Abrid n temêi -1990-

abrid-n-temzi

   

0:00
0:00

NOTHING FOUND!

Abrid n temêi

Ma nmuqel abrid deg i d-nekka
S nnehtat i d-nettmekti
Гas di êêur i d-nεedda
Yedl-it ucebbeà n temêi
Ayagi ala di tnafa
I lat-id-nettemlili
D ayen iÑran yid-i leεca
Mi tegla targit yes-i
Urgaγ abrid iÑulen
Ad i-yerr ansi d-kkiγ
Leààuγ ur qeÑεent wallen
Anda wwÑeγ a d-mmektiγ
Muggreγ-d akkw ayen ifaten
Ayen ugiγ d wayen bγiγ
èéfen imukan-nsen
Mkul yiwen anda t-ğğiγ

Muggreγ-d aàbib yemmuten
Walaγ-t kan tendef tasa
Yenwa wiss d acu i-ibeddlen
Yefreà mi diy-d-iwala
Mazal-ik deg-wulawen
Nettemwali di tnafa
Yiw-wass wiyaÑ a γ-ğğen
Deg-webrid ideg i k-neğğa

Muggreγ-d tamekwàelt mm-sin
Nemyeεqal mi d-teflali
Гef terkast d tibzimin
YeÑbaε uàeddad n At Yanni
Asmi njebbu di tγaltin
LγerÑ ma neqsed-as yeγli
Ziγ yesserka-tt win tt-iwwin
Jebdeγ zznad yefruri

Mmuggreγ-d yiwen n ccna
Ttuγ-t yeffeγ aqerruy-iw
La yettmenéar ger yeêra
Deg-webrid n ddunnit-iw
Fell-i ur ttlummut ara
Yesmekti-yi-d yakkw temêi-w
Mazal-iyi-d deg-s kra
Wwiγ-d cwié di ååut-iw

Ur di-ttağğa
Ur yi-ttàerrim deg ååut-im
Ur di-ttağğa
Akkw d rriàa n-lexyal-im
Ur di-ttağğa
Leεmer-iw yecba aγanim
Ad yettarra
S anida s-yehwa i-wfus-im

Ur di-ttağğa
Axir lemmer ad i-tenγeÑ
Ur di-ttağğa
S anda truàeÑ ad i-tafeÑ
Ur di-ttağğa
Leεmer-iw yecba lkaγeÑ
Ger ifassen-im
Cerreg-it uqbel ad truàeÑ

Ur di-ttağğa
Qim kan nekk yid-m an-nelàu
Ur di-ttağğa
Anef i wul ad am-yeàku
Ur di-ttağğa
Ul-iw yuγal d asaru
Deg-s ad twaliÑ
S kra yellan d asefru

Ur di-ttağğa
A kem-ttàawateγ ar melmi
Ur di-ttağğa
Ass-a εuêêgeÑ acimi
Ur di-ttağğa
Ul-iw yuγal d lemri
Deg-s ad twaliÑ
S kra tekseb yakkw tayri

Ccna-yagi mi s-sliγ
Kemmleγ abrid-iw rewleγ
Ttaggwadeγ a d-mmektiγ
Ayen ggulleγ ard a t-awÑeγ
Yeεreq leàsab i-y-ufiγ
Гef tmucuha ssarmeγ
Ffγent akkw si ddunnit-iw
Ğğant-i-d weàd-i qqimeγ

èéfeγ abrid n-luÑa
Muggreγ-d lewrud kul leånaf
La d-ttmektiγ d acu akka
D ass mi nettnadi ur nettaf
D ass mi la teggeγ lqima
I wayen ixerben ur yufaf
Ma êriγ ttejra terka
Tettban-iyi-d d axalaf

Muggreγ-d aàbib-nniÑen
Yemmuten ur yewweÑ lebγi-s
D yiwen seg-wid iruàen
Yemmuten γef tmeslayt-is
Yerra aqerru ger yifassen
Yettawi lewhi s wallen-is
Yesteqsa-yi-d amek akken
I teÑra d Teqbaylit-is:

Ay-yeÑran d wayen iÑran
Seg wasmi tγabeÑ ar ass-a
Ass-enn anwa i das-yennan
Deg-wegdud ma mazal kra
Γer-làiÑ mi t-sennden wurfan
Iban-d lğehd-is yella
TettγaÑem a wid yettwaxdaεn
Temmutem ur teàÑirem ara

Asmi tekker di Tmanyin
Mmektin-d wid i kwen-issnen
Nnan-as acàal n-lesnin
Iles-nneγ neğğa-t yuÑen
D mmi-s n-wedrar meskin
Am keččini i-yezwaren
Asmi d-kkren wiyiÑnin
TewweÑ lfetna γer yemnaÂen

Seg-wass-enn tbdeddel ssaεa
Aqbayli irfed aqerru-s
Ula d wid iwmi ur yehwa
S nnif s lxuf gren afus
Tameslayt tekker-d tura
Zwin-tt kksen-as ammus
Γer warraw-is i d-teggwra
Kra n-win tt-irefden ur tt-isrus

Mi kfiγ iger-d nnehta
Yenna-d tura ad steεfuγ
Γurwat a wid n-wass-a
Ad awen-ikellex umennuγ
Aya nesεa-t di ccetla
Si zik di tegmatt i tt-nuγ
Mi newweÑ ar tizi n-littsaε
D taεdawt i d-nessufuγ

Meyyzeγ d acu akka i d-yenna
Lferà-iw yebda ixessi
Mmektiγ-d axåim n-wass-a
Ufiγ d gma n-yiÑelli
Kemmleγ abrid s-yinna
Iéij ineååef igenni
YewweÑ-i-d ååut n tmeγra
Yezwar-d taddart-nni

Kecmeγ γer taddart-nni
S lxalat azniq yeÂwa
D tiqendyar d lefwaÑi
Acebbeà mkul d ååifa
Kul yiwet acu d-tettawi
Ccna leεyaÑ d taÑsa
D amendayer d ccnawi
I d-yufraren di tmeγra:

Mi di-tenniÑ,
Ayla-w a t-rehneγ fell-am
Mi di-tewwiÑ,
Êwiγ leεtab n-wexxam
Ad ak-bruγ
Zdat jjuj n Làemmam
Akka ay d jjwağ a yemma

Mi di-tenniÑ,
Leεmer-iw deg-m yella
Mi di-tewwiÑ,
Êwiγ leεtab n-lexla
Ad ak-bruγ
Zdat jjuj n-Larbεa
Akka ay d jjwağ a yemma

Mi di-tenniÑ,
Ur kem-ittàaz uγilif
Mi di-tewwiÑ,
D tislit bdiγ làif
Ad ak-bruγ
Zdat jjuj n At Wasif
Akka ay d jjwağ a yemma

Mi di-tenniÑ,
Nekk yid-m an-nezhu kull ass
Mi di-tewwiÑ,
Yiwet-tqendurt i-wseggwas
Wekkleγ-ak-n
S kra yellan d Aεessas
Akka ay d jjwağ a yemma

Mi di-tenniÑ,
Lxir i tebγiÑ yella
Mi di-tewwiÑ,
Êwiγ leεtab uzeééa
Wekkleγ-ak-n
Lemqam n Sidi Balwa
Akka ay d jjwağ a yemma

èéfeγ abrid d asawen
Ffγeγ i taddart akin
Mmugreγ-d d yelmeêyen
Di leεmer qerben εecrin
Leààun cennun am yiwen
çåut yeqqel-d si tγaltin
Di lhiba cban izmawen
Ata ccna i la d-ttawin:

Tafat mi tt-neêra
Tusam-d a tt-tessensem
Tié i s i nwala
Tebγam a tt-tesdreγlem
Ur tezmirem ara
A γ-tekksem tamuγli
An-nwali, an-nwali, an-nwali

Ma tennam susmet
Isem-nneγ a t-nεeggeÑ
Ur nqebbel ad yemmet
S igenni a t-nessiweÑ
S idmaren-nneγ wtet
Takwmamt ard a tt-nefsi
A d-nini, a d-nini, a d-nini

Ma tennam wexxret
Γer zdat an-nqerreb
Ma tennam àebset
Ur nqebbel aêerreb
Akken ibγu nmerret
Abrid ard a t-nelli
An-nεeddi, an-nεeddi, an-nεeddi

Gezmet taciéa
Aêar a t-id-neàyu
SefÑet kra i d-nenna
S yidammen-nneγ a t-naru
Mi tneélem ass-a
A d-iban yiÑelli
An-ili, an-ili, an-ili

Ccna-yagi ur t-ssineγ
Cnan-t mi lliγ d ‚‚ufan
Feràeγ imi d-mlaleγ
Wid i γ-inejÂen iberdan
Kemmelγ abrid-iw ruàeγ
A d-mlileγ d wayen iÑran
Deg wussu mi nneqlabeγ
Teğğa-yi targit yekfan

Arrac

Arrac arrac arrac
D nekwni i d taftilt n tmurt
I d-iceεlen
Arrac arrac arrac
A d-nesban idles-nneγ
Anda t-ffren
A d-n-nadi
A n-nesteqsi
An-nruà tuddar lexla
Ayen ara nwali
A γ-d-yawi
Si yal d tamusni
I s ara tebnu tmurt uzekka

Adrar s adrar slan
Wa yessawal-as gma-s seg-wa γer wa
YewweÑ-d lexbar yelhan
Yezzi-yasent am-wezrar yakkw i tmura
Mi ara dduklen
A d-ak sefÑen
Yakkw imeééi n-wass-a
Freà yes-sen
TedεuÑ-asen
Ad ssiwÑen
I wakken yes-sen ara icennu uzekka

Yuli-d yiéij yecreq
Yesban-aγ-d akkw iberdan s anda ara neffeγ
Agdud yellan yefreq
Yeddukel-d afus deg-wfus yedda-d yid-neγ
Ahaw akwit
Akken a d-nawit
çåut-nwen γur-neγ
Wa s tcelàit
Wa s temêabit
Wa s tcawit
I wakken a d-tekker Tmaziγt-nneγ

Ceεlet-aγ tafat

Ceεlet-aγ tafat
Neffud an-nwali
An-nêer ar zdat
Amek ara nili
Amek ara nili
S ani la nleààu
Yerreê-aγ yiÑelli
Nugad a γ-irnu
Nugad a γ-irnu
Nesεa tannumi
Neggumma an-necfu
Yes-neγ la itezzi
Yes-neγ la itezzi
Yes-neγ la d-tezzin
Aéas ur necfi
I wayen ittεeddin

Ayen yettεeddin
Iruà-aγ merra
IÑelli d uàzin
Ass-a nettaÑsa
Ass-a nettaÑsa
Ur neêri acimi
Neγ ahat nenwa
Nerbeà dayenni
Nerbeà dayenni
D acu akken i nerbeà
Nezmer an-nγenni
Nezmer an-necdeà
Nezmer an-necÑeà
Nitni a γ-d-kkaten
Akka mkul ååbeà
Ad aγ-d-ttafen

Ad aγ-d-ttafen
D nekwni i d ssebba
Di lmux n-wuccen
I-yettili ddwa
I-yettili ddwa
I lehlak-nsen
Si zik i nezga
D asfel ar γur-sen
D asfel ar γur-sen
Ur zmiren ara
Ad aγ-ttixren
Fell-aγ i tebna
Fell-aγ i tebna
Akka i la heddren
Nnan-d ussan-a
A d-ilal yiwen

A d-ilal yiwen
Neγ a d-lalen sin
A d-nas gar-asen
Anwa ara daγ-yawin
Anwa ara daγ-yawin
S ani ara daγ-yawi
NtenneÑ kan din
Waqila terwi
Waqila terwi
Neγ ad tåeggem ahat
Nekwni nettnadi
Ceεlet-aγ tafat

Ceεlet-aγ tafat
Neffud an-nwali
An-nêer ar zdat
Amek ara nili
Amek ara nili
A d-ilal yiseγ
Neγ mazal nefri
Di tidak-nneγ

Di tidak-nneγ
Wa yif-it wayeÑ
Seg-s ma neffeγ
Ahat an-naweÑ
Ahat an-naweÑ
S ayen i nettmenni
Abrid ad yenneÑ
Iåεeb i tikli
Iåεeb i tikli
Tidett a tt-id-nehder
Ul-nneγ meêêi
Lebγi-nneγ meqqer

Ceεlet-aγ tafat
Neffud an-nwali
An-nêer ar zdat
Amek ara nili

Tennam-d tbeddel
D acu akka ibeddlen
Anwa akka yeγlin
Anwa akka ibedden
Anwa akka ibedden
Yak d leflani
Winna yeggullen
Di Tmaziγt-nni
Tamaziγt-nni
Yeggull a tt-tettum
Ass-a dayenni
Yesteεfa wemcum
Yesteεfa wemcum
Leàbus yakkw ferγen
Lemmer a γ-sserfun
Daγen ad ččaren
Neγ ma ad ččaren
Wer yekkis lqid

Neγ yerka dayen
La aγ ttnadin ajdid
Neγ ttnadin ajdid
I s ara γ-ééfen
Mazal kan yewğid
Si mi ara dat-åeggmen

Ceεlet-aγ tafat
Neffud an-nwali
An-nêer ar zdat
Amek ara nili
D acu ara d-åeggmen

Ixulaf

Ddren, wten
Mmuten, ffren
Γas akken ma γaben
Lexyal-nsen d aεessas
Weååan hedren
Imezwura-nwen
Rennun-d qqaren
D kunwi ara d-ğğen d isulas
Bγan a d-tettmektim
Akal seg i d-tefrurim
Anda tewwÑem ur tettut
Anida teddam cfut
Awal γef-wawal bnut
Later-nneγ a d-yeqqim

Kemm ur ttru
Akkw d gma-m làu
Yes-m i-yettzuxu
TeééfeÑ lkenz n-laåel-im
Lqima-m a tt-naru
Yiwen ur tt-itettu
Anwa ur s-nceffu
S tidett sbedd lqedd-im
Tamurt kemm d rruà-is
TeééfeÑ deg-m awal-is
Ayen akken i nettu iÑelli
TewwiÑ-aγ-t-id ass-agi
Axxam-nneγ ma yuli
D kemm i d llsas-is

Kečč nenna-yak
Tban lğiha-k
Taàzamt d weltma-k
Ma d keččini d abeckiÑ
Iεuzz-ik wayla-k
Yetteklen fell-ak
Ad tgem lhiba-k
Ma yemmut baba-k telliÑ
Ugur yurğa-k teêriÑ
Ilaq a t-tettwaliÑ
èul leεmer-ik d aεessas
Ili-k am yizem γef-wayla-s
Issin ad tàuddeÑ tilas
I γef ara teγliÑ

Lxuğa n ccÑeà

Anef-iyi,
LxiÑ wissen anda yexreb
Ur d-iban yixf-is
Ur neêri
Leslak-is ansi yeqreb
Ma ad yili bab-is
Ma ilaq a t-id-nqelleb
A s-nernu afud i yisem-is
A t-nemεawan ad yebded
Nekwni an-nelàu di ssuq-is
A γ-yaru lxuğa n ccÑeà

Anef-iyi,
Am yigujilen, ad twaliÑ,
Yeggunin tabburt
Anef-iyi,
TebγiÑ ad teééfeÑ lxiÑ
A k-nefru takurt
Maεlic awi-d ad tiliÑ
A γ-tåeggmeÑ tameddurt
Néeq-d kan a γ-d-tiniÑ
A k-nerr am yizem γef tmurt
A γ-yaru lxuğa n ccÑeà

Anef-iyi,
Si zik nesεa-t di lemtul
Nezga nxuåå kra
Anef-iyi,
Wa ur ilaq wayeÑ ur d-ilul
Wa ixuåå-it waya
Ma ulac a d-nextir lefåul
A ten-id-nawi sya-w-sya
Yes-sen ara d-nebnu lefàul
Ara γ-iåeggmen taggara
A γ-yaru lxuğa n ccÑeà

Anef-iyi,
Nuggad tid n-yiÑelli
Ad γer-sent nuγal
Anef-iyi,
A nleààu kan ur neêri
Nettabaε lexyal
Nettaggawd leγlaÑ nni
Sγur wid i γ-yerran d lmal
Daγen ad aγ-ččen imensi
A γ-d-ğğen tarda n-leàwal
A γ-yaru lxuğa n ccÑeà

Anef-iyi,
Nettaggwad an-nezger asif
Mi ara yili yeqqur
Anef-iyi,
Nàemmel an-nezger i wasif
Mi ara yettawi ééjur
Si zik i nessen an-nessiff
Nessen-as i-uγerbal tikli
Awren yettawi-t waÑu
Aclim akkwed-s ara nili
A γ-yaru lxuğa n ccÑeà

Anef-iyi,
Γas ur nxuåå deg-wallen
Nxuåå awali
Anef-iyi,
Γas deg-wawal d atmaten
I tegmatt melmi
Yeqwa ukessar d usawen
Tban-aγ-d amzun terwi
Neγli-d deg yirebbawen-nwen
A kra i-yeεzizen γef Rebbi
A γ-yaru lxuğa n ccÑeà

Anef-iyi,
Nessawal anda akkw ruàen
At lehdu s lqis
Anef-iyi,
Nuggad ad yili ggugmen
Kul wa d lehlak-is
Nettawel mebla isγaren
Ur yeεqil àedd axåim-is
Neγli-d deg yirebbawen-nwen
A kra zeddigen ur yumis
A γ-yaru lxuğa n ccÑeà

Anef-iyi,
Ama yella neγ ulaàedd
Yak nezga kifikif
Anef-iyi,
Imγi-nneγ ma yeğğuğğeg-d
Iqubel-it wurrif
Mayella ååaba tban-d
Ilaq a tt-nemger s nnif
Anda tellam neéqet-ed
A wid izzuzufen làif
A γ-yaru lxuğa n ccÑeà

Anef-iyi,
Si zik ur γ-d-iåaà kra,
I nqebbel tilas
Anef-iyi,
Si zik i nefreq, i nebÑa
Wa ur yeddi d gma-s
Yak qqaren-ak di lfetna
çaààit ay izem aγilas
Ahat yeεya lhemm tura
A kwen-ičč ma teddmem ayla-s
A γ-yaru lxuğa n ccÑeà

Anef-iyi
Mačči ala ayagi i d-nenna
Ulawen ččuren
Anef-iyi
NettÑerrif kan di tlufa
Alammi nuÑen
A wi d-igren nnehta
A d-tesker wid yemmuten
Llah làedd ay atma
Ma d zzhu i daγ-d-issawÑen
A γ-yaru lxuÜa n ccÑeà

Ttsellimeγ fell-awen

Ttsellimγ fell-awen
A wid iwezznen awal
Ternam-as lefhama-nwen
Almi-yessefsay uzzal

Acàal nelàa gar-awen
Nezreε mkul d asefru
Mγin gman ğğuğğgen
Kecmen si yal d aqerru
Kecmen si yal d aqerru
Kecmen si yal d ååura
Yes-sen ma neàzen nettru
Yes-sen i nferreà di littsaε

Kul wa d acu i d-yessaweÑ
Aêru s aêru nesdukel-it
D ååur n làerma i d-nenneÑ
γeF sserr-im a taqbaylit
A wid yekkren s wulac
Ulac-nwen d aêayan
Γas akken abrid yestuàac
Tellim-t s lğehd n-wurfan
Urfan yezdeγn ulawen
I-yezdeγn adrar εlay
S azaγar mi d-nneγlen
Wwin-d lğehd umeslay

Ttsellimeγ fell-awen
A wid icerwen tid
At iεebbaÑ d ilmawen
Ayt tissas mebla iγisi

Lemtul i d-newwi seg-wen
Sebdedn-aγ mi ara dyili neγli
Mazal-aγ lehduÂ-nwen
Yes-sen i neqqaz di tmusni
Yes-sen an-nefreÑ kul ammus
An-nezwir zdat tewwurt
Yes-sen ara d-ncudd agus
Yes-sen ara ncebbeà tamurt

I txedmem d wayen iÑran
Kul wa yeğğa-d amur-is
Yewwi-ten-id waÑu n zzman
Yeàka-ten baba-s i mmi-s
Ttazzalen cban aman
YettfeggiÑen di tliwa
Ddan-d di terga n zzman
Tekksen-aγ fad mi neswa

Wissen lemmer a d-tuγalem
D acu ara tinim di lweqt-a
Layas-nni s temmutem
Ma mazal yid-neγ yella
A d-tinim di zzman-nneγ
Lweqt ur yeεdil ara
Tezga teêmek fell-aneγ
NewweÑ almi ur nezmir ara

Ass-enn s lqella n kulci
I nettberriz ddunit
S leεtab d lkwetra n tidi
I nettaééaf di tnaålit
Neééef deg-wedrar-nni
Ula d winna wissen amek
Nrennu làemd i Rebbi
Tardast mi ara tt-id-nsellek
A d-tinim tura tfehmem
Ttawil deg-wfus yella
Ass-a lemmer ad tedduklem
Ad tkesbem adrar luÑa

YouTube
Instagram