èées éées -1982-

album-1982-ettes-ettes-lounis-ait-menguellet

   

A ddunit-iw

A ddunit-iw
Xedmeγ-am leàsab γeléeγ
Mačči akka ay bniγ fell-am
A ddunit-iw
Dliγ γef leàsab xedmeγ
Ziγ mačči d tin ay d ååifa-m
ëriγ tebrek
Mi-ilaq ad êreγ temlel
ëriγ làeqq
Mi-ilaq ad êreγ lbaéel
A ddunit-iw
Leàsab yakkw xedmeγ yebéel
Kra d-ikeflen an-nεiwed a t-nenéel
A ddunit-iw
Leàsab yakkw xedmeγ yebéel
Kra i-ineélen a t-id-nessekfel

Γas mel-iyi
D acu i d lekdeb, d acu i d ååeàà
âemmleγ lekdeb
Kul mi ara di-d-yessefreà
A ddunit-iw
TessefreàÑ-iyi s lekdeb
TerriÑ-t s sseléan n-lehdur
A ddunit-iw
TesbaneÑ tidett tesleb
Gar-aneγ tebniÑ ååur
Öelbeγ tidett
TenniÑ-d Yya a k-tt-ssekneγ
NewweÑ ar tidett
Am tgelzimt deg-s εefseγ

Mi d-yewweÑ yiÑ
A d-tceggeε tirga-s γur-i
Mi d-yewweÑ yiÑ
Ma ttuγ-tt ad i-d-tesmekti
A ddunit-iw
Urgaγ lwerd azeggwaγ
TessufγeÑ targit s idammen
A ddunit-iw
Urgaγ lwerd amellal
Idammen-nni zzin-d i lekwfen
Ula d targit
TufiÑ-as s anga teffeγ
Ma urgaγ la ttruγ
Ahat ass-enn ad feràeγ
Ma yehwa-yam
Kra i-iqerben a t-terreÑ ur yeqrib

Ma yehwa-yam
Aεdaw a t-id-terreÑ d aàbib
A ddunit-iw
Ziγ d kemm i diyi-iééfen
I m-yehwan a t-txedmeÑ yes-i
A ddunit-iw
Ziγ d kemm i di-iàekmen
I m-yehwan a t-tàettmeÑ fell-i
Acàal γileγ
Ger yifassen-iw i telliÑ
Ur εlimeγ
S ifassen-im i di-terriÑ
A ddunit-iw
Nnig uqerru tezgiÑ
Anida lliγ telliÑ yid-i
A ddunit-iw
Am ssif icudden s lxiÑ
Mi d-iqqers ad tegluÑ yes-i
A ddunit-iw

Amacahu

Amkan yuγal
D làebs iwmi rran uzzal
Medlent fell-aγ tewwura
Mi ara d-nsawal
Qqaren-aγ mi ara daγ-d-rren awal
Susmet skud i nella
Amacahu
Γef temgeré mi ara yers lmus
I tidett ma a d-teffeγ imi
Amacahu
Γef-win yefkan aqerru-s
Ur steqsan medden acimi
Fkan afus
Widak s i numen iÑelli
Weååan si zik
Γef temεict n ddaw uÑar
Akken aneggaru a d-yerr ttar

Kra i daγ-nnan
Ula d abrid i γ-mlan
Wissen s ani i-yettawi
Nnejmaεen kfan
Γef-yiqerra-nneγ i tt-fran
Nutni êran nekwni ur neêri
Amacahu
S ccac mi ara medlen allen
Yerna qqaren i medden Ttwalin
Amacahu
Nettwali kan ay d-qqaren
Nettruàu kan s anda ara γ-awin
Yiw-wass wissen
D tadukli ara d-yesteqsin
Weååan si zik
Γef temεict n ddaw uÑar
Akken aneggaru a d-yerr ttar

Tura nekfa
Nettarra-tt ala i tmucuha
Nàekku γef-win d-iğğan isem-is
Zik amek illa
Qqaren-as D mmi-s n tsedda
Ur yeεfis àedd γef uÑar-is
Amacahu
Adrar asmi d-yerra ååut
Lhiba-s tewweÑ-d s arraw-is
Amacahu
S yedmaren i ttqabalen lmut
Sεerqen i weεdaw later-is
I tneggarut
Amek ara yefru ssuq-is?
Weååan si zik
Γef temεict n ddaw uÑar
Akken aneggaru a d-yerr ttar

Ini-as i gma

Ini-as i gma ur neêri
Mačči s tmuγli
Ara tcewwleÑ lebàer yersen
Jbed-d ÂÂεud yigenni
Lehwa d ubruri
AsemmiÑ d yideflawen
TezgeÑ-d mebεid s tmuγli
Ad teêreÑ ass-nni
Wali lembwaber ara iγerqen

Anida-t webrid
Nettrağu mazal nufa
Anida-tt tidett
Tettnadi ur daγ-tufa
Anga-t lbaéel
Yettaken lğehd i tlufa
Win ur tettnadi
TeêriÑ γer-k i d-yestufa
Rwu taguni
TiniÑ-as ishel i twakksa

Mi ara yeàmu wul-iw
Iéij γer-lğiha-s d-iwet
Tasa-w tedduri
Teqqim i wegris semmÑet
Mi ara teàmu tasa-w
Iéij fell-as i d-yecreq
Ul-iw yedduri
S ugris yebγa ad iceqqeq

Ad ak-ggalleγ
Uàeqq ayen i γef ur tebniÑ
Ad ak-ggalleγ
Ar ayen εzizen ur t-teêriÑ
Siwa ma tekkseÑ
Targit-nni deg i teγliÑ
Mayella têewreÑ
Ad teffγeÑ s ayen tebγiÑ
Mayella tfehmeÑ
Kul gma-k ard a s-tiniÑ

Azaglu yerrêen
Nettrağu a k-εiwden wayeÑ
Kul agu yekksen
D i gma-s a k-id-yessiweÑ
Kul afus k-iwten
Mi k-isself ad as-teÑseÑ
A win yettwarzen
Iğhed rrebg s i teqqneÑ
Afus k-icudden
Suden-it uqbel a t-tγeêêeÑ

Lxuf

Ay ass mi la ttnadiγ i éélam
A tafat ur di-d-tåaàeÑ
Ssaγen-tt-id wid nessaram
Kečč a gma ad i-tt-id-tessenseÑ
Zwaren-d deg-k at wexxam
Γas akken a tessarameÑ
Nnan-t di zzman
Lxuf yekka-d si laman

Asmi n-ufiγ agraw yeččur
Ssusmen ugin ad cnun
Éerqen-asen ula d lehdur
Wehmeγ d acu i la ttrağun
Ziγ kul yiwen ikukra meεdur
Yettrağu wi ara tt-id-yebdun
Γas tugwadem
Ad rewlen ma tedduklem

Lğerà ittabaε wayeÑ
Néerreγ d ddwa yella
Sawleγ-ak-n a gma tγabeÑ
Ufiγ yakkw tagmatt teàfa
Ma tàulfaÑ s udfel semmeÑ
A win yeéésen di trakna
D iéij d agris
Kul wa yelha-d d ccγel-is

A win ileààun deg-yiÑ
Deg-uzal d acu i tugwadeÑ
Bexlaf éélam d usemmiÑ
D acu n-lweàc i d-temlaleÑ
Muqel di lemri ad twaliÑ
A k-d-iban win γef i treggwleÑ
D iman-nwen
Ay tugwadem a d-temlilem

A win yugwaden tidett
Mi tt-tgezmeÑ ad yaγ uêar
TeêriÑ gma-k di tcerkett
TenniÑ akken i-yextar
Yiw-wass ad tbeddel twerqett
D kečč ara àebsen leåwar
Ass-enn ara tiniÑ
A tidett anda telliÑ

A win yettagwaden uzzal
Lmut yid-s i tettiliÑ
Ur tneééeq ur tsawal
Am tili-k i tt-tettawiÑ
Yiw-wass yid-k a d-temqabal
Asmi ara k-id-yerr làiÑ
S ani ara terreÑ
Ma ur tenγiÑ ard ad temmteÑ

A win yettagwaden ccwal
I lehna s wacu i d-tettas
âaca netta iwmi tsawal
Kul mi ara tt-id-qesden γer-llsas
Ttejra-nni i-ifettu làal
D ccetwa i-iεeddan fell-as
Ur thennaÑ
Alami εettben wiyaÑ

Arrac n Lezzayer

Tekker tmes tuγal tensa
Tensa tmes mazal tayeÑ
Kul yiwen i lweqt-is yecfa
Kul wa d times d-issaweÑ
Kul lqern yurğa lehna
Waqila abrid-is yenneÑ
A tamurt-iw
Mel-iyi anida-t yisem-iw

Ğğan-aγ-d yimezwura
Ayen i s ara d-iban yiles
Γas fell-as la nettεassa
Kul aseggwas yečča seg-s
Nugwad a t-in-naf yekfa
Yiw-wass mi ara nedlu γur-s
A tamurt-iw
Lli-d làebs i yisem-iw

Tamurt-iw tesεa aqerru
Kul mi ara tessufeγ aεdawen-is
Win yeffγen ad as-yedεu
I wakken ur d-ittban yixf-is
Tàuza-yaγ deεwessu
D nekwni i tezla s yiccer-is
Di ééiq nella
Mi-yensa ujajià nekfa

Nekwni s warrac n Lezzayer
Ur γ-izgil yiwen
Mi tekker ad truà
Nebγa a tt-id-nerr
Tebγa ad texlu
Nebγa ad teεmer
NeÂwa tamεict
Ukessar d usawen

Anwa i d arfiq
Anwa i d amcum
Anwa i duàdiq
D win yewten neγ win yettrun
Wi ittrun yesleb
Ad yegrireb
Ddu d bu uεekkwaz deg-ufus
Wi ineéqen a s-ireê aqerru-s
Ad tεiceÑ di lehna n ddaw yifer

Acimi tnudaÑ
Amek i tleààu
Llan wiyaÑ
Ssnen ad as-afen aqerru
Éni tbellεaÑ
EÑs ur ttru
Ma ur tebγiÑ a k-tawi lmut
Ttaééaf taneggarut
TeğğeÑ sidi-k
Yessen s ani ara k-yerr

Henni iman-ik
Kulci igerrez
Γer taktabt-ik
Di lakul berka-k ameyyez
Sers lmux-ik
Berka aneggez
Ma nnan-ak lba d lba
Lwaw mačči dlhemza
k-mlen yakkw
Lεilm anga yeffer

La steqsayeγ
Widak yessnen
Zgiγ wehmeγ
Γef-wayen akkw i d-ttmeslayen
Ur umineγ
Mi d-qqaren
Yiw-wass a d-tzuγer lkaf
Ass-enn kul amcum a t-taf
Aseεdi d win yemmuten di liser

Ulac lexåas
Kulci yella
Bxir labas
Γef-wacu i la tettruÑ akka
TebγiÑ lkas
Niγ lğamaε
âmed Rebbi tewteÑ afus
TezhuÑ acemma ur k-ixuå
Éic di lehna a mmi-s n Lezzayer

èées éées

A win iwmi-yruà yiÑes
Di tmurt-nneγ ara t-tafeÑ
Nàemmel-it nettaf γur-s
Imlek-aγ àader a t-tekkseÑ
Win i-yebγan a d-yakwi
A t-nerr s iÑes ad as-nini:
èées éées mazal làal
mačči d kečč i-yåaà wawal

Kkremt a Tiqbayliyin
Awimt-iyi-d taciéa
Ansi ara di-tt-is-tawimt
Awimt-tt-id si Mekka
Win iwmi ara sbuàrun yes-s
Ad yeéées ur d-ittakwi ara
èées éées mazal làal
mačči d kečč i-yåaà wawal

Γer temdint n Ccam γewwes
Ttxilek ay itbir ukyis
Awi-d làerz n-yiÑes
Win iwmi i-iqeεεed làerf-is
Mi d-yuki a t-id-yaf γer-s
Mi t-yeêra ad medlent wallen-is
èées éées mazal làal
mačči d kečč i-yåaà wawal

Bdu-d i Maåer si rrif
A ééir a k-weååiγ γur-sen
Ini-asen Isendyaq n lkif
I γ-d-tceggεem neééef-iten
Ini(t)-asen Kkset aγilif
Widen tugwadem akkw étsen
èées éées mazal làal
mačči d kečč i-yåaà wawal

Zzuznen-k almi teééseÑ
Rran fell-ak taduli
Yella si kra ara tÑelbeÑ
Di targit yeshel kulci
Mdel tié-ik tuγaleÑ
Ammar a k-id-nessakwi
èées éées mazal làal
mačči d kečč i-yåaà wawal

YouTube
Instagram