A kwen-ixdeε Rebbi -1992-

0:00
0:00

NOTHING FOUND!

A kwen-ixdeε Rebbi

Nessawel-asen i wid iεeddan
I wid yemmuten γef làerma-s
Γas tettcekti ur das-d-slan
Yak widak yakkw γaben yiw-wass
Ay atma a wi dawen-imlan
Tamurt i εzizen i kwen-iràan
A wen-imel amek akkw i tt-rran
Runt ula d ttjur fell-as
Yerêa-tt lfil iεeddan
Yečča-tt gma-s i s-d-rnan
A tt-yenéel win i tt-yurğan
Yiwen ur dasen-iga tilas

Mkul lεib la d-yettnulfu
Yak sseg-wen i d-yewwi imγi
Mi das-nenna ard ad tefru
Ziγ ass-agi iγleb iÑelli
Tamurt i terêam tettru
Ur tjebbe ur tàellu
Ahat tesεa deεwessu
Fell-awen ara d-testeqsi
Yiw-wass ma ihuz-d waÑu
NeÑmaε yes-wen ara yeglu
A kwen-ifreÑ ard ad teåfu
Annaγ a kwen-ixdeε Rebbi

Asmi akken imi tebda
S kra n-wergaz mi-yedda
Yenwa γef tlelli
Ziγen γur-wen thegga
Lmeqsud d leqyada
Mačči d arumi
Asmi tt-tàuzam d ayla
Nekwni ulac kunwi yella
Tgam-as isem ttuÂa
A kwen-ixdeε Rebbi

Ajajià asmi i-yεedda
Yeğğa-d tiggujelt tuğğla
Lejraà d yimeééi
Win iruàen s niyya
Yeğğa-d axxam-is yexla
Teggwram-d akkw kunwi
Terram i cceεb åårima
Ddu neγ ekf-d nnekwa
Tgam-as isem làureyya
A kwen-ixdeε Rebbi

Tamurt tuγal-awen d ayla
Teččam-tt akken idawen-ihwa
Gar-awen i d-teγli
Γur-wen kra tebγam yella
Yiwen ur izmir a d-yini ala
Cceεb ittwali
Tewwim tamurt d ttrika
Wi ineéqen a s-tinim akka
Teqqarem-aγ d ctirakeyya
A kwen-ixdeε Rebbi

I wakken a tt-teééfem lebda
Tferqem tamurt tebÑa
Aγerbi acerqi
Taεdawt-nneγ tennerna
La tesmendagem isufa
Tezgam-d i tili
Gar-aneγ nettemεassa
Terram-aγ wa yekkat wa
Tennam-aγ tadukli akka
A kwen-ixdeε Rebbi

Ass-a γas tuÑen aqerru-s
Γas akken mazal nxuå
Nerbeà-d aÑilli
Γas times-nni n zik tettnus
Yuγal-aγ γer-ljerà lmus
Mi tellam kunwi
Nekwni s cceεb amekàus
Kra ara yeÑrun yid-neγ drus
Mazal nekkat-awen afus
A γ-yexdeε Rebbi

Imsebriden

Zlut tixsi
Rnut awren
Lembat γur-wen
A d-nêur
An-nelàu tikli uêerêur
A d-nàuğ
An-nelàu tikli uferruğ

A wigi i-yteddun
D abrid ad têurem
Neγ a d-tàuğem
Ur nettêur
Ur nessin tikli uêerêur
Ur nettàuğ
Ur nessin tikli uferruğ

Γurwat agris
Ma semmeÑ làal
Laê yessefcal
Ulac laê
Tawant deg wul i tella
I-usemmiÑ
Nesεa times di ååura

Γurwat éélam
Tiziri tγab
S wagu yeåεeb
Ur yelli
èélam ara γ-imedlen allen
Neγ agu
Ara daγ-icudden iÑarren

Γurwat lehwa
A d-iàemmel
AluÑ yektal
An-nεeddi
Ma d aluÑ a-deg-s-nerkeÑ
Ma d lehwa
Ur nelli ara d lkaγeÑ

Γurwat tizi
Yekkat wedfel
Abrid yergel
An-nεeddi
Ulac abrid iweεren
Neγ adfel
Ur nfessi ger ifassen

Γurwat tiγilt
Atan lexyal
La d-yettxatal
Ma d lεebd
An-neglu yes-s a t-nawi
Ma d lweàc
Meqqar a t-neg d imensi

Γurwat aεdaw
Yettrağu-kwen
S yibeckiÑen
γeF lğal-is
IÑ d wass i d-nleààu
A nnegr-is
S aqerru-s i d-nteddu

Lγerba n xemsa-w-rebεin

S uqerru yeččur d tirga
I neééef abrid wer nessin
Neffeγ-d taddart mi tt-in-neğğa
Wa yenna ccah wa meskin
Nessarem a d-nekkes laê d éélaba
Awer d-nas mebγir aεwin
Ziγen γas ma nufa rrbeà yella
çåeààa-nneγ a datt-awin

Mkul wa làif s anga i t-yewwi
WayeÑ d laê wa d iγeblan
Rrbeà mebεid i t-nettwali
Nenwa lγerba d awal kan
NettaweÑ iεfes-aγ uberrani
Amzun ur nesεi imawlan
Anda talaba n-Lejdud ur telli
Ara yeååren tuyat yeεran

Uàeqq s kra n-wayen i γ-yenfan
Ar nettεawaz di nndama
Uγal nebγa-t yakkw, d ayen illan
Lameεna ur nezmir ara
Ma neqqim bezzaf êêayit wussan
Acàal ara neåber i tyita
Ma nuγal s lejyub-nneγ xlan
Ad teÂwu taddart taÑsa

Lalman teγli la tettru
S kra tettargu
Sxerben-as-t wid i s-yezzin
Fransa tebda tàellu
Stufan i zzhu
Ala nutni i d-yessulin
Fell-as llaê ad yekfu
Nekwni ad aγ-yenfu
èélam yeγli-d γef tudrin
Rrus Legliz Marikan
Γelben Lalman

Ur yelli ara d-nesnulfu
Iwakken an-nedhu
Bexlaf tiddas γef tmedlin
Mi nelluê an-nessefru
Mi nruà an-nettu
At wexxam a γ-d-smektin
Aεwin yedda deg-wcuddu
An-nekker an-nelàu
Neğğa nnif γer tulawin
Ad tinigeÑ, a d-trebàeÑ
A d-tuγaleÑ

Rekbeγ di lbabur yuγwas
Yejbed-d ssnesla-s
èéfeγ abrid s Irumiyen
A wid if yenéeÑ werkas
Ur nerbià yiw-wass
Dεut-iyi aql-i seg-wen
An-nawi yid-neγ layas
An-nuγal a d-nas
S åellaà ibeàriyen
Lbabur ger ifassen-is
Yeééef abrid-is

Éefseγ akal n Fransa
Iqebblen tirga
Wid i γ-d-iàekkun êran-t
Tamacint yes-i teqlaε
Γer Pari nmenna
Nnan-d dinna laê nγan-t
Si ééaq si yal d ttejra
çeggment ta γer ta
Dagi ula d ttjur γrant
Lpari mi k-d-teêra
Tefreà teÑsa

Kecmeγ γer-lxedma γerqeγ
Ur yelli i fehmeγ
D lxedma yeskawen imi
Times-nni ttqabaleγ
Amek ara s-zemreγ
Almi ula d uzzal yefsi
Ddmeγ akkw ayen ssarmeγ
Di zzehr i t-kemseγ
Sserγeγ-t yezwar-iyi
Di lxedma-ines d asalas
Adrim aéas

Tikwal deg-sen mi ara ttwaliγ
I yiman-iw nniγ
Wiss ma d lεebd i telliÑ
Tirumyin d-ttemliliγ
Wexxrent mi ara εeddiγ
Amzun helkeγ ajeğğiÑ
Kul mi ara ééseγ a d mmektiγ
Tin akken i n-ğğiγ
Semmaγ aseggwas i yiÑ
Nesla wwint-t trumyin
A tilawin

S lqella n-lğehd ttàulfuγ
Bdiγ tteεyuγ
Usiγ-d ad xedmeγ luqam
Ma xedmeγ lebγi-w, ttuγ
Ad ččeγ ad Âwuγ
D acu ara d-ğğeγ i wexxam
Tazmert a tt-id-snulfuγ
D axxam i ttarguγ
ëriγ γer-i i-yessaram
Di Fransa yeÂwa rray-is
Yeğğa arraw-is

Yeééef-i lehlak d aweεran
Γef wakken d-nnan
Ur tesεaÑ wi t-yehlekn iàla
A zzehr-iw i di-yedεan
A k-n-Ñelbeγ kan
Ad ğğeγ lmut di tazzla
S axxam-iw eg-iyi iberdan
Γas mi diy-êran
Ma tleàq-iyi-d mreàba
YessaweÑ-d lεeslama-s
Tefreà yemma-s

Tagmatt

Anida-ten nettnadi-ten
La nessawal neàwağ-iten
Nger-ed tiγri
Anda akkw llan ad as-slen
Mi d-tewweÑ tizi n ééiq
Anda llan a d-ssiwÑen
Tiγri n tegmatt ard a s-nsel
Di mkul mkan i deg ara nili
An-nesseγres yakkw ssnasel
A d-ncerreg lebàe d yigenni
Aêar yella yid-neγ d arfiq
èéfet tissas lembat γur-wen
Mi d-tewweÑ tizi n ééiq
Aql-aγ ar yidis-nwen
Ay ass aseεdi ay ass-a
Ulac i-yecban ass-a

Nezga nleààu mebla akukru
Zik neγ tura Ur nkennu
Ansi d-tekka
Taluft akken i d-tga a tt-nernu
Yefka-yaγ-d udrar-nneγ
Ayen i s ara nerfed aqerru
Si zik ur yelli lxuf deg-neγ
Mačči ass-agi a t-id-nesnulfu
Yal tiyira tekka sγur-neγ
Nqubel si yal deεwessu
Aberrani yesla yes-neγ
Siwa yakw d lhiba i nleààu
Lhiba n-wedrar-nneγ
Yeğğa-yaγ-tt-id a tt-nesεu
Ay ass aseεdi ay ass-a
Ulac i-yecban ass-a

Kulmi ssawÑen γer-lebγi-nsen
Kulmi teàla tdukli-nsen
A d-yas kra
Ara yezraεn taεdawt gar-asen
Nettuγal ansi d-nekka
Nàulfa s tagmatt tuÑen
Kul mi nenwa s lhemm yekfa
WayeÑ a d-ilal anda-nniÑen
Yir tamuγli fell-aγ tezga
Akka i d-nnan wid d-issawÑen
Γas ass-agi mazal tella
An-nessebded widak yeccÑen
I wayen i-yεeddan necfa
An-ndawi tagmatt yuÑnen
Ay ass aseεdi ay ass-a
Ulac i-yecban ass-a

Nella nuÑen neàla yes-wen
Nefreà nerna s tdukli-nwen
Imi neêra
Nerêa deεwessu i daγ-yewten
Mi tεedda tizi n ééiq
An-ndawi tagmatt yuÑnen
Mi ttid-nemger wiyaÑ wwin
Nettwakellex si zik neêra-t
S tagmatt s kra n-wayen imγin
Ma d lqella n tagmatt tenγa-t
Ass-a tagmatt ur tettceqqiq
Imi neêra ayen i daγ-yuγen
Mi tεedda tizi n ééiq
An-ndawi tagmatt yuÑnen
Ay ass aseεdi ay ass-a
Ulac i-yecban ass-a

Tamurt-nneγ

Zzin-d fella-s mi lluêen
Ulγem-nni γef d-tεebbin
Γer tmura γri d-ttasen
Siwa ulac i d-ttawin
Гelben ajÂad mi ara-y-awÑen
Nneεma tenger yes-sen
Deg-wakal i γef ara εeddin
Qqaren-ak Rebbi yid-sen
Nekwni neqqar kan wissen
Ma d Rebbi i ten-id-ittweååin

Di ccetla-nsen i t-ufan
I txeååart i d-ttlalen
Tazdayt n ttmer i-y-sεan
Wiss amek almi ur tt-snegren
Isuγ wallaγ sseàfan
S yir tamusni i s-fkan
Almi nγan deg-s asirem
Tamurt d tarbut yekfan
Ssendin-tt-id mi tt-ččan
Ömaεn a tt-id-teččarem

Am ugerruj i tt-ufan
Neγ di lwert i sen-d-tusa
Siwa nitni i d imawlan
Nekwni nerna-d sufella
Megren srewten εebban
Zenzen ččuren ikufan
NewweÑ γer tegwnitt am ta
TssawÑem-aγ a ccifan
Nettegririb di lkifan
Wid ur tettmagar luÑa

Leàkem isers akursi
Γef lbaéel i-yetekka
Asmi t-id-tebda truêi
Deg yiÑarren ur d-iggwri wara
Leàkem-nsen la ineggi
Iqqers iÑelli ass-agi
Amek ara yili uzekka
D lesnin n tizzelgi
Di tγanimt ur ittεeddi
Amek ara iåeggem tura

Nettnadi wi das-yufan
Ixf-is anda i-yessawaÑ
Ma cudden-tt wid i tt-ifran
Wi issarmen yezga yettγaÑ
Ay at iεebbaÑ yexwan
Mi ara sen-d-dekÂen lexwan
Axxam-nsen d asemmaÑ
D amγar neγ d ‚‚ufan
Ur d-iggwri wi-yestufan
Siwa wi iddan di leγlaÑ

Awah akken tettγaÑeÑ
Ay aàeccad wer neååir
TegmiÑ ur tettwaleqqmeÑ
Siwa aÑu deg-k yettåeffir
Ur teγriÑ ur tesseγreÑ
Ur tefhimeÑ ur têerreÑ
TeÑmaεÑ di Rebbi a k-ixtir
Lemmer s unyir ara tkerzeÑ

Neγ s tgwecrar ara tzerεeÑ
Talli yemγi-d kul lxir

Nettlummu γef-wiyaÑ bezzaf
Ayen illan deg-neγ neffer-it
LeγlaÑ-nneγ dina ara t-naf
Ur d-ittεawad talalit
Neêwer an-nàerrez ixulaf
Ad-imγi yiger yufaf
Lemmer di nàebber i tmeddit
Meεna iγelli-yaγ welqaf
Leεqel nezwar-as zzεaf
Ay ass mi terεed ur twit

Ma nebna-d kra nhudd-it
Almi ur daγ-d-ifhim yiwen
Lefna usirem necεel-it
D nekwni ara t-id-issensen
Lweqt nekker-as γas dir-it
S tirrugza d tfenéazit
Almi d-nrebba ifassen
Nenna-d azelmaÑ diri-t
Ma d ayeffus nugad-it
Nebγa ma cudden neγ rrêen

Гurwat

S εawaz ar ad yali wass
TettrajuÑ ass-nni a d-yaweÑ
Ass yekfan yewwi-d gma-s
Ur d-yusi ur tuyiseÑ
Wi k-isteqsan tenniÑ-as
TeêriÑ abrid-is yenneÑ
Ass deg ur tebniÑ fell-as

Zdat-k i t-id-temlaleÑ
Zdat-k i t-id-temlaleÑ
Wass-nni i turğiÑ acàal
Mi turğiÑ tesseàsabeÑ
Mi ara d-yaweÑ an-nbeddel leàwal
Afud-nni γef tettekleÑ
TekkreÑ yuγal-d d uffal
Surağu-k ma ur teεlimeÑ

TelliÑ-d abrid i uàemmal
TelliÑ-d abrid i uàemmal
Wiss ma theggaÑ tiregwa
Ma tessneÑ-as yesεa azal
Seg-s wi iffuden yeswa
Ma tfehmeÑ-as wer d-iffal
Yes-s ara swent tγwezza
Ma ulac deg-k ad yeggall
W ad yeglu s ttjur neêêa

Γas neqqar-itent
Negguma an-necfu
Γas nettaγ-itent
Ccama tàellu
Nesseàsab-asent
Mi ara d-ttasent
Γas ma nugi-tent
Deg-sent nrennu

Γurwat ad yili
Ad teÑru yid-wen
Am ééir-nni
Γer-lqebå a t-Ñeggren
YewweÑ-d wass-agi
Lqebå-is yelli
Mi i-yruà ad yali
Kksen-as afriwen

Γurwat ad teÑru
Am teqsié-nni
N-wezger mi ara yeεyu
Lεebd a t-yawi
A s-ikkes azaglu
A t-yawi a t-yezlu
Azger mi i-yteddu
Yenwa γer tlelli

Γurwat a kwen-rren
A wid itettun
D asγar iwalmen
I lqanun d lkanun
Lmal iruàen
Yes-s a t-id-rren
Mi εyan a t-rêen
Yes-s ad sseàmun

Γur-k ad ak-kellxen
Ma telliÑ d argaz
Yak kul mi ara k-wten
Tiyita a k-tàaz
Ass-a kkes-d allen
Seg-wfus k-isselfen
Muqel afus-iÑen
Ma yeééef aεekkwaz

Nugi an-nerr aÑar
Am wakken ur neêri
Mi nenwa nextar
Lmizan yeγli
Mi nesla s lexbar
Nettamen i d-yeqqar
An-nexåer meqqar
Yak nuγ tannumi

Kulci nettwali-t
Negguma an-necfu
Mi nesruà talwit
Fell-as an-nettru
Neqqar d ddunit
Neγ zzher diri-t
Mi nεemmed i twaγit
Fell-as an-necnu

YouTube
Instagram