur tettmagar luÑa

Leàkem isers akursi
Γef lbaéel i-yetekka
Asmi t-id-tebda truêi
Deg yiÑarren ur d-iggwri wara
Leàkem-nsen la ineggi
Iqqers iÑelli ass-agi
Amek ara yili uzekka
D lesnin n tizzelgi
Di tγanimt ur ittεeddi
Amek ara iåeggem tura

Nettnadi wi das-yufan
Ixf-is anda i-yessawaÑ
Ma cudden-tt wid i tt-ifran
Wi issarmen yezga yettγaÑ
Ay at iεebbaÑ yexwan
Mi ara sen-d-dekÂen lexwan
Axxam-nsen d asemmaÑ
D amγar neγ d ‚‚ufan
Ur d-iggwri wi-yestufan
Siwa wi iddan di leγlaÑ

Awah akken tettγaÑeÑ
Ay aàeccad wer neååir
TegmiÑ ur tettwaleqqmeÑ
Siwa aÑu deg-k yettåeffir
Ur teγriÑ ur tesseγreÑ
Ur tefhimeÑ ur têerreÑ
TeÑmaεÑ di Rebbi a k-ixtir
Lemmer s unyir ara tkerzeÑ

Neγ s tgwecrar ara tzerεeÑ
Talli yemγi-d kul lxir

Nettlummu γef-wiyaÑ bezzaf
Ayen illan deg-neγ neffer-it
LeγlaÑ-nneγ dina ara t-naf
Ur d-ittεawad talalit
Neêwer an-nàerrez ixulaf
Ad-imγi yiger yufaf
Lemmer di nàebber i tmeddit
Meεna iγelli-yaγ welqaf
Leεqel nezwar-as zzεaf
Ay ass mi terεed ur twit

Ma nebna-d kra nhudd-it
Almi ur daγ-d-ifhim yiwen
Lefna usirem necεel-it
D nekwni ara t-id-issensen
Lweqt nekker-as γas dir-it
S tirrugza d tfenéazit
Almi d-nrebba ifassen
Nenna-d azelmaÑ diri-t
Ma d ayeffus nugad-it
Nebγa ma cudden neγ rrêen

Umerri

Ula d win t-inγan

Ur yebni fell-as

Yenγa-t s laman

Teggwra-d lmeεna-s

Aqbayli ara d-ibanen

A t-ineγ Uqbayli

âmed Umerri

Iγab am yetri

Mkul wa yenna

D nekk i-iêewren

Kra xedmen εecra

A t-yexdem yiwen

Ur teàmilen ara

Awal n tdukli

âmed Umerri

Iγab am yetri

Ur ttagwad leàrur

D lbaéel ur t-ssnen

Ur qebblen êêur

Mi ara k-id-qesden

Ttagwad leεrur

Ur nesεi ifadden

Ma zeggden lehduÂ

Alarmi tteklen

Ayen i γef i tteklen

Ur s-tezmireÑ ara

Ayen i s i leεεben

Ur t-tessineÑ ara

Taqaεett ixxamen

Iqjan d iqerra

Xemsin mi ara mmten

A d-εiwden meyya

YouTube
Instagram